OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Fysioterapian koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5 op sisältyvät ammattiopintoihin 0                                                  
Viestintätaidot 5 op sisältyvät ammattiopintoihin 0                                                  
0000000000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                                                 
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu fysioterapeuttikoulutuksessa
                                                 
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu fysioterapeuttikoulutuksessa, orientaatio 8
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu fysioterapeuttikoulutuksessa, yrittäjyys 1 1  
         
                 
           
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu fysioterapeuttikoulutuksessa, tietotekniikka 1    
           
                     
   
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu fysioterapeuttikoulutuksessa, yrittäjyys 2 1      
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu fysioterapeuttikoulutuksessa, ammattiin kasvu 1      
           
                       
Ihminen liikkujana ja toimijana
                                                 
Ihminen liikkujana ja toimijana, teoria 9
     
           
                       
Ihminen liikkujana ja toimijana, harjoittelu 4
     
           
                       
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2
     
           
                       
Liikkumisen ja toiminnan valmiudet
                                                 
Liikkumisen ja toiminnan valmiudet, teoria 11
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan valmiudet, harjoittelu 4
       
             
                   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen
                                                 
Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen, teoria 11
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen, harjoittelu 1 3
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen, harjoittelu 2 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja kuntoutus
                                                 
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja kuntoutus, osa 1 6
     
           
               
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja kuntoutus, osa 2 5      
           
                       
Lasten ja nuorten fysioterapia
                                                 
Lasten ja nuorten fysioterapia, teoria 8  
       
               
               
Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoittelu 1 6  
       
               
               
Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoittelu 2 8  
       
               
               
Ruotsi osa 1 1  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia
                                                 
Aikuisten fysioterapia, osa 1, teoria 12  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia, osa 1, harjoittelu 1 8  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia, osa 1, harjoittelu 2 8  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia, osa 2, teoria 7    
         
                   
       
Aikuisten fysioterapia, osa 2, harjoittelu 1 4    
         
                   
       
Aikuisten fysioterapia, osa 2, harjoittelu 2 8    
         
                   
       
Ruotsi osa 2 2  
         
                 
           
Ikääntyneiden fysioterapia
                                                 
Ikääntyneiden fysioterapia, teoria 5    
         
                 
   
Ikääntyneiden fysioterapia, harjoittelu 1 2    
         
                 
   
Ikääntyneiden fysioterapia, harjoittelu 2 8    
           
                     
   
Fysioterapian erityisalueita
                                                 
Fysioterapian erityisalueita, osa 1, teoria 3    
           
                     
   
Fysioterapian erityisalueita, osa 1, harjoittelu 8    
           
                     
   
Fysioterapian erityisalueita, osa 2, teoria 6      
           
                       
Fysioterapian erityisalueita, osa 2, harjoittelu 8      
           
                       
Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö
                                                 
Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, ideapaperi 2  
         
                 
           
Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, metodiessee 2    
         
                   
       
Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, tilastotiede 2    
         
                   
       
Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, opinnäytetyösuunnitelma 7    
         
                 
   
Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, opinnäytetyöraportti 4      
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
595957252336263330272511.511.51818131316.516.5151513.513.512.512.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10                                                  
0000000000000000000000000
60 / 5960 / 5960 / 5760 / 2560 / 2360 / 3660 / 2660 / 3360 / 3060 / 2760 / 2560 / 11.560 / 11.560 / 1860 / 1860 / 1360 / 1360 / 16.560 / 16.560 / 1560 / 1560 / 13.560 / 13.560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi
Fysioterapian koulutusohjelma

Tutkintonimike
Fysioterapeutti (amk)

