OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK)
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi (AMK)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Instrumenttiosaaminen 1 15
     
           
                       
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä 5
     
           
                       
2000010100000005555000000000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Musiikin hahmottaminen ja historia 1 15
     
           
                       
Musiikin hahmottaminen ja historia 2 15  
       
               
               
Musiikin hahmottaminen 3 5    
         
                   
       
1515507.57.57.57.52.52.5003.83.83.83.83.83.83.83.81.31.31.31.30000
Pedagoginen osaaminen
                                                       
Opettajuuden perusta ja pedagogiset perustaidot 5
     
           
                       
Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet 5  
       
               
               
Kasvatustiede ja työelämä 5    
         
                   
       
Yhteisöllisyys ja opettajuuden kehittyminen 5      
           
                       
Musiikkipedagogiikka 1 5
     
           
                       
Musiikkipedagogiikka 2 5  
       
               
               
Musiikkipedagogiikka 3 5    
         
                   
       
Musiikkipedagogiikka 4 5      
           
                       
10101010555555552.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys
                                                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkesvenska för Musikbranchen, Skriftlig 2  
       
               
               
Yrkesvenska för Musikbranchen, Muntlig 1  
       
               
               
Psyykkinen valmentautuminen ja työhyvinvointi 1 2
     
           
                       
Psyykkinen valmentautuminen ja työhyvinvointi 2 2    
         
                   
       
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu 3    
         
                   
       
Viestintätaidot ja tiedonhankinta 2    
         
                   
       
53702.52.51.51.53.53.5001.31.31.31.30.80.80.80.81.81.81.81.80000
Instrumenttipedagogin syventävä osaaminen
                                                       
Resitaali 1 15  
       
               
               
Instrumenttiosaaminen 2 15    
         
                   
       
Resitaali 2 20      
           
                       
0151520007.57.57.57.5101000003.83.83.83.83.83.83.83.85555
Musiikinteoriapedagogin (laaja-alainen musiikkipedagogiikka) syventävä osaaminen
                                                       
Sävellystekniikat 1 5
     
           
                       
Musiikin johtamisen perusteet 5    
         
                   
       
Varhaisiän musiikkikasvatus 5
     
           
                       
Musiikin alkuopetus 5  
       
               
               
Erilaiset oppijat 5    
         
                   
       
Myöhäisiän musiikkikasvatus 5      
           
                       
Tieto- ja viestintäteknologian musiikkipedagoginen soveltaminen 5    
       
 
               
   
Musiikin hahmottaminen 4 5      
           
                       
Sovitus 5  
       
               
               
Musiikin hahmottaminen 5 5      
           
                       
101011.718.355556.759.29.22.52.52.52.52.52.52.52.53.33.32.52.54.64.64.64.6
Musiikinteoriapedagogin (säveltäminen) syventävä osaaminen
                                                       
Sävellystekniikat 1 5
     
           
                       
Sävellystekniikat 2 5  
       
               
               
Sävellystekniikat 3 5    
         
                   
       
Sävellystekniikat 4 5      
           
                       
Säveltäminen 1 10
     
           
                       
Säveltäminen 2 10  
       
               
               
Musiikin hahmottaminen 4 5      
           
                       
Musiikin hahmottaminen 5 5      
           
                       
15155157.57.57.57.52.52.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.81.31.31.31.33.83.83.83.8
Kuoron- tai orkesterinjohdon syventävä osaaminen
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                       
Musiikin hahmottaminen 4 5      
           
                       
Kuoronjohto 1 10
     
           
                       
Kuoronjohto 2 10  
       
               
               
Kuoronjohto 3 10    
         
                   
       
Kuoronjohto 4 15      
           
                       
Orkesterinjohto 1 10
     
           
                       
Orkesterinjohto 2 10  
       
               
               
Orkesterinjohto 3 10    
         
                   
       
Orkesterinjohto 4 15      
           
                       
2020202510101010101012.512.55555555555556.36.36.36.3
Vaihtoehtoiset ammattiosaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Pedagoginen harjoittelu
                                                       
Pedagoginen harjoittelu 1 5
     
           
                       
Pedagoginen harjoittelu 2 5  
       
               
               
Pedagoginen harjoittelu 3 5    
         
                   
       
Pedagoginen harjoittelu 4 5      
           
                       
55552.52.52.52.52.52.52.52.51.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Instrumenttipedagogin harjoittelu
                                                       
Yhteismusisointi 1 5
     
           
                       
