OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO (AMK)
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko (AMK)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Instrumenttiosaaminen 1 15
     
           
                       
Resitaali 1 15  
       
               
               
Instrumenttiosaaminen 2 15    
         
                   
       
Resitaali 2 20      
           
                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
18151520997.57.57.57.510104.54.54.54.53.83.83.83.83.83.83.83.85555
Näyttämötyöskentely
                                                       
Näyttelijäntyö ja tanssi 1 15
     
           
                       
Näyttelijäntyö ja tanssi 2 15  
       
               
               
Näyttelijäntyö ja tanssi 3 15    
         
                   
       
Näyttelijäntyö ja tanssi 4 5      
           
                       
15151557.57.57.57.57.57.52.52.53.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.83.81.31.31.31.3
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Musiikin hahmottaminen ja historia 1 15
     
           
                       
Musiikin hahmottaminen ja historia 2 15  
       
               
               
Yrkesvenska för Musikbranchen, Skriftlig 2  
       
               
               
Musiikin hahmottaminen 3 5    
         
                   
       
1517507.57.58.58.52.52.5003.83.83.83.84.34.34.34.31.31.31.31.30000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys
                                                       
Yrkesvenska för Musikbranchen, Muntlig 1  
       
               
               
Psyykkinen valmentautuminen ja työhyvinvointi 1 2
     
           
                       
Psyykkinen valmentautuminen ja työhyvinvointi 2 2    
         
                   
       
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu 3    
         
                   
       
Viestintätaidot ja tiedonhankinta 2    
         
                   
       
2170110.50.53.53.5000.50.50.50.50.30.30.30.31.81.81.81.80000
Vaihtoehtoiset ammattiosaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittava osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Musiikkiteatterin harjoittelu
                                                       
Triple Threat Performer 1 5
     
           
                       
Triple Threat Performer 2 10  
       
               
               
Triple Threat Performer 3 10    
         
                   
       
Triple Threat Performer 4 5      
           
                       
5101052.52.555552.52.51.31.31.31.32.52.52.52.52.52.52.52.51.31.31.31.3
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 5560 / 5860 / 5760 / 4060 / 27.560 / 27.560 / 2960 / 2960 / 28.560 / 28.560 / 2060 / 2060 / 13.960 / 13.960 / 13.960 / 13.960 / 14.760 / 14.760 / 14.760 / 14.760 / 14.4560 / 14.4560 / 14.4560 / 14.4560 / 10.160 / 10.160 / 10.160 / 10.1
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Musiikin tutkinto-ohjelma johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon tutkintonimikkeenä Musiikkipedagogi (AMK) tai Muusikko (AMK), joilla molemmilla on erilliset opetussuunnitelmat. Tutkinnon laajuus on 240 op ja opiskelun kesto 4 vuotta.

MUUSIKKO (AMK) -TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN

Muusikko (AMK) -tutkintoon johtava koulutus keskittyy musiikkiteatterin osaajien kouluttamiseen.

Tutkinto-ohjelman tuottaman osaamisen ytimessä ovat musiikkiteatterin tyylilajien monipuolinen hallinta huomioiden alan osaamisvaatimukset laulamisessa, näyttelijäntyössä ja tanssissa (Triple Threat Performer). Musiikillinen osaaminen sisältää lisäksi yhteismusisointia sekä musiikin teoriaa ja historiaa. Muusikon fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kuuluvat tutkinto-ohjelman tavoitteisiin.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä voidaan kuvata seuraavilla vuositeemoilla:
1. opiskeluvuosi: Perusosaaminen ja orientoituminen ammatillisiin opintoihin
2. opiskeluvuosi: Ammatillisen osaamisperustan rakentuminen
3. opiskeluvuosi: Osaamisen profiloituminen ja syventyminen
4. opiskeluvuosi: Ammatillisen identiteetin (professioidentiteetin) vahvistuminen sekä tutkivan ja kehittävän työotteen hahmottuminen

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiset osaamistavoitteet integroituvat musiikin tutkinto-ohjelman opintojaksoihin ja painottuvat tutkinto-ohjelman vuositeemoissa seuraavasti:
Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu, 1.-4. opiskeluvuosi
Etiikka, 2.-4. opiskeluvuosi
Työyhteisötaidot, 2.-4. opiskeluvuosi
Tietotekniikka- ja digitaidot, 1.-3. opiskeluvuosi
Uuden kehittäminen ja innovointi, 3.-4. opiskeluvuosi
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, 1.-2. opiskeluvuosi
Talous- ja johtamistaidot sekä yhteiskunnallinen ymmärrys, 3.-4. opiskeluvuosi
Kansainvälisyys ja globaali vastuu, 2.-4. opiskeluvuosi

KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET JA VALMISTUVIEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Musiikkiteatteriin suuntautuneiden muusikoiden työkenttänä ovat teatterit, musiikkiteatteriproduktiot, orkesterit, kuorot, yhtyeet, solistitehtävät sekä erilaiset oman alansa asiantuntija- ja kehittämistehtävät.

