OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, AMMATTIOPPILAITOSPOHJAINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkötekniikan koulutusohjelma, ammattioppilaitospohjainen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Kielet ja viestintä
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
Ruotsin peruskieliopinnot 3
     
           
                       
Englannin peruskieliopinnot 2
     
           
                       
Tekniikan englanti 1 3  
         
                   
               
Tekniikan englanti 2 3    
         
                     
           
Ruotsin kielen suullinen taito 2  
       
               
               
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
               
               
Matematiikka
                                                       
Johdatus tekniikan matematiikkaan 5
     
             
                           
Matematiikka 1 5
     
           
                       
Matematiikka 2 5
       
               
                       
Insinöörimatematiikka 3 5  
       
               
               
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 1 2
     
           
                       
Mekaniikka 2 ja termofysiikka 3
     
           
                       
Sähköstatiikka ja magnetismi 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2  
       
               
               
Värähdys- ja aaltoliikeoppi, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
       
               
               
Tietotekniikan perusopinnot
                                                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Ohjelmoinnin perusteet 4
       
               
                       
Ohjelmoitavat logiikat 1 3  
       
                 
                   
Sähkötekniset perusopinnot
                                                       
Tasasähköpiirit 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirit 3  
       
                 
                   
Piirianalyysi 5  
         
                   
               
Elektroniikka 5
       
               
                       
Elektroniikan mittaustekniikka 3  
         
                   
               
Digitaalitekniikka 3
     
             
                           
Sähköverkot ja sähkön käyttö 3  
         
                   
               
Sähköturvallisuus ja sähköasennusten perusteet 3  
       
                 
                   
Automaatiotekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Sähkötekninen suunnittelu 3  
       
                 
                   
46513021.524.524.526.5300010.810.812.312.312.312.313.313.31.51.5000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1 6
     
           
                       
Harjoittelu 2 12  
       
               
               
Harjoittelu 3 12    
         
                   
       
612120336666001.51.51.51.5333333330000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 5260 / 6360 / 1560 / 1560 / 24.560 / 27.560 / 30.560 / 32.560 / 960 / 660 / 7.560 / 7.560 / 12.360 / 12.360 / 13.860 / 13.860 / 15.360 / 15.360 / 16.360 / 16.360 / 4.560 / 4.560 / 360 / 360 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Tutkintonimike
Insinööri

Laajuus ja kesto
240 opintopistettä, 4,0 vuotta
Toteutusmuoto: Kokopäivä

Tampereen toimipiste
Kuntokatu 3, 33520 Tampere

Koulutuspäällikkö
Jarkko Lehtonen

Hakukelpoisuus:
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Sähkötekniikka on laaja-alainen huipputekniikan ala. Se sisältää monia osa-alueita, joten eri alojen osaamista tarvitaan. Energiahuolto sekä teollisuuden ja kiinteistöjen sähköiset energia-, ohjaus- ja säätöjärjestelmät muodostavat päätoiminta-alueet. Usein tuotteisiin ja järjestelmiin on sisällytetty tietoteknisiä osia. Alalla pitää erikoistua, mutta samalla on tunnettava laajasti koko sähköala.

Monet sähköalan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin. Alalla työskenteleviltä vaaditaan hyvää kielitaitoa, kommunikointikykyä, ryhmätyöskentelytaitoja ja joustavuutta. Alalla on hyvät mahdollisuudet myös yksityisyrittäjyyteen.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sähkötekniikan koulutusohjelmassa koulutetaan insinöörejä sähkövoimatekniikan ja automaatiotekniikan alojen tehtäviin. Tavoitteena on, että koulutus antaa valmiudet toimia teknisesti vaativissa tehtävissä sekä luo riittävän laajan teoreettisen pohjan, joka mahdollistaa työtehtävissä tarvittavan tiedon hankinnan.

Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit työskentelevät suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi- ja johtotehtävissä teollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, palvelualan yrityksissä, teknisen kaupan piirissä, erilaisissa energia- ja viestiliikennealan laitoksissa sekä yksityisyrittäjinä.

Koulutuksen arvoperusta
Sähköala on korkeaa teknologiaa, jossa vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, sähkötekniikan teoreettisen perustan hallintaa ja taitoa käyttää käytännön järjestelmiä kuvaavia matemaattisia malleja. Monet työtehtävät edellyttävät hyvää kaavioiden, toimintakuvausten ja muiden dokumenttien tulkinta- ja laatimistaitoa. Kaikissa alan työtehtävissä hyödynnetään nykyaikaisen tietotekniikan mahdollisuuksia.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytämme perinteisten menetelmien tukena monipuolisia ja nykyaikaisia laboratoriota. Näissä pääsemme hyödyntämään teoriassa opittuja asioita käytännön ongelmatilanteisiin ja syventämään teoriaopetuksessa hankittuja tietoja.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille. Opinnot antavat valmiudet suuntautua tarjolla oleviin kolmeen suuntautumiseen. Suuntautuminen tapahtuu toisen vuoden jälkeen. Suuntautumiset saavat kukin erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia seuraavasti:

SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN SUUNTAUTUMINEN
Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä.

AUTOMAATIOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMINEN
Suuntautumisessa opiskelijoista koulutetaan prosessiteollisuuden automaatioon erikoistuneita insinöörejä. Opiskelijat saavat opintojensa ja työelämän kannalta tarpeelliset teoreettiset perusteet. Jotta valmistuneet insinöörit kykenisivät nopeasti omaksumaan käytännön työtehtäviä, opiskelijoita valmennetaan käytännöllispainotteisesti tuleviin työtehtäviin. Opintojen painopisteinä ovat säätötekniikka, elektroniikka, mittaustekniikka ja automaatiosuunnittelu.

ÄLYKKÄÄT KONEET / INTELLIGENT MACHINES
Älykkäiden koneiden suuntautumisvaihtoehto on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu konetekniikan, sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.
Suuntautumisen keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä.

OPINTOJEN RAKENNE

Opintojen rakenne on yhteensä 240 opintopistettä (240 op), joka muodostuu seuraavasti:
- Perusopinnot, 100 op.
- Ammattiopinnot, 80 op.(kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa)
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op.
- Harjoittelu, 30 op.
- Opinnäytetyö, 15 op.

Perusopinnoissa ammattioppilaitos- ja ylioppilaspohjainen opetussuunnitelma eroavat toisistaan 15 opintopistettä.