OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > YRITTÄJYYDEN JA TIIMIJOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA > YRITTÄJYYDEN JA TIIMIJOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Lähtövalmistelut yrittäjäksi
                                                 
Tiimioppiminen ja liiketoimintamallit 8
     
           
                       
Taloudellinen ajattelu 5
     
           
                       
Talousmatematiikka 5
     
           
                       
Innovointi 2
     
           
                       
Viestintä 4
     
           
                       
Yrittäjän juridiikka 5
     
           
                       
Lähtökiihdytys tiimiyrittäjäksi
()
                                                 
Tiimiyrityksen käynnistäminen 8
       
             
                   
Palvelumuotoilu 5
       
             
                   
Myyntiosaaminen 5
       
             
                   
Markkinointi 3
       
             
                   
Projektijohtaminen 5
       
             
                   
Tiimiyrittäjän oppimispolku
()
                                                 
Asiakasverkoston rakentaminen 6  
       
               
               
Kasvava yritystoiminta 6  
         
                 
           
Kannattava yritys 6    
         
                   
       
Ideasta kestäväksi liiketoiminnaksi 6    
           
                     
   
Final Camp 6      
           
                       
Projektiopinnot 10
     
           
               
Johtaminen
()
                                                 
Itsensä johtaminen ja kehittäminen 10  
       
             
           
Tiimijohtaminen 10    
         
                 
   
Oppivan organisaation johtaminen 10    
         
                   
Myynti, markkinointi, asiakkuudet ja verkostot
()
                                                 
Markkinointiviestintä 10  
       
             
           
Arvomyynti 10    
         
                 
   
Digitaalinen yritysviestintä 10    
         
                   
Yrittäjän talousosaaminen
()
                                                 
Yrityksen talous 10  
       
             
           
Talousosaaminen johtamisen työkaluna 10    
         
                 
   
Erikoistuva liiketoiminta
()
                                                 
Globaali yrittäjyys 3  
       
               
               
Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit 3  
       
               
               
Digitaalinen liiketoiminta 3  
       
               
               
Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys 3  
       
               
               
Erikoistuminen toimialalle 3  
       
               
               
Elämystalous 3  
       
               
               
Kieliopinnot 1
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
     
         
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
         
                   
Professional English for BBA Studies 5    
         
                   
       
Kansainvälisyysopinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                 
6565571631.533.5442126311615.815.816.816.8222210.510.5131315.515.588
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 10  
       
             
           
Harjoittelu 2 10  
       
               
       
Harjoittelu 3 10    
         
                   
0151050051055500002.52.5552.52.52.52.52.52.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 6560 / 8060 / 7260 / 3160 / 31.560 / 33.560 / 4960 / 3160 / 3160 / 4160 / 3160 / 15.860 / 15.860 / 16.860 / 16.860 / 24.560 / 24.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 20.560 / 20.560 / 15.560 / 15.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suomeksi
AMK-tutkintoon johtava nuorten koulutus
Tutkintonimike: Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto: Päivätoteutus
Yksikkö: Proakatemia
Toimipisteen osoite: Finlaysoninkuja 21 A, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö: Veijo Hämäläinen
Hakukelpoisuus: Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Koulutuksen tuottama osaaminen:
Yrittäjyyden ja tiimijohtaminen on tradenomiohjelma, jossa opinnot painottuvat yrittäjyyteen, tiimityötaitoihin ja johtamiseen. Tavoitteena on saavuttaa sellaiset tiedot, taidot ja verkostot, että opiskelija voi jatkaa yrittäjänä heti valmistuttuaan. Proakatemialla oppimisen kehyksenä toimii opiskelijoiden perustama ja omistama tiimiyritys. Tiimiyrityksen avulla opitaan yritystoiminnan eri osa-alueita, kuten liikeidean ja ansaintamallin kehittäminen, tuotteistus, myynti, markkinointi, yrityksen talouden hallinta ja johtaminen. Opintojen aikana kasvatetaan yhteistyö- ja organisaatiotaitoja, kuten tiimioppiminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille.

Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen Proakatemiaan voi hakeutua myös tietojenkäsittelyn ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmista. Niistä tulevat opiskelijat työskentelevät samoissa tiimiyrityksissä yrittäjyyden ja tiimijohtamisen opiskelijoiden kanssa. He ovat suorittaneet 1. vuoden opinnot oman tutkinto-ohjelmansa opetussuunnitelman mukaisesti.

Yhdessä tiimiyrityksessä opintoja painotetaan matkailualan osaamisen kerryttämiseen. Matkailuun opintojaan painottavat suorittavat lisäksi vähintään 10 opintopistettä International Business -koulutuksen experience economy and tourism -opintoja.

Tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat suorittaa pääosan 2. - 4. vuoden opinnoistaan Proakatemialla. Kasvattaakseen oman alansa osaamista he suorittavat sinä aikana myös vähintään 20 opintopistettä tietojenkäsittelyn ammattiopintoja. Lisäksi he suorittavat toisen vieraan kielen opinnot oman tutkinto-ohjelmansa vaatimusten mukaisesti. Alan osaamisen kannalta on tärkeää, että he ovat mukana asiakasprojekteissa, jotka kasvattavat heidän ICT-alaan liittyvää osaamistaan. Opinnäytetyö tehdään oman tutkinto-ohjelman opinnäytetyöprosessin mukaisesti.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Noin kolmannes jatkaa opintojen jälkeen yrittäjänä ja muut sijoittuvat hyvin erilaisiin työtehtäviin. Opintojen aikana löytyneet kiinnostuksen kohteet ohjaavat uravalintaa. Usein valmistuneet työllistyvät opintojen aikana kertyneiden työelämäkontaktien avulla.

Koulutuksen arvoperusta
Proakatemia tarjoaa mahdollisuuden tiimiyrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja ainutlaatuisiin verkostoihin. Proakatemian arvopolku - luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestyminen - kuvaa tiimin oppimisprosessin kulkua.

Kansainvälisyys
Yrittäjälle kansainväliset verkostoitumistaidot ovat tärkeitä. Proakatemialta voi lähteä opiskelijavaihtoon. Proakatemian yhteisö ja toimintatapa mahdollistavat laajan määrän kansainväisiä kontakteja ja erilaisia kansainvälistymismahdollisuuksia. Prokatemialta tehdään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä vierailuja. Proakatemialla vierailee vuosittain satoja kansainvälisiä vieraita ja heidän kanssaan verkottuminen kuuluu normaaliin arkeen.

Opetuksen toteuttaminen
Oppiminen Proakatemialla vaatii läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, seminaarit, innovointitehtävät sekä asiakasprojektit. Oppiminen vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Opiskelija suuntaa opintojaan säännöllisesti päivitettävän oppimisopimuksen avulla. Jokaisella tiimillä on nimetty valmentaja, joka tukee sekä tiimin että yksilön kehittymistä ja oppimista.

Opiskelun ongelmatilanteissa opiskelija saa apua valmentajaltaan, vertaistutoreilta, opinto-ohjaajilta, koulutuspäälliköltä, opettajilta, opinnäytetyönohjaajilta ja opintosihteereiltä.