Yhteismusisointi 2 5  
       
               
               
55002.52.52.52.500001.31.31.31.31.31.31.31.300000000
Musiikinteoriapedagogin harjoittelu
                                                       
Sävellysprojekti 1 5  
       
               
               
Sävellysprojekti 2 5      
           
                       
0505002.52.5002.52.500001.31.31.31.300001.31.31.31.3
Kuoron- tai orkesterinjohdon harjoittelu
                                                       
Musiikin johtamisen projekti 1 5  
       
               
               
Musiikin johtamisen projekti 2 5      
           
                       
0505002.52.5002.52.500001.31.31.31.300001.31.31.31.3
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 10560 / 10860 / 83.760 / 113.360 / 52.560 / 52.560 / 5460 / 5460 / 42.760 / 4160 / 56.760 / 56.760 / 26.560 / 26.560 / 26.560 / 26.560 / 27.460 / 27.460 / 27.460 / 27.460 / 21.5560 / 21.5560 / 20.7560 / 20.7560 / 28.660 / 28.660 / 28.660 / 28.6
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Musiikin tutkinto-ohjelma johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon tutkintonimikkeinä Musiikkipedagogi (AMK) tai Muusikko (AMK), joilla on erilliset opetussuunnitelmat. Tutkinnon laajuus on 240 op ja opiskelun kesto 4 vuotta.

MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK) -TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon johtava koulutus jakautuu neljään erikoistumisalaan:
- instrumenttipedagogi
- musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka
- musiikinteoriapedagogi, säveltäminen
- kuoron- tai orkesterinjohtaja.

Musiikkipedagogikoulutuksen ydin on musiikillisessa ja pedagogisessa osaamisessa. Keskeinen musiikillinen osaaminen jakautuu instrumenttiosaamiseen, yhteismusisointiin, säveltämiseen, kuoron- ja orkesterinjohtoon sekä musiikin teoriaan ja historiaan. Musiikkipedagogin ja muusikon fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kuuluvat tutkinto-ohjelman tavoitteisiin.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä voidaan kuvata seuraavilla vuositeemoilla:
1. opiskeluvuosi: Perusosaaminen ja orientoituminen ammatillisiin opintoihin
2. opiskeluvuosi: Ammatillisen osaamisperustan rakentuminen
3. opiskeluvuosi: Osaamisen profiloituminen ja syventyminen
4. opiskeluvuosi: Ammatillisen identiteetin (professioidentiteetin) vahvistuminen sekä tutkivan ja kehittävän työotteen hahmottuminen

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiset osaamistavoitteet integroituvat musiikin tutkinto-ohjelman opintojaksoihin ja painottuvat tutkinto-ohjelman vuositeemoissa seuraavasti:
Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu, 1.-4. opiskeluvuosi
Etiikka, 1.-4. opiskeluvuosi
Työyhteisötaidot, 3.-4. opiskeluvuosi
Tietotekniikka- ja digitaidot, 1.-3. opiskeluvuosi
Uuden kehittäminen ja innovointi, 3.-4. opiskeluvuosi
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, 1.-3. opiskeluvuosi
Talous- ja johtamistaidot sekä yhteiskunnallinen ymmärrys, 3.-4. opiskeluvuosi
Kansainvälisyys ja globaali vastuu, 2.-4. opiskeluvuosi

ERIKOISTUMISALAT, KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET JA VALMISTUVIEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon johtava koulutus jakaantuu neljään erikoistumisalaan:
- instrumenttipedagogi
- musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka
- musiikinteoriapedagogi, säveltäminen
- kuoron- tai orkesterinjohtaja
Erikoistumisala valitaan koulutuksen alkaessa. Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoon sisältyvät yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavat 60 op:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen (TAOK) kanssa.

Musiikkipedagogi toimii eri ikäisten oppijoiden opetus- ja ohjaustehtävissä taiteen perusopetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa, taidekouluissa, musiikkialan ammatillisella toisella asteella sekä vapaan sivistystyön sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä.

Musiikkipedagogien tehtäviä ovat soitonopettajan, laulunopettajan, musiikinteorian opettajan, kuoronjohtajan tai kapellimestarin (sinfoniaorkesteri, puhallinorkesteri tai teatterikapellimestari) tehtävät. Opiskelija keskittyy yhteen näistä, mutta voi laajentaa osaamistaan myös eri opetusalueille monipuolistaen työllistymismahdollisuuksiaan. Koulutus antaa valmiudet toimia myös monipuolisissa muusikon tehtävissä esittävänä muusikkona tai säveltäjänä.

