OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, YLIOPPILASPOHJAINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, ylioppilaspohjainen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Kielet ja viestintä
                                                       
Tekniikan englanti 1 3  
       
               
               
Tekniikan englanti 2 3    
         
                   
       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2    
         
                   
       
Ruotsin kielen suullinen taito 2    
         
                   
       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Tekninen raportointi 2      
           
                       
Matematiikka
                                                       
Matematiikka 1 5
     
           
                       
Matematiikka 2 5
     
           
                       
Fysiikka
                                                       
Sähköstatiikka ja magnetismi 3
     
           
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2
     
           
                       
Värähdys- ja aaltoliikeoppi, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
       
               
               
Fysiikka 3 2    
         
                   
       
Energiatekniikka 3    
         
                   
       
Elinkeinoelämän opinnot
                                                       
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 4
     
           
                       
Johtamisoppi ja yksityisoikeus 5      
           
                       
Teollisuustalous 5    
         
                   
       
Teknillinen mekaniikka
                                                       
Statiikka 5
     
           
                       
Dynamiikka 3  
       
               
               
Lujuusoppi 1 5  
       
               
               
Lujuusoppi 2 3  
       
               
               
Koneautomaatio
                                                       
Koneautomaation peruslaboraatiot 5
     
           
                       
Automaatiotekniikka K 5  
       
               
               
Sähkötekniikka K 5  
       
               
               
Materiaali- ja valmistustekniikka
                                                       
Kemia ja ympäristönhallinta 3  
       
               
               
Materiaali- ja valmistustekniikan peruslaboraatiot 5
     
           
                       
Materiaalitekniikan perusteet 5
     
           
                       
Valmistustekniikan perusteet 5
     
           
                       
Koneensuunnittelu
                                                       
Tuoteanalysointi 5
     
           
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 7
     
           
                       
Koneenosaopin perusteet 5  
       
               
               
593717729.529.518.518.58.58.53.53.514.814.814.814.89.39.39.39.34.34.34.34.31.81.81.81.8
Ammattiopinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Projektiopinnot 1 op 1                                                        
Projektiopinnot 2 op 2                                                        
Projektiopinnot 3 op 3                                                        
Projektiopinnot 4 op 4                                                        
Projektiopinnot 5 op 5                                                        
0000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6460 / 4760 / 3260 / 2260 / 3260 / 3260 / 23.560 / 23.560 / 1660 / 1660 / 1160 / 1160 / 16.160 / 16.160 / 16.160 / 16.160 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 8.160 / 8.160 / 8.160 / 8.160 / 5.5560 / 5.5560 / 5.5560 / 5.55
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Katso TAMK:in hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnossa.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Suuri osa Suomen viennistä koostuu koneenrakennuksen tuotteista, joiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen kuuluu koneinsinööreille. Tampere on merkittävä liikkuvien työkoneiden sekä energialaitosten ja ympäristöteknologiateollisuuden keskus. Koulutusohjelma tuottaa sekä suunnitteluosaamista että tuotantoteknistä osaamista tämän teollisuuden palvelukseen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koneinsinöörit työskentelevät sekä tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelutehtävissä että suunnittelu-, tuotanto-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, ja johtotehtävissä konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, teknisen kaupan piirissä ja yksityisyrittäjinä.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Kone- ja tuotantotekniikan tarkoituksena on luoda tehokkaat apuvälineet elinympäristömme toimintojen toteuttamiseksi. Nämä tekniikan alat vapauttavat ihmisen toistuvista, raskaista ja terveydelle haitallisista töistä sekä mahdollistavat keskittymisen ohjaus- ja suunnittelutoimintoihin. Hyvin toimivilla koneilla voidaan vähentää energiankulutusta. Tällä on keskeinen merkitys luonnonvarojen säästämisessä. Sekä teollisuudessa että yksityiskäytössä tarvittavien koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa arvoperustana ovat korkea laatu, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja asiakastyytyväisyys. Yhtä tärkeitä arvopäämääriä ovat myös käytön helppous, miellyttävä ulkonäkö, ergonomia, kierrätyksen järjestäminen ja ympäristönormien täyttäminen.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Lähiopetuksen lisäksi monissa opintojaksoissa on harjoitustehtäviä, esitelmiä ja erilaisia ryhmätöitä. Laboratorioharjoitukset ja yhä enenevässä määrin projektityöt antavat käytännön näkökulmaa teoriaopetuksen tueksi. Ohjattu harjoittelu tapahtuu kesäisin ja alkaa heti ensimmäisenä kesänä ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. On toivottavaa, että osa opinnoista tai harjoittelusta suoritetaan ulkomailla, mihin laaja kansainvälinen kumppanuusverkosto antaa hyvät mahdollisuudet. Opintojen päätteeksi tehdään opinnäytetyö, jolla opiskelija näyttää osaamisensa ja joka toimii aivan kuin käntikorttina elinkeinoelämään.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta painottuvat luonnontieteellisiin perusteisiin eli fysiikkaan jamatematiikkaan ja toisaalta konetekniikan perusammattiaineisiin kuten statiikkaan, lujuusoppiin, koneenosaoppiin ja tietokoneavusteiseen piirtämiseen ja mallintamiseen. Toisaalta peruslaboraatiot hitsauksesta, koneistuksesta, koneenasennuksesta ja koneautomaatiosta ovat antaneet monenlaisia käytännön valmiuksia. Ensimmäisten opiskeluvuosien jälkeen opiskelija selviytyy jo monista koneenrakennuksen perustehtävistä liittyivätpä ne sitten asennukseen, koneistukseen tai perussuunnitteluun.
Ammattiaineiden opiskelu aloitetaan toisen opiskeluvuoden keväällä ja niitä jatketaan sitten kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena seuraavin osaamistavoittein:
Kone- ja laiteautomaation opiskelija hallitsee automaattisten koneiden ja laitteiden sekä erilaisten mekatronisten tuotteiden ja komponenttien kehittämisen, suunnittelun, tuotannon ja myynnin ja pystyy toimimaan projektiluonteisissa tehtävissä eri kehityshankkeissa.
Lentokonetekniikan opiskelija voi toimia lentokoneiden avioniikan, kunnossapidon, komposiittirakenteiden valmistuksen tai suunnittelun tehtävissä.
Tuotekehitykseen suuntautunut opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun periaatteet ja tietokoneavusteiset suunnittelumenetelmät sekä tuotteen markkinoille saattamisen eri vaiheet.
Moderneihin tuotantojärjestelmiin suuntautuneella opiskelijalla on näkemys nykyaikaisesta konepajatekniikasta ja -automaatiosta. Hän on perehtynyt tietokoneavusteiseen tuotantoon, joustaviin valmsitusjärjestelmiin (FMS) sekä tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen.