OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, AMMATTIOPPILAITOSPOHJAINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma, ammattioppilaitospohjainen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Kielet ja viestintä
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Tekninen raportointi 2      
             
                           
Ruotsin peruskieliopinnot 3  
       
               
               
Englannin peruskieliopinnot 2
     
           
                       
Tekniikan englanti 1 3  
       
               
               
Tekniikan englanti 2 3    
         
                   
       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2    
         
                   
       
Ruotsin kielen suullinen taito 2    
         
                   
       
Matematiikka
                                                       
Johdatus tekniikan matematiikkaan 5
     
           
                       
Matematiikka 1 5
     
           
                       
Matematiikka 2 5  
       
               
               
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 1 2
     
           
                       
Mekaniikka 2 ja termofysiikka 3
     
           
                       
Sähköstatiikka ja magnetismi 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2  
       
               
               
Värähdys- ja aaltoliikeoppi, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
       
               
               
Elinkeinoelämän opinnot
                                                       
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 4
     
           
                       
Teollisuustalous 5      
             
                           
Johtamisoppi ja yksityisoikeus 5      
             
                           
Teknillinen mekaniikka
                                                       
Statiikka 5
     
           
                       
Lujuusoppi 1 5  
       
               
               
Lujuusoppi 2 3  
       
               
               
Koneautomaatio
                                                       
Automaatiotekniikka K 5  
       
               
               
Ajoneuvojen ja työkoneiden sähkötekniikka 5  
       
               
               
Materiaali- ja valmistustekniikka
                                                       
Kemia ja ympäristönhallinta 3  
       
               
               
Materiaalitekniikan perusteet 5
     
           
                       
Valmistustekniikan perusteet 5
     
           
                       
Koneensuunnittelu
                                                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 7
     
           
                       
Koneenosaopin perusteet 5  
       
               
               
Auto- ja korjaamotekniikan perusopinnot
                                                       
Myynninedistäminen ja laatu 5  
       
               
               
Korjaamoliiketoiminta 5      
           
                         
   
Perehdyttävät autolaboraatiot 2
     
           
                       
Autolaboraatiot 1 3  
       
               
               
4855717242427.527.53.53.55121212121213.813.813.813.81.81.81.81.82.52.566
Ammattiopinnot
                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelun valmennus 0                                                        
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 5360 / 6560 / 2260 / 3260 / 26.560 / 26.560 / 32.560 / 32.560 / 1160 / 1160 / 560 / 2760 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 13.360 / 16.360 / 16.360 / 16.360 / 16.360 / 5.660 / 5.660 / 5.660 / 5.660 / 2.560 / 2.560 / 13.560 / 13.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK), ammattioppilaitospohjainen, 240 OP
Hakukelpoisuus: Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden valmistus ja kunnossapito sekä ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen on merkittävä elinkeinoryhmittymä pitkien etäisyyksien Suomessa. Pirkanmaan seutu on Suomen tärkein liikkuvien työkoneiden, ajoneuvojen ja niiden päälirakenteiden valmistamisen ja kunnossapidon keskus. Koulutusohjelma tuottaa ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden tuotetekniikassa, suunnittelussa, tuotekehityksessä, jälkimarkkinoinnissa, valmistuksessa, kunnossapidossa ja katsastustoiminnassa tarvittavien tietojen ja taitojen osaamista.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Autoinsinöörit sijoittuvat ajoneuvojen ja niiden päälirakenteiden sekä liikkuvien työkoneiden suunnittelu- ja tuotekehitys-, valmistus- ja johtotehtäviin sekä jälkimarkkinoinnissa, huoltoneuvojan, työnjohdon, korjaamopäällikön, autoliikkeen johdon, katsastusmiehen ja ammattikoulujen opettajan tehtävien lisäksi myös teknisen kaupan ja alalle ja yrittäjiksi.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Ajoneuvo- ja työkonealan johtoteemoina ovat kestävä kehitys, elinkaariajattelu, ekologia, esteetön ja turvallinen tavaroiden ja ihmisten liikkuminen, jossa joukkoliikenneratkaisut ovat tärkeä osa. Ajoneuvot ja liikkuvat työkoneet helpottavat merkittävästi ihmisten toimintaa ja vapauttavat heidät enemmän älyllistä toimintaa vaativiin tehtäviin.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Lähiopetuksen lisäksi auto- ja työkonelaboratorioissa tehtävät mittaus- ja tutkimustehtävät, erilaiset harjoitustyöt, yritysten kanssa tehtävät ajoneuvojen ja työkoneiden tuotekehitysprojektit, kolmannen vuoden keväällä yrityksissä suoritettavat työssäoppimisjaksot sekä kesäharjoittelujaksot syventävät osaamisen tasoa. Viimeisenä vuotena tehdään opinnäytetyö, joka muodostuu yritykseen tehtävästä tutkimus- tai kehittämistehtävästä, jolla opiskelija osoittaaa osaamisensa.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA
Kahden ensimmäisen opintovuoden aikana opiskellaan luonnontieteen perusopintoja matematiikkaa, fysiikkaa, autotekniikan perusopintoja, koneenosaoppia, lujuusoppia ja tietokoneavusteista suunnittelua ja kieliä. Perehdyttävät autolaboraatiot, sekä hitsauksen, koneistuksen ja koneautomaation laboraatiot sekä tuoteanalysointi antavat käytännön osaamistaitoja.
Ammattiaineiden opiskelut alkavat toisen vuoden keväällä ja jatkuvat kolmannen ja neljännen vuoden ajan seuraavin osaamistavoittein:

Auto- ja korjaamotekniikan opiskelija hallitsee ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden tuotetekniikan, korjaamon liiketoiminnot ja ydinprosessit, osaa jälkimarkkinoinnin huoltoneuvojan tehtävät, on asiakaspalveluorientoitunut, myynti- ja markkinointitaitoinen sekä osaa myös suorittaa henkilöajoneuvojen vuosikatsastukset.

Auto- ja työkonetekniikan opiskelija hallitsee ajoneuvojen ja niiden päälirakenteiden sekä liikkuvien työkoneiden tuotetekniikan, osaa suunnitella ja mallintaa ajoneuvojen ja työkoneiden osia ja kokoonpanoja CAD –ohjelmilla, sekä tehdä tietokoneavusteisia lujuuslaskenta- ja ajoneuvojen ilmanvastuksen virtausanalyysejä.

Auto- ja työkonetekniikan opiskelija voi myös erikoistua liikkuvien älykkäiden työkoneiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Tällöin hän valitsee opintoja yhteisistä ”älykkäät koneet” –suuntaavista opinnoista. Tällöin osaamistavoitteina ovat: osaa liikkuvien työkoneiden tuotetekniikat, sähköjärjestelmät, väylätekniikan, työkoneiden etäohjausmenetelmät, sähköiset ja hybridikäytöt.

HARJOITTELU
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijat harjoittelevat tyypillisesti auto- ja työkonealan korjaamoissa ja valmistavissa yrityksissä tuotetekniikkaa, huoltotehtäviä ja kunnossapitoa.
Harjoittelussa pyritään nousujohteisuuteen ja toisen vuoden jälkeen harjoittelussa syvennytään tuotetekniikkaan ja jälkimarkkinoihin.
Kolmannen vuoden jälkeen harjoittelussa perehdytään laajemmin yritysten toimintaan, opetellaan huoltoneuvojan, työnjohtajan ja suunnittelijan tehtäviä.