OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Kielet ja viestintä
                                                       
Puhe- ja kirjoitusviestinnän perusteet 2
     
           
                       
Tiedottaminen ja vaikuttaminen 2  
       
               
               
Ryhmäviestintä ja raportointi 2    
         
                   
       
Ruotsin kielen suullinen taito 2  
       
               
               
Ruotsin kielen kirjallinen taito 3  
       
               
               
English for Engineers 3
     
           
                       
Technical English for Engineers in Business 3  
       
               
               
Technical English for Professionals 3    
         
                   
       
Matematiikka
                                                       
Johdatus tekniikan matematiikkaan 5
     
           
                       
Matematiikka 1 5
     
           
                       
Matematiikka 2 5
     
           
                       
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 1 2
     
           
                       
Mekaniikka 2 ja termofysiikka 3
     
           
                       
Sähkö- ja magnetismioppi 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2  
       
               
               
Aaltoliike, atomifysiikka ja nanoteknologia 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
       
               
               
Kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia ja laboratoriotyöt 5
     
           
                       
Orgaaninen kemia ja laboratoriotyöt 5  
       
               
               
Soveltava kemia 5  
       
               
               
Soveltava kemia 5  
       
               
               
Soveltava kemia 5  
       
               
               
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 4
     
           
                       
Tilastollinen tietojenkäsittely 4  
       
               
               
Tietokoneavusteinen suunnittelu 2    
         
                   
       
Liiketoiminnan ja tuotannon tukiopinnot
                                                       
Insinöörin ammatillinen kasvu 3
     
           
                       
Liiketoimintaosaaminen ja teknologiayrittäjyys 5  
       
               
               
Teollisuuden esimiesvalmiudet ja työturvallisuus 5    
         
                   
       
Sähkötekniikka 3    
         
                   
       
Kone- ja laitetekniiikka 4    
         
                   
       
Teolliset yksikköprosessit 5  
       
               
               
Ammatilliset perusopinnot
                                                       
Paperitekniikan perusteet 5
     
           
                       
Tekstiilitekniikan perusteet 5
     
           
                       
Kemiantekniikan perusteet 5
     
           
                       
Basics in Quality and Environmental Management 5
     
           
                       
575419028.528.527279.59.50014.314.314.314.313.513.513.513.54.84.84.84.80000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6260 / 6460 / 3460 / 1560 / 3160 / 3160 / 3260 / 3260 / 1760 / 1760 / 7.560 / 7.560 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 1660 / 1660 / 1660 / 1660 / 8.660 / 8.660 / 8.660 / 8.660 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AMK tutkintoon johtava koulutus
Koulutusohjelman nimi: Paperi-, Tekstiili- ja Kemiantekniikan koulutusohjelma
Tutkintonimike :Insinööri (AMK)
Laajuus ja kesto: 240 op, 4 v
Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Yksikkö: Teollisuustuotannon yksikkö
Toimipisteen osoite: Kuntokatu 3 , 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö: Ulla Häggblom-Ahnger

Koulutusohjelman tuottama osaaminen:
Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opiskelija valitsee haluamansa suuntautumisen, jotka ovat:
1)Paperitekniikka, 2) International Pulp and Paper Technology (IPPT), 3) Tekstiilitekniikkaa, 4) Kemiantekniikka. Suuntautumisista tarkempaa tietoa suuntautumisotsikon alta.

Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat perusaineissa matematiikan, kemian ja fysiikan lisäksi ihmisten ja asioiden johtaminen, liiketoimintaosaaminen sekä viestintä ja kieliopinnot.

Suuntautumisten opinnot sisältävät mm:
- Paperitekniikka ja IPPT: paperin ja kartongin raaka-aineet, valmistusprosessit,pakkaus- ja jalostus, painatus ja markkinointi.
- Tekstiilitekniikka: kuidut, tekniset tekstiilit, tekstiilien valmistus, rakenne ja testaus sekä tuote- ja tuotannonsuunnittelu.
- Kemiantekniikka: soveltava kemia, prosessitekniikka, kemialliset tuotteet ja valmistusprosessit sekä tuotekehitys

Valmistuvien työelämään sijoittuminen:
Monialainen koulutusohjelma tarjoaa kattavan koulutuksen monipuolisiin tuotanto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin.
Paperi-, tekstiili- ja kemianteollisuus sekä alojen laitevalmistajat tarjoavat kansainvälisiä työmahdollisuuksia tuotanto-, työnjohto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Alalta valmistuva voi työskennellä myös asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, opetus- ja konsultointitehtävissä sekä toimia yksityisinä yrittäjinä.

