OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Metsätalouden koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 1 3  
       
               
               
Suomen kieli ja viestintä 2 2    
         
                   
       
Ruotsin kielen suullinen taito 2  
         
                   
               
Ruotsin kielen kirjallinen taito 3  
       
                 
                   
Englannin kieli ja kansainvälisyys 5    
         
                   
       
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                       
Ammatillinen kasvu 2 3  
   
       
Metsä kasvupaikkana 10
     
             
                           
Kasvatusmetsän hoito 15
     
             
                           
Puun käyttäjät 10
       
               
                       
Metsän uudistaminen 15
       
               
                       
Paikkatietojärjestelmät 5  
         
                   
               
Puukauppa ja puunkorjuun suunnittelu 15  
       
                 
                   
Metsänomistaja 10  
       
                 
                   
Puunhankinnan perusteet 5
       
               
                       
Yritystoiminnan perusteet 5  
         
                   
               
Tietojenkäsittelyn perustyövälineet 5
     
           
                       
Työkonetekniikka 5  
         
                   
               
62498128.533.53019440.50.514.314.316.816.815159.59.522220.30.30.30.3
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Puunhankinta
                                                       
Metsäkoneiden huolto ja käyttö 5  
         
                   
               
Liiketoimintaosaaminen 10    
           
                       
       
Kuljetusmenetelmät ja -kalusto 5  
         
                   
               
Puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka 10      
           
                         
   
Projektiopinnot 5    
         
                     
           
Metsätietojärjestelmät 5      
             
                           
Puunhankinnan erityiskysymykset
                                                       
Metsäenergia 5    
         
                     
           
Metsäneuvonta 5    
           
                       
       
Metsätalouden ympäristöhaasteiden hallinta 5      
             
                           
Puunkorjuun suunnittelu erityiskohteilla 5    
         
                     
           
Metsäkoneiden tekniikka
                                                       
Tekniikan fysiikka ja matematiikka 5    
         
                     
           
Automaatiotekniikka K 5    
           
                       
       
Sähkötekniikka K 5    
         
                     
           
Tehonsiirtotekniikka ja mobilehydrauliikka 5    
           
                       
       
010502000010252510100000005512.512.512.512.55555
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Metsätalouden koulutusohjelman harjoittelun valmennus 0                                                        
Metsätalouden koulutusohjelman harjoittelu 1 10  
       
               
               
Metsätalouden koulutusohjelman harjoittelu 2 10    
         
                   
       
Metsätalouden koulutusohjelman harjoittelu 3 10      
           
                       
01010100055555500002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6260 / 6960 / 6860 / 4660 / 28.560 / 33.560 / 3560 / 3460 / 3460 / 3460 / 2360 / 2360 / 14.360 / 14.360 / 16.860 / 16.860 / 17.560 / 17.560 / 1760 / 1760 / 1760 / 1760 / 1760 / 1760 / 11.5560 / 11.5560 / 11.5560 / 11.55
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Metsätalouden koulutusohjelma
Metsätalousinsinööri (AMK)
240 op, 4.0 vuotta
Kokopäiväopiskelu

Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö Ari Vanamo

Metsätalouden koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on metsätalousinsinööri (amk). Metsätalousinsinöörikoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se kestää 4.0 vuotta.

Hakukelpoisuus: Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Metsätalousinsinööri (AMK) toimii metsätalouden kokonaisuudessa erilaisissa suunnittelu-, neuvonta-, koulutus-, markkinointi-, johtamis- ja avustavissa tutkimustehtävissä joko yhteiskunnan, metsänomistajan tai yritysten palveluksessa. Kyetäkseen edistämään kestävän metsätalouden harjoittamista näissä tehtävissä, metsätalousinsinöörin (AMK) tulee ymmärtää:
- ymmärtää metsäekosysteemin biologisia prosesseja ja hallita keinoja, joilla voidaan säädellä metsäekosysteemin rakennetta, toimintaa ja lajistoa sekä metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksia ekosysteemiin (ekologisen kestävyyden edistäminen)
-ymmärtää taloudellisesti kannattavan ja järkevän toiminnan perusteita, niin että metsätalouden harjoittaminen on kannattavaa metsänomistajalle, teollisuuden puuhuolto toimii tehokkaasti ja toiminta on tulevaisuudessakin mahdollista (taloudellisen kestävyyden edistäminen)
-ymmärtää metsien käyttöön kohdistuvia erilaisia tarpeita ja toiveita ja osata ottaa näitä huomioon toiminnassaan (sosiaalisen kestävyyden edistäminen)

Lisäksi selvitäkseen alati muuttuvassa toimintaympäristössä hänen tulee hallita tietotekniikkaa, viestintä- ja vuorovaikutus taitoja, tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoja, lisääntyvän kansainvälisen vuorovaikutuksen vaatimia vieraita kieliä, ihmisten ja asioiden johtamistaitoja sekä markkinointia ja projektityötaitoja (muutoksen hallinta, yleiset työelämävalmiudet)

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Valmistuttuaan metsätalousinsinöörit voivat työskennellä metsänomistajien neuvonnan parissa metsänhoitoyhdistyksissä tai puuta käyttävien yritysten palveluksessa muun muassa puunhankintatehtävissä. Viimeksi mainituissa tehtävissä joko puun ostoprosessissa tai vastaamassa puun korjuusta metsästä tienvarsivarastoille tai huolehtimassa puutavaran kuljettamisen organisoinnista varastopaikoilta tehtaille. Metsätalousinsinöörejä työskentelee myös metsien käyttöä ohjaavissa ja valvovissa organisaatioissa, kuten esim. metsäkeskuksissa. He voivat työskennellä myös metsäkoneiden tuntemusta edellyttävissä työtehtävissä, kuten metsäkoneiden myynnin tai jälkimarkkinoinnin parissa. Metsätalousinsinööri voi toimia myös yrittäjänä.

