OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan koulutusohjelma, vuonna 2013 tai aiemmin aloittaneet

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Pirkko Harsia
opintosihteeri Anne Kulmala

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.

Katso
TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Linkki Ammattikorkeakoululakiin ja asetukseen ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ohjelmassa on kaksi suuntautumispolkua: sähköinen talotekniikka ja LVI-talotekniikka. Opiskelija saavuttaa valmiudet toimia asiantuntijana suuntautumisensa mukaisissa tehtävissä siten, että hän tuntee myös perusteet toisesta suuntautumisesta sekä rakennustekniikasta.

1. vuositeema ”Tarve”
Ensimmäisen opintovuoden teemana on talotekniikka toimialaan tutustuminen, oman osaamistarpeidensa selvittäminen ja opintopolun valitseminen.
2. vuositeema ”Luonnos”
Toisena opintovuonna opintojen fokuksena on energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä.
3. vuositeema ”Toteutus”
Kolmannen opintovuoden opinnot liittyvät energiatehokkaisiin toimitiloihin, selville ottamisen -oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä.
4. vuositeema ”Käyttö- ja ylläpito”
Neljäntenä opintovuonna opinnot liittyvät talotekniikan käyttöön ja ylläpitoon sekä kokonaisuuksien hallintaan.

Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on varattuna molempiin yksi opintokokonaisuus, jolla opiskelija suuntaa tai täydentää omaa suuntautumispolkuaan. Niihin voidaan valita opintoja myös kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.

Sijoittuminen työelämään

Koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöpäällikkötehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. TAMK’s assessment criteria

Tarkemmat kriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Linkki TAMKin tutkintosääntöön.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava nuorten koulutus (240 op) toteutetaan kokopäiväopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelman lähtökohtana oli v. 2009 aloitettu talotekniikan uusi koulutusohjelma, jonka opetussuunnitelma tehtiin laajassa yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.