OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Matematiikka
                                                 
Matematiikan perusteet 3
     
           
                       
Algebra ja geometria 3
       
             
                   
Matematiikan jatkokurssi 3  
         
                 
           
Fysiikka
                                                 
Fysiikan perusteet 3
       
             
                   
Rakennusfysiikka 3  
       
               
               
Kielet ja viestintä
                                                 
Työelämän ruotsi (kirjallinen) 2  
         
                 
           
Työelämän ruotsi (suullinen) 1  
         
                 
           
Ammatillinen englanti 3    
           
                     
   
Suomen kieli 2
     
           
                       
Tekninen raportointi 2    
           
                     
   
Rakentamisen tietotekniikka
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Rakennuspiirustukset ja CAD 5
     
           
                       
Rakentamisen perusteet
                                                 
Rakentamisen perusteet 3
     
           
                       
229501663605088331.51.533002.52.500
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Materiaalit, rakenteet ja tekniset järjestelmät
                                                 
Rakenteiden toiminta 4
       
             
                   
Rakenteiden lujuus 3  
       
               
               
Teräsbetonirakenteet 3  
         
                 
           
Betonin materiaalitekniikka 3
     
           
                       
Rakennusmateriaalit 3
     
           
                       
Talonrakennus 5
     
           
                       
Elementtirakentaminen 2    
           
                     
   
Talon maa- ja pohjarakenteet 4  
         
                 
           
Talotekniikka 3    
         
                   
       
Korjausrakentaminen 3    
         
                   
       
Puu- ja teräsrakenteet 4    
           
                     
   
Työmaatoiminnot
                                                 
Tehtäväsuunnittelu 3    
         
                   
       
Työmaan tuotanto- ja menetelmätekniikat 3  
       
               
               
Maarakennustyöt 3    
         
                   
       
Rakennustekniset mittaukset 3
       
             
                   
Työturvallisuus 3  
       
               
               
Aliurakoitsijoiden ja talotekniikan ohjaus 3      
           
                       
Betonityöt 3  
         
                 
           
Rakennuskoneet 3  
       
               
               
Laadunhallinta 3    
           
                     
   
Paikalleen mittaus 3    
         
                   
       
Ajallinen suunnittelu 3  
         
                 
           
Hanketalous ja kustannusten hallinta
                                                 
Yrittäminen ja yritystalous 3      
           
                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
               
               
Työmaatalouden perusteet 3  
       
               
               
Työmaakustannusten ohjaus ja valvonta 3    
         
                   
       
Hankintatoimi ja logistiikka 3      
           
                       
Sopimukset ja määräykset
                                                 
Lainsäädäntö ja lupakäytännöt 3
       
             
                   
Sopimusjuridiikka ja urakka-asiakirjat 3  
       
               
               
Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat 3  
       
               
               
Työmaa-asiakirjat ja dokumentointi 3    
           
                     
   
Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu
                                                 
Johtamistaito 3    
         
                   
       
Neuvottelutaito ja kokoustekniikka 2
       
             
                   
Asiakaspalvelu 2      
           
                       
Työmaan projektityöt
                                                 
Työmaan projektityöt 1 5
       
             
                   
Työmaan projektityöt 2 7  
         
                 
           
Työmaan projektityöt 3 8    
           
                     
   
28444111111724202120115.55.58.58.51212101010.510.510105.55.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Ohjattu harjoittelu 1 5
     
         
                   
Ohjattu harjoittelu 2 10  
     
         
   
Ohjattu harjoittelu 3 15    
       
               
551552.52.52.52.57.57.551.31.31.31.31.31.31.31.33.83.83.83.82.52.5
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
000100000001000000000000055
60 / 5560 / 5860 / 6160 / 2660 / 29.560 / 25.560 / 29.560 / 28.560 / 28.560 / 32.560 / 2660 / 14.860 / 14.860 / 12.860 / 12.860 / 14.860 / 14.860 / 14.360 / 14.360 / 14.360 / 14.360 / 16.360 / 16.360 / 1360 / 13
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Rakennusalan työnjohdon koulutuksella tähdätään käytännönläheisiin rakennusalan työnjohtotehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.
Rakennushanke vaatii monista osapuolista johtuen saumatonta yhteistyötä osapuolien kesken. Monissa tehtävissä selviytymisen edellytyksenä on taloudellisen ajattelun yhdistäminen tekniseen osaamiseen. Alalla menestyminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa ja palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Matemaattis-luonnontieteellisten ja rakennusteknisten valmiuksien rinnalla työelämässä vaaditaan erityisesti johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoa sekä arvo-osaamista. Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin hankkeisiin osallistuminen edellyttää vahvaa ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Valmistuvat opiskelijat sijoittuvat pääsääntöisesti talonrakennustyömaiden työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtäviin. Osa valmistuvista sijoittuu rakennusyrityksiin määrä- ja kustannuslaskentatehtäviin.

RAKENNUSALAN ARVOPERUSTA
Rakennusalan toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, ekologia ja kestävä kehitys. Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä elinympäristön laadulle. Rakennusalan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, yrittäjyys ja terve kilpailu.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Perusopinnot toteutetaan ammattiopintojen kanssa siten, että ne tukevat saumattomasti rakennusmestarin työtehtäviin kouluttautumista. Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti työnjohdossa tarvittavaa osaamista korostaen läheisessä yhteistyössä talonrakennustyömaiden toteutuksien kanssa.
Koulutuksessa korostuu rakennustekniikan ohella esimieskoulutus ja johtaminen, monipuolinen työnsuunnittelu kokonaisuutena (aikataulu, laatu, työturvallisuus, tietotekniikka, kustannukset, tehtäväsuunnitelmat jne.) ja niiden mukaisen työmaan toteutuksen hallinta sekä työmaatekniikka. Osa opinnoista tehdään yhdessä yritysten kanssa projektiopintoina, harjoitteluina ja opinnäytetöinä.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI VUOSINA
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tuntee rakennusalan perusteet ja hallitsee matemaattis-luonnontieteelliset perusteet alan opintoja varten. Hänellä on valmiudet toimia rakennustyömaalla työntekijätasoisissa tehtävissä

Toisen vuoden jälkeen opiskelija hallitsee rakennustyömaan keskeiset toiminnot. Hän tuntee eri tuotantomenetelmät, tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja pystyy toimimaan rakennustyömaan avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa.

Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija on syventänyt työmaan toimintoihin liittyvää osaamistaan laadunhallinnan, tehtäväsuunnittelun ja kustannusohjauksen muodossa. Hän kykenee itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tehtävissä.

OPINTOJEN RAKENNE
Yhteensä 210 op
Perusopinnot 35 op
Ammattiopinnot 127 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 10 op