OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko, Muusikko (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamispäällikkö Timo Salo, puh. 050 441 3243
Opinto-ohjaaja Study Councellor Sirpa Levo-Aaltonen p. 040 837 6065
Opintoasiainkoordinaattori Päivi Sohlman-Lukin, puh. 040 801 6256
Opintoasiainkoordinaattori Inga Siedina, puh. 050 320 7836

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Muusikko (AMK)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut
- lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
- International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
- Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
- Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
- 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
- näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
- ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Haku koulutukseen on keväällä korkeakoulujen yhteishaussa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella.
Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää mitä tahansa muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja.
Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi ehdottaa suorittavansa näytöin esim. työkokemuksen, työpaikkaopintojen, kurssien tai harrastusten avulla hankkimaansa osaamista. Näytön antamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan, joka päättää, miten aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Musiikin tutkinto-ohjelma jakautuu Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon johtavaan koulutukseen ja Muusikko (AMK) -tutkintoon johtavaan koulutukseen. Muusikko (AMK) -tutkintoon johtavana koulutetaan musiikkiteatterin osaajia.
Koulutuksen tuottaman taiteellisen osaamisen ydin on musiikillisessa osaamisessa, näyttelijäntyössä ja tanssissa. Keskeinen musiikillinen osaaminen jakautuu instrumenttiosaamiseen (pääinstrumentti pop-jazz-laulu), yhteismusisointiin, säveltämiseen sekä musiikin teoriaan ja historiaan.
Muusikon fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, oppimisen taidot, viestintätaidot, musiikin tietotekniikka, taiteilijayrittäjyys, työyhteisö-, innovaatio-, kansainvälisyys- ja eettinen osaaminen kuuluvat koulutuksen tuottamaan osaamiseen.
Opiskelijan osaamisen kehittymistä voidaan kuvata seuraavilla vuositeemoilla:
1. opiskeluvuosi: Perusosaaminen ja orientoituminen ammatillisiin opintoihin
2. opiskeluvuosi: Ammatillisen osaamisperustan rakentuminen
3. opiskeluvuosi: Osaamisen profiloituminen ja syventyminen
4. opiskeluvuosi: Ammatillisen identiteetin (professioidentiteetin) vahvistuminen sekä tutkivan ja kehittävän työotteen hahmottuminen

Sijoittuminen työelämään

Musiikkiteatteriin suuntautuneiden muusikoiden työkenttänä ovat teatterit, musiikkiteatteriproduktiot, orkesterit, kuorot, yhtyeet, solistitehtävät sekä erilaiset oman alansa asiantuntija- ja kehittämistehtävät.
Ammattitaitovaatimukset painottuvat laulamiseen, näyttelemiseen ja tanssiin sekä näiden osaamisalueiden monipuoliseen yhdistämiseen (Triple Threat Performer).
Harjoittelu ja osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden kanssa. Osallistuminen eri produktioihin on oleellinen osa opiskelua.

Jatko-opintomahdollisuudet

3 vuoden vuoden työelämäjakson jälkeen mahdollisuus hakea ylempään AMK-tutkintoon, Tutkinto antaa hakukelpoisuuden myös soveltuviin yliopiston maisteriohjelmiin.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Musiikin tutktinto-ohjelmassa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön oppimistyöskentelyä ja taitojen harjaannuttamista. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena, mikä on osa vakiintunutta kansainvälistä musiikin koulutuksen käytäntöä. Merkittävä osa opinnoista toteutuu ryhmäopetuksena, joka koostuu pienryhmäopetuksesta, suurryhmäopetuksesta tai opiskelijan toimimisesta jonkin musiikillisen kokoonpanon - laajimmillaan sinfoniaorkesterin tai kuoron - jäsenenä.
Taitojen oppimisen vaatima pitkäjänteinen opiskelu edellyttää säännöllistä, pitkälle aikavälille jakautuvaa opetusta, jossa taitojen omaksumiselle ja itsenäiselle työskentelylle jää riittävästi aikaa. Tällaiset opinnot (instrumenttiosaaminen, yhteismusisointiosaaminen, kuoronjohto ja pedagoginen osaaminen) muodostavat useita vuosia kestäviä juonteita. Opintoja, joiden sisältö ja luonne mahdollistaa intensiivisen opiskelun lyhyellä aikavälillä, toteutetaan myös periodiopetuksena. Teoreettinen tieto liittyy vahvasti käytännön tekemisen kautta saavutettavaan oppimiseen, jota reflektoidaan opintojen kuluessa
Osallistuminen yhteistyössä työelämän kanssa toteutettaviin produktioihin, projekteihin ja harjoitteluun ovat keskeinen osa oppimisprosessia. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu projekteina koulutuksen kestäessä.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.