OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LABORATORIOALA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Laboratorioala

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Laboratorioalan perusvalmiudet
                                                 
Matematiikka 5
     
           
                       
Opiskelu- ja työelämävalmiudet ja opiskelijan tietojärjestelmät 3
     
           
                         
Laboratoriotekniikka, työturvallisuus ja ensiapu 5
     
           
                       
Fysiikka 6
     
           
                       
Analyyttinen kemia 8
     
             
                       
Yleinen kemia 3
     
           
                         
30000300000001416000000000000
Analytiikan perusteet
                                                 
Epäorgaaninen kemia 6
       
             
                     
Tietotekniikka ja tiedonhakutaidot 3
       
             
                     
Ryhmäviestintä ja raportointitaidot 3
       
               
                   
Spektrometria 5
       
             
                   
Mikrobiologia 4
       
               
                   
Orgaanisen kemian perusteet 3
       
             
                     
English for Laboratory Professionals 1 3
       
             
                   
Orgaaninen kemia 3
       
               
                   
30000030000000016140000000000
Analytiikka
                                                 
Mikrobiologian laboratoriotyöt 4  
       
               
                 
Kromatografiset menetelmät 5  
       
               
                 
Biokemia 5  
       
               
               
Ympäristöanalytiikka 3  
       
               
                 
Orgaaninen syntetiikka 5  
       
               
               
Ympäristöprojekti 6  
       
                 
               
Geenitekniikka 3  
       
                 
               
03100003100000000171400000000
Laboratorioanalyytikon ammatilliset valmiudet
                                                 
Orientoiva harjoittelu 9  
         
                 
             
Fysikaalinen kemia 1 3  
         
                 
           
Svenska för laboratoriebranschen 3  
         
                 
           
Biokemian laboratoriotyöt 4  
         
                 
           
Ydinosaamista tukeva opintokokonaisuus/vapaasti valittavat
(Valitaan yksi)
                                                 
Bioteknologia
                                                 
Syventävä molekyylibiologia ja bioinformatiikka 5                                                  
Solubiologia ja soluviljely 5                                                  
Elintarvikeanalytiikka ja syventävä kemia
                                                 
Syventävä kemia 3                                                  
Elintarvikekemia 4                                                  
Elintarvikekemikrobiologia 3                                                  
Ympäristö
                                                 
Ilman hiukkasmittaukset ja puhdastilatyöskentely 3                                                  
Ympäristölainsäädäntö ja ympäristöbiologia 4                                                  
Pilaantuneet maat ja jätevedet 3                                                  
0190000019000000000145000000
Projekti- ja laatuosaaminen
                                                 
Laboratorion laatu ja tilastolliset menetelmät 5    
         
                   
       
Laiteanalytiikka 9    
         
                   
       
Proteiinianalytiikka ja immunotekniikat 3    
         
                   
       
Menetelmäkehitys ja validointi 5    
         
                   
       
Projektin hallinta 3    
         
                   
       
Projektityö/Project Work 5    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
Syventävä ammattiosaaminen
                                                 
Fysikaalinen kemia 2 4    
           
                     
     
Analyytikon työelämävalmiudet ja tutkimusosaaminen 5    
           
                     
     
Syventävä osaaminen vaihtoehtoisilla laboratoriotoiminnan alueilla 5    
           
                     
     
Ydinosaamista tukeva opintokokonaisuus/vapaasti valittava 10    
           
                       
   
Ydinosaamistatukeva opintokokonaisuus/vapaasti valittava
(Valitaan yksi)
                                                 
Bioteknologia
                                                 
Syventävä molekyylibiologia ja bioinformatiikka 5                                                  
Solubiologia ja soluviljely 5                                                  
Elintarvikeanalytiikka ja syventävä kemia
                                                 
Syventävä kemia 3                                                  
Elintarvikekemia 4                                                  
Elintarvikekemikrobiologia 3                                                  
Ympäristö
                                                 
Ilman hiukkasmittaukset ja puhdastilatyöskentely 3                                                  
Ympäristölainsäädäntö ja ympäristöbiologia 4                                                  
Pilaantuneet maat ja jätevedet 3                                                  
00240000002400000000000141000
Harjoittelu ja opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                         
Syventävä harjoittelu 21      
           
                       
 
00036000000360000000000002115
Vapaasti valittava
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                 
Funktiot ja matriisit 3  
       
               
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
           
Sähköstatiikka ja magnetismi 3    
         
                   
         
Fysiikan laboratoriotyöt 3    
         
                   
         
Elintarvikkeiden aistinvarainen arviointi 2    
         
                   
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
   
Johtaminen ja esimiesvalmiudet 3    
           
                     
   
Laboratorion ylläpito ja toiminnan suunnittelu 3    
           
                     
   
Laiteanalytiikan jatkokurssi 5    
           
                     
   
Laiteanalytiikka 4    
         
                   
         
Laiteanalytiikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
       
Tutkimustyön perusteet 3    
           
                     
   
Kirjatentti 4                                                  
Kirjatentti 4    
           
                     
   
Kirjatentti 4    
           
                     
   
0640000331723000001.51.503116101300
60 / 6060 / 5660 / 9460 / 3660 / 3060 / 3060 / 3460 / 2260 / 4760 / 4760 / 3660 / 1460 / 1660 / 1660 / 1460 / 18.560 / 15.560 / 1460 / 860 / 2660 / 2160 / 2460 / 2360 / 2160 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Laboratorioalan koulutusohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on laboratorioanalyytikko (amk). Laboratorioanalyytikon koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja se kestää 3,5 vuotta.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN

Laboratorioalan koulutus antaa laaja-alaisen luonnontieteellisen perusosaamisen sekä valmiudet kehittyä tutkinnon suoritettuaan alan asiantuntijaksi. Koulutus antaa valmiudet myös oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksessa korostuvat oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus, ryhmä- ja yhteistyötaidot, analyysimenetelmien monipuolinen osaaminen ja kehittäminen. Laboratorioalalla työskentelevältä edellytetään kokonaisuuksien hallintaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi keskeisiä osaamisalueita ovat laadunhallinta ja laatuosaaminen sekä ympäristötietoisuus.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia laboratorioalalla vaativan analytiikan tehtävissä teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa muun muassa lääke-, elintarvike-, puunjalostus- ja kemian teollisuuden laboratorioissa sekä ympäristöalan ja biotieteiden tutkimuslaboratorioissa. Työtehtäviä ovat muun muassa tutkimus, tuotekehitys ja laadunvalvonta.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA

Laboratorioanalyytikkokoulutuksen keskeisiä arvolähtökohtia ovat työskentelyn ammatillisuus ja vastuullisuus, laboratoriotutkimusten korkea laatu ja luotettavuus sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen.