OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, SAIRAANHOITAJA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot
                                                 
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
0000000000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 178 op)
                                                 
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                 
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                 
Ruotsi
                                                 
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                 
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Perusharjoittelu
                                                 
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                 
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                 
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                 
Gerontologinen hoitotyö
                                                 
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                 
Hoitotyön kehittäminen
                                                 
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyö
                                                 
Sisätauti- kirurginen hoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Gerontologinen hoitotyö
                                                 
Aikuisen hoitotyö
                                                 
Ohjattu harjoittelu 2. 9      
           
                       
000900000090000000000004.54.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Itsenäinen työskentely osa 2. 5      
           
                       
Opinnäyteseminaari 1      
           
                       
0006000000600000000000033
60 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Hoitotyön koulutusohjelma
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus 210 opintopistettä (op)
Kesto 3,5 vuotta
Kokopäiväopiskelu

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Susanna Seitsamo, nuorten koulutus
Koulutuspäällikkö Pia Keiski , aikuiskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutuksen tuottama osaaminen
Sairaanhoitaja auttaa, hoitaa, tukee ja kuntouttaa eri-ikäisiä sairaita ihmisiä sekä auttaa heitä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Hoitotyön asiantuntijana hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Sairaanhoitaja voi toimia myös erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutuksen aikana osaamistaan voi syventää lasten ja nuorten hoitotyössä, sisätauti - kirurgisessa hoitotyössä, mielenterveyshoitotyössä, perioperatiivisessa hoitotyössä tai gerontologisessa hoitotyössä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on keskeinen osa ammattiopintoja. Harjoittelua on 75 opintopistettä.

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne

Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 178 op
- harjoittelua 75 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 210 op

Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso, jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.

Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.

Hoitotyön koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Kolmantena opintovuonna opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään hoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin.

Sairaanhoitajan vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.