Musiikkipedagogikoulutuksen keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat pedagoginen osaaminen, instrumenttiosaaminen, yhteismusisointi, kuoronjohto, orkesterinjohto, säveltäminen sekä musiikin teoria, historia ja teknologia. Pedagogisissa opinnoissa yhdistyvät sekä oppimiseen liittyvät yleiset periaatteet että oman substanssin erityisosaaminen mm. opetusharjoittelun kautta.

Opintojen valinnaisuus

Musiikin tutkinto-ohjelma sisältää vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, joihin voi liittää opintoja myös TAMKin muista tutkinto-ohjelmista tai muista korkeakouluista. Opiskelija voi näin laajentaa ja profiloida osaamistaan oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaan.

Opintojen valinnaisuus ja projektiopinnot tukevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kytkemistä opintoihin. Erityisiä opetukseen, TKI-toimintaan ja kansainvälisyyteen kytkeytyviä oppimisympäristöjä ovat pianopedagoginen laboratorio sekä videoneuvottelutekniikalla etäopetuksena toteutettavat kansainväliset eri instrumenttien mestarikurssit. Tampereen Orkesteriakatemia on yhteistyömuoto Tampere Filharmonian kanssa, missä orkesterimuusikot osallistuvat opiskelijoiden orkesterisoiton koulutukseen. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea soittamaan Tampere Filharmonian ohjelmassa olevaan konserttiin vuosittain. Tampereen Kuoroakatemia on vastaava kuoronjohtajakoulutuksen yhteistyömuoto Tampere Cappellan ja Kamarikuoro Näsin kanssa.

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamiaan opintoja tai harjoittelua tutkintoonsa. Kansainvälinen opiskelijavaihto on mahdollinen toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Saapuvilla vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella instrumentti- ja yhteismusisointiopintoja sekä tiettyjä musiikin teorian, historian ja teknologian opintoja. Kansainvälinen opettajavaihtotoiminta, kuten esimerkiksi mestarikurssit, tukee koulutuksen korkeaa tasoa.

Monipuoliset työelämäsuhteet, yhteistyö TAMKin muiden koulutusten ja tamperelaisten yliopistojen kanssa sekä kansainvälisyys monipuolistavat koulutuksen antia.

ARVOPERUSTA

Koulutustoiminnassa arvojamme ovat:
Musiikillinen, pedagoginen ja kulttuurinen osaaminen
Osaamisen ja työelämän kehittäminen taiteellisen toiminnan ja soveltavan tutkimuksen kautta
Dynaamisuus muuttuvassa työelämässä
Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys muusikoksi ja musiikkipedagogiksi kasvamisessa
Kansainvälisyys ja kulttuurikasvatus

KOULUTUKSEN RAKENNE

Perusopinnot ja ammattiopinnot 180 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 240 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Musiikin tutkinto-ohjelmassa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön oppimistyöskentelyä ja taitojen harjaannuttamista. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena, mikä on osa vakiintunutta kansainvälistä musiikin koulutuksen käytäntöä. Merkittävä osa opinnoista toteutuu ryhmäopetuksena, joka koostuu pienryhmäopetuksesta, suurryhmäopetuksesta tai opiskelijan toimimisesta jonkin musiikillisen kokoonpanon - laajimmillaan sinfoniaorkesterin tai kuoron - jäsenenä.

Taitojen oppimisen vaatima pitkäjänteinen opiskelu edellyttää säännöllistä, pitkälle aikavälille jakautuvaa opetusta, jossa taitojen omaksumiselle ja itsenäiselle työskentelylle jää riittävästi aikaa. Tällaiset opinnot (instrumenttiosaaminen, yhteismusisointiosaaminen, kuoronjohto ja pedagoginen osaaminen) muodostavat useita vuosia kestäviä juonteita. Opintoja, joiden sisältö ja luonne mahdollistaa intensiivisen opiskelun lyhyellä aikavälillä, toteutetaan myös periodiopetuksena. Teoreettinen tieto liittyy vahvasti käytännön tekemisen kautta saavutettavaan oppimiseen, jota reflektoidaan opintojen kuluessa

Osallistuminen yhteistyössä työelämän kanssa toteutettaviin produktioihin, projekteihin ja harjoitteluun ovat keskeinen osa oppimisprosessia. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu projekteina koulutuksen kestäessä.