OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN OHJELMA, KÄTILÖ
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön ohjelma, kätilö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet
                                                               
Oppimisen taidot 6
       
               
                               
Hoitotyön ammatillinen perusta 6
       
               
                               
Ammatillinen vuorovaikutus 4
       
               
                               
Ensiapu 2
         
                   
                           
1800001620000000880200000000000000
Kieliopinnot
                                                               
Professional English for Nurses 3  
           
                     
                   
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                       
               
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                       
               
033000003300000000001.51.51.51.500000000
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                               
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 3
       
               
                                 
Kliinisen hoitotyön perusta 16
       
               
                             
1900001180000000388000000000000000
Hoitotyötä tukevat opinnot
                                                               
Anatomia ja fysiologia 5
       
               
                               
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset opinnot 5    
           
                       
               
505005000500002.52.50000002.52.500000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                               
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
         
                 
                           
Farmakologia 2  
         
                     
                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
         
                 
                           
52000052000000002.52.502000000000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                               
Gerontologinen hoitotyö 3    
           
                       
                 
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 4    
           
                       
                 
00700000070000000000007000000000
Kliininen hoitotyö
                                                               
Kliinistä hoitotyötä tukevat opinnot 6  
         
                   
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 3  
         
                   
                       
Kirurginen hoitotyö 3  
         
                   
                       
Perioperatiivinen hoitotyö 3  
         
                   
                       
015000001500000000007.57.5000000000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 8    
           
                       
               
00800000080000000000004400000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                               
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4  
         
                   
                       
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4  
         
                   
                       
08000008000000000044000000000000
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                               
Hoitotyön johtaminen 4      
             
                         
   
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 5  
         
                   
               
02.52.5400002.52.502200000001.31.31.31.300111100
Opinnäytetyö
                                                               
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
           
Opinnäytetyön toteutus 7      
             
                           
       
Opinnäytetyön raportointi 3      
               
                             
   
00510000002.52.5730000000001.31.31.31.33.53.51.51.500
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                               
Kätilötyön perusteet
                                                               
Johdatus kätilötyöhön 4    
             
                         
           
Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 1 2    
             
                         
           
Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 2 2      
             
                           
       
Kätilötyön kliininen osaaminen
                                                               
Säännöllinen raskaus ja kätilötyö 3    
             
                         
             
Kätilötyö riskiraskauden aikana 3      
             
                         
   
Kätilötyö säännöllisessä ja epäsäännöllisessä synnytyksessä 3    
             
                         
             
Synnyttäneen perheen kätilötyö ja imetysohjaajakoulutus 3    
             
                         
           
Naisen terveys ja kätilötyö 2      
             
                           
       
Kätilö asiantuntijana
                                                               
Kätilötyön kehittämistehtävä 5        
               
                               
Kätilö asiantuntijana 3        
               
                               
00157800000155.51.58000000000010.54.52.82.80.80.844
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot 5                                                                
Valmentavat opinnot, englanti 3                                                                
Valmentavat opinnot, ruotsi 3                                                                
Ruotsi, lähtötaso 0                                                                
Englanti, lähtötaso 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                               
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta ja lääkehoito 5
         
                 
                           
Ohjattu perusharjoittelu 6
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu, kliininen hoitotyö 3  
         
                   
                       
Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 11  
           
                     
                   
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6    
           
                       
               
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö 2  
         
                   
                       
Ohjattu harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö 6  
           
                     
                   
Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 2 5    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 6  
           
                     
                   
Ohjattu harjoittelu, raskauden aikainen kätilötyö (äitiysneuvola) 7    
             
                         
           
Ohjattu harjoittelu, riskiraskauspotilaan kätilötyö I 6      
             
                           
       
Ohjattu harjoittelu, riskiraskauspotilaan kätilötyö II 6      
             
                           
Orientoiva harjoittelu, epäsäännöllinen synnytys 1      
             
                         
   
Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö I (synnytyssali) 6    
           
                       
       
Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö II (synnytyssali) 6      
             
                         
   
Ohjattu harjoittelu, syntymän jälkeinen kätilötyö (lapsivuodeosasto) 8    
           
                       
       
Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö III (synnytyssali) 9      
             
                           
Ohjattu harjoittelu, gynekologisen potilaan kätilötyö 7      
               
                             
     
