OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME IN NURSING > NURSING (AIMED AT IMMIGRANTS)
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Nursing (aimed at immigrants)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Language Skills
                                                 
Opi suomea 1 5
     
           
                       
Opi suomea 2 5
       
             
                   
Hoida suomeksi 1 5  
       
               
               
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
         
                   
       
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
         
                   
       
1053055503002.52.52.52.52.52.5001.51.50000
Basics on Nursing Profession
                                                 
Orientation to the Profession 2
     
           
                       
Basics of Clinical Nursing 8
     
           
                       
Holistic Health Promotion 3
     
           
                       
Pharmacotherapy and Medical Calculations 4
     
           
                       
Infection Control 2
     
           
                       
First Aid 2
     
           
                       
Anatomy and Physiology 1 2
     
           
                       
230002300000011.511.5000000000000
Holistic Nursing
                                                 
Nursing Documentation 2
       
             
                   
Intravenous Fluid Therapy and Blood Transfusion 3
       
             
                   
Nursing Care of Internal Medicine and Palliative Care 5
       
             
                   
Pharmacology 2
       
             
                   
Natural Science and Medicine 1 3
       
             
                   
Anatomy and Physiology 2 2
       
             
                   
1700001700000008.58.50000000000
Operative Nursing
                                                 
Surgical Nursing 4  
       
               
               
Perioperative Nursing 4  
       
               
               
Natural Sciences and Medicine 2 3  
       
               
               
Anatomy and Physiology 3 2  
       
               
               
Social and Health Care Service System 2  
       
               
               
Education and Teaching Competence and Digital Communication 2  
       
               
               
Structured Data Search and Utilization 2  
       
               
               
019000019000000009.59.500000000
Family Nursing
                                                 
Nursing of Children and Young People and Nursing of the Disabled 5  
         
                 
           
Woman’s Health 4  
         
                 
           
Mental Health and Substance Abuse Nursing 7  
         
                 
           
Simulation 1 1    
         
                   
       
0161000016100000000880.50.50000
Nursing in Changing Environments
                                                 
Communicable Diseases and Vaccination 3    
         
                   
       
Nursing at a Health and Social Services Center 3    
         
                   
       
Nursing Research 3    
         
                   
       
Nursing Care for the Elderly 4    
         
                   
       
Simulation 2 2      
           
                       
Nursing Administration and Working Life Skills 2      
           
                       
0013400001304000000006.56.50022
Bachelor´s Thesis
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 5    
           
                     
   
0015000005100000000002.52.55500
Advanced Professional Studies, Medical-Surgical Nursing
                                                 
Medical-Surgical Nursing 4    
         
                   
0022000002200000000001111
Supervised Clinical Training
                                                 
Supervised Clinical Training 1 5
     
           
                       
Supervised Clinical Training 2 6
       
             
                   
Supervised Clinical Training 3 7  
       
               
               
Supervised Clinical Training 4 6  
         
                 
           
Supervised Clinical Training 5 6    
         
                   
       
Supervised Clinical Training 6 6    
         
                   
       
Supervised Clinical Training 7 6    
           
                     
   
Supervised Clinical Training 8 6      
           
                       
Supervised Clinical Training 9 7      
           
                       
Supervised Clinical Training 10: Medical-Surgical Nursing 1 10    
           
                     
   
Supervised Clinical Training 11: Medical-Surgical Nursing 2 10      
           
                       
1113282356761216232.52.5333.53.533668811.511.5
Elective Studies
                                                 
Elective Studies 5  
         
                 
           
050000050000000002.52.5000000
60 / 6160 / 5860 / 6260 / 2960 / 3360 / 2860 / 3160 / 2760 / 3460 / 2860 / 2960 / 16.560 / 16.560 / 1460 / 1460 / 15.560 / 15.560 / 13.560 / 13.560 / 1760 / 1760 / 1460 / 1460 / 14.560 / 14.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tämä sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma on suunnattu maahanmuuttajille. Ammatillisen osaamisen kehittymisen lisäksi tavoitteena on, että pystyt valmistuttuasi työskentelemään terveydenhuoltoalalla Suomessa suomen kielellä.

Aluksi opinnot suoritetaan pääosin englannin kielellä ja suomen kielen opetusta lisätään opintojen edetessä. Koulutuksen alkaessa Sinulla tulee olla vähintään B2-taso englannissa. Suomen kielen taitoa ei vaadita.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman perusarvoja ovat yksilön kunnioittaminen, ihmisarvo, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja laadukas ammatillinen toiminta. Sairaanhoitajaksi oppiminen sisältää aiempien tietojen ja toiminnan arviointia reflektoivalla, kriittisellä ja eettisellä tavalla, uusien toimintatapojen omaksumista ja henkilökohtaisten asenteiden käsittelyä. Oppimisen lähtökohtana on monitieteinen todellisuus ja monitasoinen tieto ja oppiminen lähtee alan keskeisistä osaamistarpeista.

Sairaanhoitajan yhtenäiset osaamisvaatimukset on määritelty valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla ja ne muodostuvat osaamisesta, johon sisältyy ammatillisuus ja eettisyys, kommunikointi ja asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, terveyden edistäminen, johtaminen ja työntekijyysosaaminen, informaatioteknologia ja kirjaaminen, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, yrittäjyys ja kehittäminen, laadun varmistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä sekä potilas- ja asiakasturvallisuus. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi genomiosaamisen ja yksilöllistetyn hoidon osaamisen, digitaaliset kommunikointitaidot ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen hoitotyössä, hyvinvointiteknologiaosaamisen ja palveluammatin periaatteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa hyödyntää ammatissaan kestävän kehityksen periaatteita. TAMKssa sairaanhoitajakoulutus on profiloitunut vaativaan kliiniseen hoitotyöhön ja yksilöllistettyyn terveyden edistämiseen.

Sairaanhoitaja tukee ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa direktiivin (2013/55/EU) mukaisesti.

Tutkinto vastaa EU-maiden vastaavaa tutkintoa (2013/55/EU). Suomalainen sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työllistymisen muissa EU-maissa. Jos haluat työskennellä EU/ETA-alueen ulkopuolella, sinun tulee tarkistaa maakohtaiset kelpoisuusvaatimukset.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat perus-, ammatti- ja suomen kielen opinnoista (120 op), opinnäytetyöstä (15 op) ja ohjatusta harjoittelusta (75 op). Suomen kielen opinnot (20-23 op) kuuluvat hoitotyön tutkintoohjelmaan, ja lisäksi suomen kieli sisältyy perus- ja ammatillisiin opintoihin. Opiskelijan tulee olla motivoitunut ja sitoutua kehittämään suomen kielen taitoaan Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (Valviran) edellyttämälle tasolle.

Sairaanhoitajaopiskelijan osaaminen rakentuu syventyen opintojen aikana. Ensimmäisen lukukauden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia sekä tietää genomitiedon perusteet. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Lukukausien kaksi, kolme, neljä ja viisi aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa sekä hyödyntää käyttäjälähtöistä hyvinvointiteknologiaa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hoitotyön edustajana potilaan/asiakkaan edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Lukukausilla kuusi ja seitsemän vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin valitsemallaan hoitotyön erityisalueella. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää myös osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää ohjattua harjoittelua 75 opintopistettä aidossa asiakas / potilaskontakteissa erilaisissa hoitoympäristöissä. Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelujaksojen tulee sijoittua monipuolisesti hoitotyön eri osa- alueille.


Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavua periaatteita

Ensimmäisen ja toisen lukukauden opinnoista on suoritettava 30 op ennen kolmannelle lukukaudelle siirtymistä, näiden 30 op tulee sisältää hyväksytty suoritus opintojaksosta lääkehoito ja lääkelaskut. Ennen toista harjoittelua opiskelijan tulee osallistua infektioiden ehkäisy, lääkehoito ja lääkelaskut sekä kliinisen hoitotyön perusta opintojaksoon.

Ennen kolmatta harjoittelua tulee suorittaa hyväksytysti opintojaksot infektioiden ehkäisy, lääkehoito ja lääkelaskut sekä kliinisen hoitotyön perusta. Tämän lisäksi ennen ohjattuja harjoitteluita 3-7 opiskelijan tulee osallistua ohjatussa harjoittelussa toteutettavan hoitotyön alueen opintojaksoon (esim. ennen kirurgian harjoittelua tulee opiskelija osallistua kirurgisen potilaan hoitotyön opinjaksolle).

Sairaanhoitajakoulutuksen ohjattujen harjoitteluiden 2-9 harjoittelupaikkoja valitessa huomioidaan harjoitteluiden sijoittuminen laaja-alaisesti hoitotyön eri alueille. Harjoitteluja tehdään eri-ikäisten potilaiden parissa perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, vuodeosastolla ja avoterveydenhuollossa (julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa ja kolmannella sektorilla), huolehtien somatiikan ja mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen kehittymisestä.

Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä sen alueen opinnot, mitä opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoikseen, anatomian ja fysiologian opinnot sekä vähintään kuusi ohjattujen harjoitteluiden opintojaksoa.

Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelijan tulee olla osallistunut opintojaksoihin strukturoitu tiedonhankinta ja hoitotyön tutkimus sekä suorittanut ohjatut harjoittelut 1-3.


Internationalisation

Degree programme in nursing students form a multicultural group. During the studies the student will have the opportunity to participate in international activities such as projects and joint teaching by international partners.

Graduates are equipped to work in multicultural environments. The Finnish Nursing degree allows for the comparability of the degree and employability as a nurse in other EU countries. In case you wish to work outside the EU/EEA area, you need to check the country-specific qualification requirements upon graduation.