Koulutuksen arvoperusta
Metsätalouden harjoittamisessa pyritään toimimaan niin, että kestävän kehityksen eri ulottuvuudet - ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys – voivat toteutua. Metsä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia mutta toimiva ekosysteemi asettaa myös rajoitteita taloudelliselle hyödyntämiselle. Yksityiset henkilöt ja perheet omistavat suurimman osan Suomen metsistä. Heille metsä tuo toimeentuloa. Metsänomistajilla on usein myös virkistyskäytöllisiä ja luonnonsuojelullisia tavoitteita metsilleen. Koska metsäsektori puuta raaka-aineenaan käyttävine yrityksineen on tärkeä kansantalouden osa ja koska yhteiskunnan on pidettävä huolta siitä, että tulevat sukupolvetkin saavat nauttia metsän tuottamista hyödyistä, on valtiovalta asettanut tavoitteita ja toisaalta rajoituksia metsätaloudelle.

Opetuksen toteuttaminen
Metsätalouden koulutusohjelmassa sovelletaan ongelmaperustaista oppimista, joka madaltaa kynnystä siirtyä työelämään ja joka tähtää erityisesti elinikäisten oppimisvalmiuksien kehittymiseen. Oppiminen on organisoitu opintojaksojen sisällä 1-3 viikon mittaisiin sykleihin, jotka aloitetaan ja lopetetaan ryhmäistunnolla. Opetukseen sisältyy pienryhmätyöskentelyn ohella luentoja, harjoituksia sekä maasto-opetusta. Opiskelu edellyttää itsenäisen tiedonhankinnan taitoja.

Ongelmaperustaiselle oppimiselle on ominaista, että
1) opetussuunnitelma on rakennettu työelämässä kohdattavien tilanteiden ympärille integroiden eri oppiaineita
2) pienryhmässä tutorin ohjauksessa tapahtuva oppiminen on keskeistä
3) itsenäisen tiedonhankinnan merkitystä korostetaan ja opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan
4) opettaja toimii oppimisen ohjaajana ja mahdollistajana sekä oppimisen asiantuntijaresurssina
5) opiskelijan neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä tiedonhankinnan ja tiedon prosessoinnin taitoja kehitetään aktiivisesti
6) oppimisen arviointi tapahtuu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti niin, että huomiota kiinnitetään lopputulosten ohella myös oppimis- ja työprosesseihin.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijat ovat perehtyneet metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan, metsän kasvatukseen ja uudistamiseen sekä puun käyttöön raaka-aineena. Myös perusteet puunhankinnasta sekä tietojenkäsittelystä opitaan ensimmäisenä opiskeluvuoden aikana.

Toisen vuoden opintojen aikana perehdytään puukauppaan sekä opitaan suunnittelemaan puun korjuuta metsästä tienvarsivarastolle metsäluonto huomioon ottaen. Toisen vuoden aikana opiskellaan myös metsänomistajuuteen liittyviä asioita sekä yritystoiminnan perusteita. Toisen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tutustutaan myös metsäkoneiden perusrakenteisiin sekä perehdytään kuljetusmuotoihin, joita käytetään metsäteollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden kuljettamisessa.

Kolmantena opintovuotena opiskelijat aloittavat suuntaavat opintonsa, joko syventymällä puunhankinnan erityiskysymyksiin taikka metsäkoneiden tekniikkaan. Puunhankinnan opinnoissa keskitytään metsäenergia-asioiden lisäksi puunkorjuun suunnitteluun metsänkäytön rajoituksia koskevilla erityiskohteilla, metsänomistajan tavoitteisiin tähtäävään neuvontaan sekä perehdytään puunhankinnan ympäristöhaasteisiin metsien käytön erilaiset tavoitteet huomioon ottaen. Metsäkoneiden tekniikan suuntaavissa opinnoissa perehdytään liikkuvien työkoneiden automaatio-, sähkö- ja tehonsiirtotekniikkaan. Opinnot toteutetaan auto- ja kuljetustekniikan sekä konetekniikan opintoina.

Erityisesti ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opiskelija voi kesätauon aikana tehdä suorittavia metsäalan töitä, kuten esim. metsänviljelytyöt (istutus ja kylvö), taimikonhoitotyöt, työskentely sahalla jne. tai työskennellä avustavissa työtehtävissä metsäalan eri organisaatiossa. Harjoittelusta saa korkeintaan puolet koostua suorittavista työtehtävistä.

Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija on suorittanut perusopintonsa, joten vaativammatkin työtehtävät ovat tuolloin mahdollisia. On kuitenkin hyvin tärkeää, että toisen opintovuoden jälkeen opiskelija hakeutuu alan harjoitteluun kesätauon aikana. Kolmannen opintovuoden jälkeen on opetussuunnitelmassa varattu aikaa pitemmälle harjoittelujaksolle ja viimeistään tuolloin opiskelijan tulisi hankkia ns. toimihenkilötason harjoittelu.

Opintojen rakenne:
Perusopinnot 120 op
Ammattiopinnot 60 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op