OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, AMMATTIOPPILAITOSPOHJAINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietotekniikan koulutusohjelma, ammattioppilaitospohjainen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Kielet ja viestintä
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
Ruotsin peruskieliopinnot 3
     
           
                       
Englannin peruskieliopinnot 2
     
           
                       
Tekniikan englanti 1 3  
         
                   
               
Tekniikan englanti 2 3    
         
                     
           
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
               
               
Ruotsin kielen suullinen taito 2  
       
               
               
Matematiikka
                                                       
Johdatus tekniikan matematiikkaan 5
     
             
                           
Matematiikka 1 5
     
           
                       
Matematiikka 2 5
     
           
                       
Insinöörimatematiikka 3 5  
       
               
               
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 1 2
     
           
                       
Mekaniikka 2 ja termofysiikka 3
     
           
                       
Sähköstatiikka ja magnetismi 3  
       
               
               
Laboratoriotyöt 1 2  
       
               
               
Värähdys- ja aaltoliikeoppi, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
               
               
Laboratoriotyöt 2 2  
       
               
               
Tietotekniikan perusopinnot
                                                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Ohjelmointi 1 3
     
           
                       
Ohjelmointi 2 4
       
               
                       
Olio-ohjelmointi 1 3  
       
                 
                   
Tasasähköpiirit 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirit 3  
       
                 
                   
Suunnittelu ja tekninen raportointi 4  
         
                   
               
Elektroniikka 1 3
       
               
                       
Elektroniikka 2 4  
       
                 
                   
Elektroniikan laboratoriotyöt 5  
         
                   
               
Digitaalitekniikka 1 3
       
               
                       
Sähkövoimatekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Automaatiotekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3  
         
                   
               
47503022.524.522.527.5300011.311.312.312.311.311.313.813.81.51.5000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1 6
     
           
                       
Harjoittelu 2 12  
       
               
               
Harjoittelu 3 12    
         
                   
       
612120336666001.51.51.51.5333333330000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 5360 / 6260 / 1560 / 1560 / 25.560 / 27.560 / 28.560 / 33.560 / 960 / 660 / 7.560 / 7.560 / 12.860 / 12.860 / 13.860 / 13.860 / 14.360 / 14.360 / 16.860 / 16.860 / 4.560 / 4.560 / 360 / 360 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tietotekniikan koulutusohjelma

Tutkintonimike
Insinööri

Laajuus ja kesto
240 opintopistettä, 4,0 vuotta
Toteutusmuoto: Kokopäivä

Tampereen toimipiste
Kuntokatu 3, 33520 Tampere

Koulutuspäällikkö
Ari Rantala

Hakukelpoisuus:
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Tietotekniikka edustaa modernia, korkean teknologian sektoria, joka sisältää useita huipputekniikan osa-alueita. Tietotekniikan koulutusohjelmassa koulutetaan monitaitoisia insinöörejä tieto- ja tietoliikennealan sekä liike-elämän tarpeisiin. Tietotekniikan insinöörillä on hyvät ongelmanratkaisu-, kommunikaatio- ja yhteistyövalmiudet toimia haasteellisissa työtehtävissä, niin kotimaassa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Keskeisiä työtehtäviä ovat järjestelmien- ja ohjelmistojen kehitys sekä ylläpito, tuotekehitys (T&K) tehtävät, elektroniikkateollisuuden työnjohto- ja asiantuntijatehtävät, verkkopalveluja tuottavat ja ylläpitävät organisaatiot sekä asiantuntijatehtävät yhteiskunnan ja liike-elämän eri aloilla. Tulevaisuudessa kasvavia painopistealueita ovat mm. langattoman (mobiilin) tietoliikenteen lisääntyminen, tietoverkkojen- ja laitteiden integroituminen, tietoturvallisuuden hallinta sekä ohjelmistojen kehittyminen.

Koulutuksen arvoperusta
Insinöörikoulutus rakentuu erilaisista toisiaan tukevista osaamiskokonaisuuksista joiden perustana on matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet sekä kyky tiedostaa elinikäisen oppimisen merkitys alan nopean kehityksen seuraamisessa.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytämme perinteisten menetelmien tukena monipuolisia ja nykyaikaisia laboratoriota. Näissä pääsemme hyödyntämään teoriassa opittuja asioita käytännön ongelmatilanteisiin ja syventämään teoriaopetuksessa hankittuja tietoja.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille. Opinnot antavat valmiudet suuntautua tarjolla oleviin kolmeen suuntautumiseen. Suuntautuminen tapahtuu toisen vuoden jälkeen. Suuntautumiset saavat kukin erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia seuraavasti:

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN JA ELEKTRONIIKAN SUUNTAUTUMINEN

Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautumisessa annetaan valmiudet sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. Suuntautumisen opinnot koostuvat mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelusta, laitteistonläheisestä ohjelmistokehityksestä, ohjelmistotuotannosta, tietoliikennetekniikasta ja digitaalisesta signaalinkäsittelystä. Sulautettujen järjestelmien suunnitteluharjoituksissa käytetään apuna laboratoriota ja sen monipuolista ja ajanmukaista laitteistoa.

TIETOLIIKENNETEKNIIKAN JA TIETOVERKKOJEN SUUNTAUTUMINEN

Tietoliikennetekniikan suuntautumisessa annetaan koulutusta nykyaikaisen tiedonsiirron menetelmistä, järjestelmistä ja laitteista. Painopiste alueina ovat langaton tiedonsiirto, mobiilit tietoliikennejärjestelmät ja tietoverkot, tietoliikennejärjestelmien ja laitteiden toimintaperiaatteet sekä niiden ominaisuuksien käytännön mittaukset. Mobiilin tietoliikenteen ja tietoverkkojen suunnitteluharjoituksissa käytetään apuna laboratoriota ja niiden monipuolista ja ajanmukaista laitteistoa.

OHJELMISTOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMINEN

Ohjelmistotekniikan suuntautumisessa annetaan koulutusta olio-ohjelmoinnista, tietorakenteista ja -algoritmeista, ohjelmistojen tuottamisesta, tietokannoista, käyttöliittymistä ja käyttöjärjestelmien perusteista. Lisäksi suuntautumiseen liittyy sulautettujen järjestelmien, tietoliikennetekniikan ja tietokoneverkkojen opintoja.

OPINTOJEN RAKENNE

Opintojen rakenne on yhteensä 240 opintopistettä (240 op), joka muodostuu seuraavasti:
- Perusopinnot, 100 op.
- Ammattiopinnot, 80 op.(kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa)
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op.
- Harjoittelu, 30 op.
- Opinnäytetyö, 15 op.

Perusopinnoissa ammattioppilaitos- ja ylioppilaspohjainen opetussuunnitelma eroavat toisistaan 5 opintopistettä.