OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Laboratorioalan koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot 5
     
         
                   
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
         
                   
Informaatiotekniikka 3
     
         
                   
1000055000002.52.52.52.50000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Kieliopinnot
                                                 
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti 1 3
     
         
                   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti 2 2  
       
             
           
Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 3  
       
             
           
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
Tutkimusosaaminen
                                                 
Tiedonhankintataidot 1
     
         
                   
Tutkimustyön perusteet 2    
           
                     
   
Tilastolliset menetelmät analytiikassa 3    
           
                     
   
Laboratoriotyön perusteet
                                                 
Työturvallisuus ja ensiapu 3
     
           
                       
Laboratorion laatujärjestelmät 3    
           
                     
   
Laboratorion tietotekniikka 2
     
         
                   
Ammattiin kasvu ja oppiminen 1
     
         
                   
Työelämä ja yrittäjyys 3    
         
                 
   
Matemaattis - luonnontieteelliset perusopinnot
                                                 
Matematiikka 5
     
         
                   
Kemian perusteet 5
     
           
                       
Analyyttinen kemia 1 5
     
           
                       
Analyyttinen kemia 2 5
       
             
                   
Fysiikka 1 3
     
           
                       
Fysiikka 2 3
     
         
                   
Kemian opinnot
                                                 
Epäorgaaninen kemia 5
       
             
                   
Fysikaalinen kemia 1 3  
         
                 
           
Fysikaalinen kemia 2 4    
         
                   
       
Orgaaninen kemia 5
       
             
                   
Orgaaniset synteesit 1 5  
       
               
               
Laiteanalytiikan opinnot
                                                 
Spektrometria 1 5  
       
               
               
Spektrometria 2 7    
         
                   
       
Kromatografia 1 5  
       
               
               
Kromatografia 2 7    
         
                   
       
Bio- ja ympäristöanalytiikan opinnot
                                                 
Biokemia 1 5  
       
               
               
Biokemia 2 4  
         
                 
           
Mikrobiologia 1 4
       
             
                   
Mikrobiologia 2 4  
       
               
               
Ympäristötutkimus 5    
           
                     
   
Projektityö 2: Kemiallinen ja hygieeninen vesianalyysi 5  
       
               
               
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot
                                                 
Kemian ja laiteanalytiikan opinnot
                                                 
Materiaalikemia 4  
       
             
           
Polymeerikemia 6  
       
             
           
Prosessitekniikan perusteet 4  
       
             
           
Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
             
           
Orgaaniset synteesit 2 4  
       
             
           
Laiteanalytiikan jatkokurssi 6    
           
                     
   
Bioteknologian opinnot
                                                 
Biotekniikan perusteet 4  
       
             
           
Mikrobiologia 3 3  
       
             
           
Molecular Biology 6  
       
             
           
Immunologia 3  
       
             
           
Fysiologia ja anatomia 3  
       
             
           
Farmakologia 3  
       
             
           
Solubiologia ja soluviljely 4  
       
             
           
Kudosteknologian perusteet 2  
       
             
           
Elintarvikeanalytiikan opinnot
                                                 
Elintarvikekemia 3  
       
             
           
Elintarvikemikrobiologia 3  
       
             
           
Elintarvikkeiden aistinvarainen arviointi 2  
       
             
           
Ihminen, ravinto ja terveys 2  
       
             
           
Projektityö 3
                                                 
5010040023.526.5613919.520.5011.811.813.313.330.530.519.519.59.89.810.310.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 9  
         
                 
           
Harjoittelu 2 21    
           
                     
   
09210000902100000004.54.50010.510.500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyön aihe- ja suunnitteluseminaari 1    
           
                     
   
Itsenäinen työskentely 13    
         
                   
Opinnäytetyöseminaari 1      
           
                       
007.57.5000007.57.500000000003.753.753.753.75
60 / 6060 / 10960 / 68.560 / 7.560 / 28.560 / 31.560 / 6160 / 4860 / 19.560 / 4960 / 7.560 / 14.360 / 14.360 / 15.860 / 15.860 / 30.560 / 30.560 / 2460 / 2460 / 9.860 / 9.860 / 24.5560 / 24.5560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Laboratorioanalytiikan koulutusohjelma
Laboratorioanalyytikko (AMK)
210 op, 3.5 vuotta
Kokopäiväopiskelu

