OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME IN NURSING > HOITOTYÖN OHJELMA, SAIRAANHOITAJA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön ohjelma, sairaanhoitaja

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet
                                                 
Kieliopinnot
                                                 
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                 
Hoitotyötä tukevat opinnot
                                                 
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                 
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                 
Kliininen hoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                 
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon vaihtoehtoiset ammattiopinnot, teoria
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Polikliininen hoitotyö 4      
           
                       
Akuuttihoitotyö 4    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Aikuisen hoitotyö
                                                 
Aikuisen hoitotyön teoreettiset opinnot 1 4    
           
                     
   
Aikuisen hoitotyön teoreettiset opinnot 2 4      
           
                       
0088000008800000000004444
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                 
Harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Polikliinisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 9      
           
                       
Akuuttihoitotyön harjoittelu 9    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
                                                 
Aikuisen hoitotyö
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Aikuisen hoitotyön harjoittelu 1 9    
           
                     
   
Aikuisen hoitotyön harjoittelu 2 9      
           
                       
002222000002222000000000011111111
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 060 / 060 / 3060 / 3060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 3060 / 3060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hoitotyön ohjelman arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Hoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

Hoitotyön ohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opintojen loppuvaiheessa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.

Sairaanhoitajatutkinnon voi suorittaa sekä suomen että osittain englannin kielisenä kokopäiväopiskeluna. Aikuiskoulutuksessa opiskelu voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.

Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen.

Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso, jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.