Koulutuksen arvoperusta ja ydinsisältö:
Koulutuksen keskeinen tavoite on tarjota kansainvälisesti arvostettua koulutusta joka sisällöltään vastaa työelämän osaamistarpeita. Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille kansainvälistymismahdollisuuksia englanninkielisen opetuksen, kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomaan harjoittelun muodossa.
Koulutusohjelma tarjoaa käytännön osaamista tukevat oppimisympäristöt kuten modernit laboratoriot.
Koulutusohjelma laaja tarjonta ja opintojen suunnittelun ohjaus vastaa yksilöllisiin niin osaamistarpeisiin kuin moniosaamiseenkin.
Vahva työelämäverkosto mahdollistaa tutkimus- ja kehitysprojekteja ja opinnäytetöitä jotka kehittävät opiskelijan valmiuksia toimia yrittäjänä.

Opetuksen toteuttaminen: Kokopäiväopiskelu suur- ja pienryhmissä

Opetusmenetelmät:
lähiopetus, opetuskeskustelut, seminaarit, ryhmätyöt, yritysvierailut, tentti,raportti/työselostus
laboratoriotyöt, harjoitustyöt, demonstraatiot,itsenäinen verkko-opiskelu

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina:

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija tuntee paperiteollisuuden, tekstiiliteollisuuden ja kemianteollisuuden perusprosessit ja tuotteet. Opiskelija osaa toimia ja käyttäytyä laboratorioissa sekä tuntee mm. tietotekniikan perusteet.

Toisen vuoden opintojen aikana perusopintoihin kuuluu liiketoimintaosaamisen perusteet ja mm. tilastollinen tietojenkäsittely ja teolliset yksikköprosessit. Opiskelijan taidot laboratoriotyöskentelyssä ja tulosten raportoinnissa kehittyvät.
• Paperitekniikan suuntautumisen valinnut opiskelija tuntee paperinvalmistuksen raaka-aineet, tuotteet ja niiden ominaisuudet, massanvalmistusmenetelmät, paperin valmistuksen osaprosessit sekä tuotteiden jalostamisen ja painatuksen perusperiaatteet.
• Tekstiilitekniikan suuntautumisen valinnut opiskelija tuntee tekstiilinvalmistamisen prosessit ja tekstiilien tasorakenteet. Opiskelija tuntee tekstiilikuidut, tekstiilin kemialliset prosessit ja tuotteiden kokoonpanon.
• Kemiantekniikan suuntautumisen valinnut opiskelija syventyy orgaaniseen ja analyyttiseen kemiaan, kemiallisiin prosesseihin sekä energiatekniikkaan.

Kolmantena opintovuotena perusopintoihin kuuluu mm. teollisuuden esimiesvalmiudet ja työturvallisuus sekä tietokoneavusteinen suunnittelu. Opiskelija osaa toimia työryhmän vetäjänä. Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijalla on valmius opinnäytetyön hankkimiseen, suunnitteluun ja toteutukseen.
• Paperitekniikan suuntautumisen valinnut opiskelija voi halutessaan valita myös englanninkielisen paperitekniikan suuntautumisen (IPPT). Paperin valmistuksen osaprosessien ja mm. päällystyksen ja osaaminen, kiertokuidun käyttö ja sen valmistusprosessi sekä automaation perusteet, logistiikka ja hankintatoimet.
• Tekstiilitekniikan suuntautumisen valinnut opiskelija osaa koneharjoituksissa valmistaa tavoitteellisia ja toiminnallisia tasorakenteita sekä tuotteita. Opiskelija osaa soveltaa laatuosaamista materiaalien testaamisen avulla yritysyhteistyönä.
• Kemiantekniikan suuntautumisen valinnut opiskelija syventyy prosessitekniikkaan ja kemiallisiin prosesseihin sekä energiatekniikkaan. orgaaniseen ja analyyttiseen kemiaan, kemiallisiin prosesseihin sekä energiatekniikkaan. Fysikaalinen kemia sekä polymeeri ja ekokemia.

Neljäntenä opintovuotena opiskelija syventyy valitsemansa suuntautumisen ammattiopisntoihin ja tekee opinnäytetyön.

Opintojen rakenne
Perusopinnot 110 op
Ammattiopinnot 70 op
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 65 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 240 op