OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > YRITTÄJYYDEN JA TIIMIJOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelma, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Hanna Pihlajarinne
hanna.pihlajarinne@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi, EQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksen tavoitteena on kehittää monipuoliset liiketalouden alan tiedot ja taidot. Tavoitteena on kasvaa ammattilaiseksi niin, että opiskelija voi toimia yrittäjänä heti valmistumisen jälkeen. Tiimioppimisympäristössä tavoitteena on kehittää aktiivisesti tiimityö- ja johtamistaitoja. Koulutuksessa opiskelija rakentaa itselleen monipuolisen yhteistyöverkoston.
Vuositeemat näkyvät opetussuunnitelmista.

Sijoittuminen työelämään

Tradenomin koulutus on laaja-alainen. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Yrittäjyyden tiimijohtamisen ohjelma antaa erityisen hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiseen. Liiketalouden tradenomeja työskentelee paljon markkinoinnin, viestinnän, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisen kaupan tehtävissä. Työkokemusta hankittuaan tradenomilla on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opetussuunnitelman mukaan päiväopetuksena. Ensimmäisen vuoden opinnot tapahtuvat TAMKin Kuntokadun kampuksella ja seuraavat 2,5 vuotta Proakatemian toimipisteeessä.

Tutkinnon kehittäminen

Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti ja aktiivisesti yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Kehitystä ohjaa Proakatemian visio, jossa tavoitteena on olla paras uuden tiedon ja osaamisen korkeakoulu 2020-lukua rakentaville yrittäjille