OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > YRITTÄJYYDEN JA TIIMIJOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA > YRITTÄJYYS JA TIIMIJOHTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Yrittäjyys ja tiimijohtaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Lähtövalmistelut yrittäjäksi
                                                 
Tiimioppiminen ja liiketoimintamallit 8
     
           
                       
Taloudellinen ajattelu 5
     
           
                       
Talousmatematiikka 5
     
           
                       
Innovointi 2
     
           
                       
Markkinointi 3
       
             
                   
Viestintä 4
     
           
                       
Lähtökiihdytys tiimiyrittäjäksi
()
                                                 
Tiimiyrityksen käynnistäminen 8
       
             
                   
Tiimiyritystoimintaa elämystaloudesta 8
       
             
                   
Palvelumuotoilu 5
       
             
                   
Myyntiosaaminen 5
       
             
                   
Projektijohtaminen 5
     
         
           
Yrittäjän juridiikka 5
     
         
                   
Tiimiyrittäjän oppimispolku
()
                                                 
Asiakasverkoston rakentaminen 6  
       
               
               
Kasvava yritystoiminta 6  
         
                 
           
Kannattava yritys 6    
         
                   
       
Ideasta kestäväksi liiketoiminnaksi 6    
           
                     
   
Final Camp 6      
           
                       
Projektiopinnot 10  
       
               
       
Johtaminen
()
                                                 
Itsensä johtaminen ja kehittäminen 10  
   
       
Tiimijohtaminen 10  
   
       
Oppivan organisaation johtaminen 10  
   
       
Myynti, markkinointi, asiakkuudet ja verkostot
()
                                                 
Markkinointiviestintä 10  
   
         
 
Arvomyynti 10  
   
       
Digitaalinen yritysviestintä 10  
   
       
Yrittäjän talousosaaminen
()
                                                 
Yrityksen talous 10  
   
       
Talousosaaminen johtamisen työkaluna 10  
   
       
Erikoistuva liiketoiminta
()
                                                 
Globaali yrittäjyys 10  
   
       
Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit 10  
   
       
Digitaalinen liiketoiminta 10  
   
       
Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys 10  
   
       
Erikoistuminen toimialalle 10  
   
       
Elämystalous 10  
   
       
Kieliopinnot 1
                                                 
Professionell svenska för handelsbranschen, muntlig 2
       
             
                   
Professionell svenska för handelsbranschen, skriftlig 3
     
           
                       
Professional English for BBA Studies 5    
         
                 
   
Kansainvälisyysopinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                 
Saksan kielen alkeet 5                                                  
Espanjan kielen alkeet 5                                                  
Ranskan kielen alkeet 5                                                  
Venäjän kielen alkeet 5                                                  
Saksan kielen jatkokurssi 5                                                  
Espanjan kielen jatkokurssi 5                                                  
Ranskan kielen jatkokurssi 5                                                  
Venäjän kielen jatkokurssi 5                                                  
Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5                                                  
Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5                                                  
64.759.561.225.629.535.227.332.333.128.125.614.814.817.617.612.614.615.117.116.616.614.114.112.812.8
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Valmentava matematiikka, liiketalous 2                                                  
0000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 10
     
           
               
Harjoittelu 2 10  
       
               
       
Harjoittelu 3 10    
         
                   
5101050555555002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 0                                                  
Opinnäytetyön käynnistäminen 5    
         
                 
   
Opinnäytetyön raportointi 10    
         
                   
0010500002.57.55000000001.251.253.753.752.52.5
60 / 69.760 / 69.560 / 81.260 / 35.660 / 29.560 / 40.260 / 32.360 / 37.360 / 40.660 / 40.660 / 35.660 / 14.860 / 14.860 / 20.160 / 20.160 / 15.160 / 17.160 / 17.660 / 19.660 / 20.3560 / 20.3560 / 20.3560 / 20.3560 / 17.860 / 17.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suomeksi
AMK tutkintoon johtava nuorten koulutus
Tutkintonimike : Tradenomi, 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto : Päivätoteutus
Yksikkö : Proakatemia
Toimipisteen osoite : Finlaysoninkuja 21 A, 33520 Tampere
Hakukelpoisuus : Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Koulutuksen tuottama osaaminen:
Yrittäjyyden ja tiimijohtaminen on tradenomiohjelma, jossa opinnot painottuvat yrittäjyyteen, tiimityötaitoihin ja johtamiseen. Tavoitteena on saavuttaa sellaiset tiedot, taidot ja verkostot, että opiskelija voi jatkaa yrittäjänä heti valmistuttuaan. Proakatemialla oppimisen kehyksenä toimii opiskelijoiden perustama ja omistama tiimiyritys. Tiimiyrityksen avulla opitaan yritystoiminnan eri osa-alueita, kuten liikeidean ja ansaintamallin kehittäminen, tuotteistus, myynti, markkinointi, yrityksen talouden hallinta ja johtaminen. Opintojen aikana kasvatetaan yhteistyö- ja organisaatiotaitoja, kuten tiimioppiminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille.

Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen Proakatemiaan voi hakeutua myös tietojenkäsittelyn ja palveluliiketoiminnan koulutuksista. Eri koulutusten opiskelijat työskentelevät samoissa tiimiyrityksissä. Edellä mainittujen koulutusten opiskelijat ovat suorittaneet 1. vuoden opinnot oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelman mukaisesti.

Yhdessä tiimiyrityksessä opintoja painotetaan matkailualan osaamisen kerryttämiseen. Matkailuun opintojaan painottavat suorittavat lisäksi vähintään 10 opintopistettä International Business -koulutuksen experience economy and tourism -opintoja.

Tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat suorittaa pääosan 2. - 4. vuoden opinnoistaan Proakatemialla. Kasvattaakseen oman alansa osaamista he suorittavat vähintään 20 opintopistettä tietojenkäsittelyn ammattiopintoja. Lisäksi he suorittavat toisen vieraan kielen opinnot oman koulutusohjelmansa vaatimusten mukaisesti. Alan osaamisen kannalta on tärkeää, että he ovat mukana projekteissa, jotka kasvattavat heidän ICT-alaan liittyvää osaamistaan. Opinnäytetyö tehdään oman koulutusohjelman opinnäytetyöprosessin mukaisesti.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Noin kolmannes jatkaa opintojen jälkeen yrittäjänä ja muut sijoittuvat hyvin erilaisiin työtehtäviin. Opintojen aikana löytyneet kiinnostuksen kohteet ohjaavat uravalintaa. Usein valmistuneet työllistyvät opintojen aikana kertyneiden työelämäkontaktien avulla.

Koulutuksen arvoperusta
Proakatemia tarjoaa mahdollisuuden tiimiyrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja ainutlaatuisiin verkostoihin. Proakatemian arvopolku - luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestyminen, kuvaa tiimin oppimisprosessin kulkua.

Kansainvälisyys
Yrittäjälle kansainväliset verkostoitumistaidot ovat tärkeitä. Proakatemialta voi lähteä opiskelijavaihtoon. Proakatemian yhteisö ja toimintatapa mahdollistavat laajan määrän kansainväisiä kontakteja ja erilaisia kansainvälistymismahdollisuuksia. Prokatemialta tehdään vuosittain kymmeniä kansainvälisiä vierailuja. Proakatemialla vierailee vuosittain satoja kansainvälisiä vieraita ja heidän kanssaan verkottuminen kuuluu normaaliin arkeen.

Opetuksen toteuttaminen
Oppiminen Proakatemialla vaatii läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, seminaarit, innovointitehtävät sekä asiakasprojektit. Oppiminen vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Opiskelija suuntaa opintojaan säännöllisesti päivitettävän oppimisopimuksen avulla. Jokaisella tiimillä on nimetty valmentaja, joka tukee sekä tiimin että yksilön kehittymistä ja oppimista.

Opiskelun ongelmatilanteissa opiskelija saa apua valmentajaltaan, vertaistutoreilta, opinto-ohjaajilta, koulutuspäälliköltä, opettajilta, opinnäytetyönohjaajilta ja opintosihteereiltä.