Biokatu 4. 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö Eeva-Leena Tuominen

Laboratorioalan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on laboratorioanalyytikko (amk). Laboratorioanalyytikon koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja se kestää 3,5 vuotta.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK- tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Laboratorioalan koulutus antaa laaja-alaisen luonnontieteellisen perusosaamisen sekä valmiudet kehittyä tutkinnon suoritettuaan alan asiantuntijaksi. Koulutus antaa valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksessa korostuvat oma-aloitteisuus sekä itsenäinen suunnittelu ja työskentely, analyysimenetelmien monipuolinen hallinta ja kehittäminen. Laboratorioalalla työskentelevältä edellytetään kokonaisuuksien hallintaa, ongelmanratkaisutaitoja ja palveluhenkisyyttä. Lisäksi tulee tiedostaa laatujärjestelmien merkitys sekä vastuu ympäristönsuojelusta.


Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneet voivat toimia laboratorioalalla vaativan analytiikan tehtävissä teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa mm. lääke-, elintarvike-, puunjalostus- ja kemian teollisuuden laboratorioissa sekä ympäristöalan ja biotieteiden tutkimuslaboratorioissa. Työtehtäviä ovat mm. tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunvalvontatehtävät sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät.

Koulutuksen arvoperusta
Laboratorioanalyytikkokoulutuksen keskeisiä arvolähtökohtia ovat työskentelyn ammatillisuus ja vastuullisuus, laboratoriotutkimusten korkea laatu ja luetettavuus sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen.

Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu koostuu teoriaopinnoista, laboratorioharjoituksista ja erilaisista projektitöistä sekä ohjatusta harjoittelusta. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien ja tiedonhaun hallintaan. Opiskelun ohjauksen tavoitteena on tutkimuksellisen työotteen kehittäminen avoimissa ja työelämän laboratorioita vastaavassa oppimisympäristössä.

Opiskelijat luovat yhteyksiä työelämään erilaisten projektien avulla ja harjoittelun aikana sekä tekemällä opinnäytetyön työelämän tarpeisiin. Tutkinnon suorittaneella tulee olla laboratorioalan jatkuvasti kansainvälistyessä hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä monipuoliset viestintätaidot erityisesti englannin kielessä. Opiskelijoita ohjataan luomaan kansainvälisiä kontakteja vahvistamalla kielitaitoa alan englanninkielisen kirjallisuuden avulla sekä ohjaamalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun.


Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristöissä ja on selvillä koulutusohjelmastaan ja tulevasta ammatistaan. Opiskelija osaa käyttää viestintä- ja tiedonhankintataitoja sekä matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ammattiopintojen pohjana. Opiskelija hallitsee laboratoriotyöskentelyn perusteet.

Toisen vuoden jälkeen opiskelija on perehtynyt laboratoriotoiminnan tieteellisiin perusteisiin. Opiskelija kykenee perehdytyksen jälkeen toimimaan itsenäisesti laboratoriossa pystyy suorittamaan keskeisimpiä analyysejä sekä tuntee tärkeimmät analyysimenetelmät. Opiskelija hyödyntää työelämästä saamaansa kokemusta teoriatiedon syventämiseen.

Kolmannen vuoden jälkeen opiskelijalle on jäsentynyt kuva omasta alasta ja ammatista. Opiskelija on kehittänyt ammatillista asiantuntijuuttaan syventämällä osaamistaan valitsemillaan erikoisosaamisalueilla. Opiskelija osaa tehdä opinnäytetyötä ohjatusti.

Neljännen vuoden jälkeen ( 3.5 v.) opiskelija osaa toimia keskeisissä asiantuntija tehtävissä. Opinnäytetyön teossa opiskelijan tutkiva ja kriittinen työote on kehittynyt. Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti tutkittuun tietoon.

Opintojen rakenne
Perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 140 op
• Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op

Koulutusohjelman lukusuunnitelma / opinto-ohjelma ( linkki toisuun)