OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, vuonna 2013 tai aiemmin aloittaneet

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Konetekniikan tutkintovastaava
Markus Aho
markus.aho@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Suuri osa Suomen viennistä koostuu koneenrakennuksen tuotteista, joiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen kuuluu koneinsinööreille. Pirkanmaan talousalue on merkittävä teknologiateollisuuden toimija liikkuvien työkoneiden sekä kone- ja tuotantotekniikan alueilla. Toimintaverkosto on kansainvälinen. Koulutusohjelma tuottaa suunnittelu-, automaatio-, tuotantoteknistä- ja projektiosaamista globaaleille markkinoille.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena opitaan luonnontieteellisiä eli fysiikan ja matematiikan perusosaamisia sekä toisaalta konetekniikan perusammattiaineisiin kuten statiikkaan, lujuusoppiin, koneenosaoppiin ja tietokoneavusteiseen piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä osaamisia. Peruslaboraatiot materiaalitekniikasta, hitsauksesta, koneistuksesta, koneenasennuksesta ja koneautomaatiosta antavat monenlaisia käytännön osaamisia ja valmiuksia. Valitun suuntautumispolun mukaisten ammattiaineiden opiskelu aloitetaan toisen opiskeluvuoden keväällä ja niitä jatketaan sitten kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena seuraavin osaamistavoittein:
Koneautomaation opintopolun suorittanut opiskelija hallitsee automaattisten koneiden ja laitteiden sekä erilaisten mekatronisten tuotteiden ja komponenttien kehittämisen, suunnittelun, tuotannon ja myynnin ja pystyy toimimaan projektiluonteisissa tehtävissä eri kehityshankkeissa.
Tuotekehityksen opintopolun suorittanut opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun periaatteet ja tietokoneavusteiset suunnittelumenetelmät sekä tuotteen markkinoille saattamisen eri vaiheet.
Tuotantotekniikan opintopolun suorittanut opiskelija osaa soveltaa nykyaikaista tuotantotekniikkaa ja tuotantoautomaatiota. Opiskelija tuntee tietokoneavusteisen tuotannon, joustavat valmistusjärjestelmät (FMS) sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen.
Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia myös 30 op verran lentokonetekniikan osaamista ja sen suoritettuaan hän osaa toimia lentokoneiden avioniikan, kunnossapidon, komposiittirakenteiden valmistuksen tai suunnittelun tehtävissä.
Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia myös 30 op verran tuotantotalouden osaamista ja sen suoritettuaan hän osaa toimia tuotantotalouteen ja logistiikkaan liittyvissä tehtävissä.
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena opitaan luonnontieteellisiä eli fysiikan ja matematiikan perusosaamisia sekä toisaalta konetekniikan perusammattiaineisiin kuten statiikkaan, lujuusoppiin, koneenosaoppiin ja tietokoneavusteiseen piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä osaamisia. Peruslaboraatiot materiaalitekniikasta, hitsauksesta, koneistuksesta, koneenasennuksesta ja koneautomaatiosta antavat monenlaisia käytännön osaamisia ja valmiuksia. Valitun pääopintopolun mukaisten ammattiaineiden opiskelu aloitetaan toisen opiskeluvuoden keväällä ja niitä jatketaan sitten kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena seuraavin osaamistavoittein:
Koneautomaation opintopolun suorittanut opiskelija hallitsee automaattisten koneiden ja laitteiden sekä erilaisten mekatronisten tuotteiden ja komponenttien kehittämisen, suunnittelun, tuotannon ja myynnin ja pystyy toimimaan projektiluonteisissa tehtävissä eri kehityshankkeissa.
Tuotekehityksen opintopolun suorittanut opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun periaatteet ja tietokoneavusteiset suunnittelumenetelmät sekä tuotteen markkinoille saattamisen eri vaiheet.
Tuotantotekniikan opintopolun suorittanut opiskelija osaa soveltaa nykyaikaista tuotantotekniikkaa ja tuotantoautomaatiota. Opiskelija tuntee tietokoneavusteisen tuotannon, joustavat valmistusjärjestelmät (FMS) sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen.
Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia myös 30 op verran lentokonetekniikan osaamista ja sen suoritettuaan hän osaa toimia lentokoneiden avioniikan, kunnossapidon, komposiittirakenteiden valmistuksen tai suunnittelun tehtävissä.
Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia myös 30 op verran tuotantotalouden osaamista ja sen suoritettuaan hän osaa toimia tuotantotalouteen ja logistiikkaan liittyvissä tehtävissä.

Sijoittuminen työelämään

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koneinsinöörit työskentelevät sekä tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelutehtävissä että suunnittelu-, tuotanto-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, koulutus- ja johtotehtävissä. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat kansainväliseen toimintaympäristöön konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, teknisen kaupan piirissä ja yksityisyrittäjinä.
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Kone- ja tuotantotekniikka luo tehokkaat apuvälineet elinympäristömme toimintojen toteuttamiseksi. Nämä tekniikan alat vapauttavat ihmisen toistuvista, raskaista ja terveydelle haitallisista töistä sekä mahdollistavat keskittymisen ohjaus- ja suunnittelutoimintoihin. Hyvin toimivat laitteet tuovat energiatehokkuuden. Tällä on keskeinen merkitys luonnonvarojen säästämisessä ja kestävässä kehityksessä. Kone- ja tuotantotekniikan yleisiin kompetensseihin sisältyy myös eettinen osaaminen. Tutkinnon suorittanut tuntee oman alansa arvoperustan ja ammattieettiset periaatteet, joita hän osaa soveltaa vastuunsa tuntien ja tunnustaen omassa toiminnassaan. Hän toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti kestävän kehityksen periaatteita soveltaen ja muut huomioon ottaen. Sekä teollisuudessa että yksityiskäytössä tarvittavien koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa arvoperustana ovat korkea laatu, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja asiakastyytyväisyys. Tärkeitä arvopäämääriä ovat myös käytön helppous, muotoilu, ergonomia, kierrätyksen järjestäminen ja ympäristönormien täyttäminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava nuorten koulutus (240 op) toteutetaan kokopäiväopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.