Ohjattu syventävä harjoittelu 4      
             
                           
13282636.59.5013523121416.5209.5006.56.52.52.511.511.566778.258.2513.56.54.754.75
60 / 6060 / 58.560 / 71.560 / 57.560 / 17.560 / 3260 / 2860 / 3060 / 28.560 / 4060 / 31.560 / 3160 / 26.560 / 17.560 / 13.560 / 18.560 / 1760 / 1160 / 1460 / 1660 / 14.360 / 14.360 / 23.660 / 16.660 / 18.860 / 12.860 / 15.5560 / 15.5560 / 16.860 / 9.860 / 8.7560 / 8.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- valvontavirasto laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti sairaanhoitajaksi ja kätilöksi. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Kätilökoulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op) ja se kestää 4,5 vuotta.
Kätilöopinnot perustuvat sairaanhoitajaopintoihin, jotka sisältyvät annettavaan tutkinotodistukseen.
Hoitotyön ohjelman arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.
Kätilö/sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Kätilö on kätilötyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää kätilötyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Kätilö voi toimia erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä kolmannen ja yksityissektorin tehtävissä. Kätilön työtä on raskaana olevien, synnyttävien, synnyttäneiden perheiden ja vastasyntyneiden hoito sekä naisen terveyteen liittyvä terveyden edistäminen ja hoitotyö. Kätilö voi toimia erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Kätilön/sairaanhoitajan ammattillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä osaamisesta ja lääkehoidosta.
Kätilö/sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoito/kätilötyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä/kätilötyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.
Hoitotyön/kätilötyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriiittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.
Kätilön asiantuntijuusaluetta on naisen seksuaali- ja lisääntymisterveys kaikissa elämän vaiheissa. Tämä tarkoittaa eri-ikäisten naisten neuvontaa, ohjausta ja hoitoa. Kätilö osaa toimia raskautta suunnittelevien, raskaana olevien, synnyttävän, synnyttäneiden ja vastasyntyneiden sekä koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muuttuvassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Naistentautien hoitotyö on osa kätilön osaamista. Kätilötaito perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja käden taitoihin, joita saavutetaan pitkillä harjoittelujaksoilla. Kätilö hoitaa itsenäisesti raskaana olevia, synyttäjiä ja synnyttäneitä.
Hoitotyön ohjelma/Kätilötyön opintojen tuottama osaaminen eri opintovuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitota turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija osaa seurata eri menetelmin raskauden kulkua, ohjata lasta odottavaa perhettä sekä fyysiseen muutokseen että vanhemmuuteen kasvuun liittyvissä asioissa. Opiskelija osaa teoreettisesti synnytyksen kulun ja toimenpiteet sekä osaa toimia säännöllisessä synnytyksessä ohjattuna.
Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa hoitaa säännöllisen synnytyksen ja osaa erottaa poikkeavuudet raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana ja osaa hoitaa häiriöitä. Opiskelija osaa tarkkailla ja hoitaa synnyttänyttä äitiä ja lasta sekä tukea perhettä synnytyksen jälkeisessä muutostilateessa. Opiskelija osaa toteuttaa eri ikäisten naisten terveyttä edistävää gynekologiaan liittyvää kätilötyötä.
Viimeisen puolen vuoden aikana opiskelijan toiminta vahvistuu kaikilla kätilötyön osa-alueilla. Opiskelija osaa ennakoida, suunnitella ja toteuttaa kätilötyötä. Hän osaa ratkaista ongelmia, tehdä päätöksia ja osoittaa kriittistä ja kehittävää ajattelua kätilötyössä.
Opetuksen toteuttaminen
Kätilötutkinnon opiskelu on kokopäiväopiskelua.
Kätilökoulutus sisältää vaadittavan määrän ammattitaitoa edistävää harjoittelua.
Opintojen eteneminen
Opiskelijan osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita.
Ensimmäisen vuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen.
Sairaanhoitajavaiheen opinnot pitää olla suoritettuna ennen kätilövaiheen ensimmäistä harjoittelua lukuunottamatta opinnäytetyötä ja kieliopintoja.
Opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat ja tulevaisuuden haasteet sekä Tamkin strategia. Lisäksi opetussuunnitelmassa on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöista annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädösten toteuttaminen, Opetusministeriön asettaman Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän osaamiskuvausten toteutuminen, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF).
Koulutus täyttää kätilö- ja sairaanhoitajakoulutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU ) vaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta.