OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Kielet ja viestintä
                                                       
Opiskelutekniikat, asiantuntijaviestintä ja suomen kieli 5
     
           
                       
Tekniikan englanti 1 3    
         
                     
           
Tekniikan englanti 2 3      
             
                           
Ruotsin kielen suullinen taito 2    
           
                       
       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2    
           
                       
       
Matematiikka
                                                       
Johdatus tekniikan matematiikkaan 5
     
           
                       
Matematiikka 1 5
     
           
                       
Matematiikka 2 5
     
           
                       
Fysiikka ja kemia
                                                       
Fysiikan perusteet 3
     
           
                       
Talotekniikan kemian perusteet 2
     
           
                       
Talotekniikan fysiikka 1 3
     
           
                       
Talotekniikan fysiikka 2 3
     
           
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2
     
           
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
       
               
               
Tietotekniikka ja CAD
                                                       
Tietotekniikan perusteet ja tekninen dokumentointi 5
     
           
                       
Talotekninen CAD ja dokumentointiprojekti 5
     
           
                       
Talotekniikan perusopinnot
                                                       
Talotekniikan järjestelmät ja ympäristövaikutukset 5
     
           
                       
LVI-tekniikan perusteet 5  
       
               
               
Sähköisen talotekniikan perusteet 5  
       
               
               
Säätötekniikan perusteet 5  
       
               
               
Talotekniikan työkurssi 1 5                                                        
Yritystalous, rakentaminen
                                                       
Rakenteet ja rakentaminen 5  
       
               
               
Yritystalous 5    
         
                     
           
Johtaminen ja projektitoiminta, sopimukset 5      
             
                           
4822128242411118408121212125.55.55.55.544220044
AMMATTIOPINNOT
                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Ruotsi 1 3
     
           
                       
30001.51.50000000.80.80.80.8000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoitteluun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1 6
     
           
                       
Harjoittelu 2 12  
       
               
               
Harjoittelu 3 12    
       
                 
   
61284336644401.51.51.51.5333322222200
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 5760 / 3460 / 2060 / 2760 / 28.560 / 28.560 / 1760 / 1760 / 1260 / 860 / 11.560 / 15.560 / 14.360 / 14.360 / 14.360 / 14.360 / 8.560 / 8.560 / 8.560 / 8.560 / 660 / 660 / 460 / 460 / 5.7560 / 5.7560 / 7.7560 / 7.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksesta valmistuu talotekniikka-alan monialaisia osaajia suunnittelu- ja tuotannonjohtotehtäviin. Talotekniikan merkitys rakennushankkeissa on kasvanut voimakkaasti. Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Myös kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tehtävät liittyvät useimmiten talotekniikkaan. Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: sähköinen talotekniikka ja LVI-talotekniikka. Opiskelija saavuttaa valmiudet toimia asiantuntijan suuntautumisensa mukaisissa tehtävissä, siten että hän tuntee myös perusasiat toisesta suuntautumisesta ja rakennustekniikasta.

LVI-tekniikka
Käytännönläheisessä ja monipuolisessa talotekniikan LVI-suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija saa lukuisien LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet. Koulutus täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksien perusvaatimukset.

Sähköinen talotekniikka
Sähköisen talotekniikan suuntautumisessa opitaan hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat mm. sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät, rakennusautomaatio ja hälytysjärjestelmät. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen modernit ohjaus- ja valvontaratkaisut. Suuntaavat opinnot täyttävät sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöpäällikkötehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

TALOTEKNIIKKA-ALAN ARVOPERUSTA
Sopivissa olosuhteissa on hyvä elää ja toimia niin ihmisen kuin tuotantokoneidenkin. Talotekniikka on yhä keskeisempi osa toimivaa ja energiatehokasta toimintaympäristöä. Talotekniikassa yhdistyy perinteisten tekniikan alueiden rakentamisen, sähköasennustekniikan ja LVI-tekniikan kanssa kiinteistöautomaatio ja tiedonsiirto, tietotekniset sovellukset, ympäristötietoisuus, energiatehokkuus sekä myös käyttäjän tarpeiden ymmärtäminen.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Perusopinnoissa vahvistetaan opiskelijan matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja perehdytään talotekniikan yleisiin teoreettisiin perusteisiin. Opinnot antavat valmiuksia tietotekniikan käyttöön sekä vahvistavat ja täydentävät kielitaitoa.
Ammattiopinnoissa perehdytään oman suuntautumisen mukaisen ammattialan keskeisiin aihealueisiin. Suuntaavat opinnot ajoittuvat pääosin toiselle, kolmannelle ja neljännelle opiskeluvuodelle. Suuntautumisen valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella.
Suuntautumisvaihtoehtoihin sisältyy työelämävalmiuksia kehittäviä projektiopintoja, joissa tehdään yhteistyötä toisen suuntautumisen ja rakennustekniikan opiskelijoiden kanssa.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI VUOSINA
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tuntee talotekniikka alan kokonaisuuden ja peruskäsitteet sekä hankkinut matemaattisluonnontieteelliset perustan talotekniikka-alan ammattipintoja varten Hän on valinnut suuntautumisensa. Hänellä on valmiudet toimia avustavana työntekijänä alan asennusliikkeessä tai suunnittelutoimistossa.

Toisen vuoden jälkeen opiskelija hallitsee oman suuntautumisensa perusasiat. Hän on täydentänyt alan luonnontieteellistä perustaa ja toteuttanut yhteisiä monialaisia suunnitteluprojekteja ja kykenee ohjattuna työskentelemään suunnittelu- ja tuotantotehtävissä.

Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija on syventänyt oman suuntautumisen osaamistaan ja hankkinut perustiedot toisesta suuntautumisesta ja rakennustekniikasta. Opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan yksinkertaisia kohteita.

Neljäntenä vuonna opiskelija saavuttaa työelämäosaamisen ja voi toimia oman alansa asiantuntijana suunnittelu sekä tuotantotehtävissä. Opiskelija suorittaa syventäviä opintoja ja opinnäytetyön.

OPINTOJEN RAKENNE
Yhteensä 240 op
Perusopinnot 90 op
Ammattiopinnot 90 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op