Ammattitaitovaatimukset painottuvat laulamiseen, näyttelemiseen ja tanssiin sekä näiden osaamisalueiden monipuoliseen yhdistämiseen (Triple Threat Performer).

Harjoittelu ja osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden kanssa. Osallistuminen eri produktioihin on oleellinen osa opiskelua.

Opintojen valinnaisuus

Musiikin tutkinto-ohjelma sisältää vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, joihin voi liittää opintoja myös TAMKin muista tutkinto-ohjelmista tai muista korkeakouluista. Opiskelija voi näin laajentaa ja profiloida osaamistaan oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaan.

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamiaan opintoja tai harjoittelua tutkintoonsa. Kansainvälinen opiskelijavaihto on mahdollinen toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Saapuvilla vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella instrumentti- ja yhteismusisointiopintoja sekä tiettyjä musiikin teorian, historian ja teknologian opintoja. Kansainvälinen opettajavaihtotoiminta, kuten esimerkiksi mestarikurssit, tukee koulutuksen korkeaa tasoa.

Monipuoliset työelämäsuhteet, yhteistyö TAMKin muiden koulutusten ja tamperelaisten yliopistojen kanssa sekä kansainvälisyys monipuolistavat koulutuksen antia.

Opintojen valinnaisuus ja projektiopinnot tukevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kytkemistä opintoihin. Erityisiä opetukseen, TKI-toimintaan ja kansainvälisyyteen kytkeytyviä oppimisympäristöjä ovat pianopedagoginen laboratorio sekä videoneuvottelutekniikalla etäopetuksena toteutettavat kansainväliset eri instrumenttien mestarikurssit. Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksen aikana yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa mahdollistaa oppimisen aidossa ammattiteatteriympäristössä. TAMKin musiikin tutkinto-ohjelma tekee produktio- ja harjoitteluyhteistyötä mm. Tampereen Työväen Teatterin, Tampereen Teatterin ja Tampere-talon kanssa.

ARVOPERUSTA

Koulutustoiminnassa arvojamme ovat:
Musiikillinen, pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
Osaamisen ja työelämän kehittäminen taiteellisen toiminnan ja soveltavan tutkimuksen kautta
Dynaamisuus muuttuvassa työelämässä
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys muusikoksi ja musiikkipedagogiksi kasvamisessa
Kansainvälisyys ja kulttuurikasvatus

KOULUTUKSEN RAKENNE

Perusopinnot ja ammattiopinnot 180 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 240 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Musiikin tutkinto-ohjelmassa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön oppimistyöskentelyä ja taitojen harjaannuttamista. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena, mikä on osa vakiintunutta kansainvälistä musiikin koulutuksen käytäntöä. Merkittävä osa opinnoista toteutuu ryhmäopetuksena, joka koostuu pienryhmäopetuksesta, suurryhmäopetuksesta tai opiskelijan toimimisesta jonkin musiikillisen kokoonpanon - laajimmillaan sinfoniaorkesterin tai kuoron - jäsenenä.

Taitojen oppimisen vaatima pitkäjänteinen opiskelu edellyttää säännöllistä, pitkälle aikavälille jakautuvaa opetusta, jossa taitojen omaksumiselle ja itsenäiselle työskentelylle jää riittävästi aikaa. Tällaiset opinnot (instrumenttiosaaminen, yhteismusisointiosaaminen, säveltäminen, näyttämötyöskentely ja tanssi) muodostavat useita vuosia kestäviä juonteita. Opintoja, joiden sisältö ja luonne mahdollistaa intensiivisen opiskelun lyhyellä aikavälillä, toteutetaan myös periodiopetuksena.

Teoreettinen tieto liittyy vahvasti käytännön tekemisen kautta saavutettavaan oppimiseen, jota reflektoidaan opintojen kuluessa.

Osallistuminen yhteistyössä työelämän kanssa toteutettaviin produktioihin, projekteihin ja harjoitteluun ovat keskeinen osa oppimisprosessia. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu projekteina koulutuksen kestäessä.