Laajuus ja kesto
210 op, 3,5 vuotta

Toteutusmuoto
Kokopäiväkoulutus

Yksikkö, toimipisteen osoite
Hyvinvointi- ja sosiaaliala, Kuntokatu 4

Koulutusjohtaja
Riitta Hanhijärvi

Koulutuspäällikkö
Marja-Leena Lähteenmäki

Fysioterapeutti (AMK) laillistetaan tutkinnon suorittamisen jälkeen terveydenhuollon ammattihenkilöksi laillistettuna fysioterapeuttina. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Fysioterapeutti on lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan yksilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä parantavia tai ylläpitäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kuntoutujan voimavarojen, selviytymisen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen. Fysioterapia on osa terveys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää ja sen kohteena on ihmisen liikkuminen ja toimintakyky. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet terveyttä, toimintakykyä ja väestön hyvinvointia edistävään asiantuntijatyöhön. Hän pystyy selvittämään fysioterapeuttisen tutkimisen avulla ihmisen eriytyneitä liikkeitä, liikkumista ja toimintaa. Hänen on mm. terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen ja fysikaalisen terapian sekä ohjauksen ja neuvonnan eri keinojen avulla mahdollista tukea ihmistä saavuttamaan tämän omassa elinympäristössään tarvitsema paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky tarjolla olevien resurssien puitteissa.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Fysioterapeutti työskentelee eri-ikäisten ihmisten parissa mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa ja koulu- ja liikuntatoimessa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä sekä erilaisissa projekteissa. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Koulutuksen arvoperusta ja ydinsisältö
Valmistumisensa jälkeen fysioterapeutti kykenee toimimaan ihmisen terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntijana. Hänellä on valmiudet itseohjautuvaan kliinisen päätöksentekoprosessin mukaiseen, asiakaslähtöiseen ja kustannusvaikuttavaan tomintaan, joka pohjautuu näyttöön ja ammattialan eettisiin periaatteisiin.

Keskeiset opiskeltavat aiheet
Fysioterapian koulutusohjelman opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, mutta fysioterapiassa hyödynnetään myös monilla muilla tieteenaloilla tutkittua tietoa. Eri oppiaineiden tietoaines yhdistyy opintojaksoissa opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviksi kokonaisuuksiksi. Ammattiopintojen sisältämästä harjoittelusta (yhteensä 82 opintopistettä) 51 opintopisteen osuus toteutuu ns. ammattitaitoa tukevana harjoitteluna eri harjoittelupaikoissa.

Opetuksen toteuttaminen
Fysioterapeuttikoulutuksessa korostuu kunkin opiskelijan henkilökohtaisen ammatillisen kasvun prosessi. Sen lähtökohtana on opiskelijalle ennen koulutuksen aloittamista karttunut osaaminen. Prosessi vaihtelee yksilöllisesti sekä oppimisympäristöjen että sosiaalisen ja kulttuurisen tilanteen mukaan.

Fysioterapeuttikoulutus toteutetaan ongelmaperustaisen oppimisen (problem based learning = PBL) mukaisesti. Opiskeluprosessissa oppiminen ymmärretään oppijan aktiivisena tiedon käsittelyn ja henkilökohtaisen tiedon muodostamisen prosessina. Työelämän sisältöalueita lähtökohtina käyttävä ongelmaperustainen oppiminen valmistaa opiskelijoita muuntuvia tarpeita vastaavaan itsenäiseen opiskelemiseen ja oman ammatillisen osaamisen sekä oman ammattialan kehittämiseen.

Fysioterapian koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina
Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija saa näkemyksen fysioterapeutin työstä. Lukuvuoden päätteeksi hänellä on valmius tutkia terveen ihmisen liikkeitä ja liikkumista osana toimintakykyä. Opiskelijalla on valmiuksia käyttää yksilöiden ja ryhmien liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisessä mm. hierontaa sekä erilaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä.

Toisen lukuvuoden päätyttyä opiskelija osaa toimia ohjattuna lasten ja nuorten liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisessä ja tukemisessa. Opiskelija osaa hyödyntää tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa yksilöllisen opinto-ohjelmansa mukaisesti joko hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden, tuki- ja liikuntaelinsairaiden tai neurologisesti sairaiden aikuisten fysioterapiassa.

Kolmas vuosi antaa opiskelijalle valmiuksia toimia ikäihmisten fysioterapiassa. Hän saa valmiuksia työfysioterapiaan ja psykofyysiseen fysioterapiaan ja harjaantuu fysioterapian toteuttajana henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaan valitulla fysioterapian erityisalueella. Kolmannen lukuvuoden päätteeksi opiskelija osaa kliiniseen päättelyyn perustuen suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa aikaisempaa itsenäisemmin yhdessä asiakkaan ja hänen viiteryhmiensä kanssa.

Fysioterapeuttikoulutuksen päättyessä opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemillaan fysioterapian erityisalueilla opinnäytteen ja valinnaisen harjoittelun avulla.

Opintojen rakenne

Perusopinnot 10 op (sisältyy ammattiopintoihin)
Ammattiopinnot 185 op
Harjoittelu 82 op (sisältyy ammattiopintoihin)
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op