OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sairaanhoitajan ammatin perusteet
                                                       
Alalle orientoituminen 3
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusta 8
     
             
                           
Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen ja genetiikan perusteet hoitotyössä 5
     
             
                           
Lääkehoito ja lääkelaskut 4
     
             
                           
Infektioiden ehkäisy 2
     
             
                           
Ensiapu 2
     
             
                           
Anatomia ja fysiologia 1 2
     
             
                           
26000260000000131300000000000000
Kokonaisvaltainen hoitotyö
                                                       
Hoitotyön dokumentointi 2
       
               
                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 3
       
               
                       
Sisätauteja sairastavan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 6
       
               
                       
Farmakologia 2
       
               
                       
Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot 1 3
       
               
                       
Anatomia ja fysiologia 2 2
       
               
                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 2
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Operatiivinen hoitotyö
                                                       
Kirurginen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot 2 3  
       
                 
                   
Anatomia ja fysiologia 3 2  
       
                 
                   
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
                 
                   
Strukturoitu tiedonhankinta 2  
       
                 
                   
018000018000000000990000000000
Perhehoitotyö
                                                       
Lasten ja nuorten hoitotyö sekä vammaisten hoitotyö 5  
         
                   
               
Professional English for Nurses 3  
       
                 
                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
         
                   
               
Simulaatio 1 1  
         
                   
               
Naisen hoitotyö ja imetysohjaus 5  
         
                   
               
0210000318000000001.51.59900000000
Hoitotyö avoterveydenhuollossa
                                                       
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3  
       
                 
                   
Ikääntyneiden hoitotyö 4    
         
                     
           
Tartuntataudit ja rokottaminen 3  
         
                   
               
Hoitotyö sosiaali- ja terveyskeskuksessa 3  
         
                   
               
Hoitotyön tutkimus 3    
         
                     
           
Simulaatio 2 2    
         
                     
           
Hoitotyön johtaminen ja työelämävalmiudet 2    
         
                     
           
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
         
                     
           
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
         
                     
           
0914000361400000001.51.53377000000
Terveydenhoitajatyön perusteet
                                                       
Terveydenhoitajatyön perusteet 3    
           
                       
       
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen terveydenhoitajatyössä 1    
           
                       
       
Mielenterveyden edistäminen terveydenhoitajatyössä 2    
           
                       
       
0060000006000000000000330000
Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyö
                                                       
Väestön ja yhteisön terveydenhoitajatyö
                                                       
Lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö
                                                       
Lasta odottavan ja synnyttäneen perheen terveydenhoitajatyö 3    
           
                       
       
Lääketieteelliset opinnot 2    
           
                       
       
Lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 3    
           
                       
       
Rokottaminen 1    
           
                       
       
00900000090000000000004.54.50000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                       
Ohjattu harjoittelu 1 5
     
             
                           
Ohjattu harjoittelu 2 6
       
               
                       
Ohjattu harjoittelu 3 7
       
               
                       
Ohjattu harjoittelu 4 6  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu 5 6  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu 6, syntymän jälkeinen ja lasten hoitotyö 6    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu 7 8    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu 12, lasta odottavan, lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 12    
           
                       
       
181220051366146002.52.56.56.5333377330000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
60 / 6460 / 6060 / 5960 / 060 / 3160 / 3360 / 3060 / 3060 / 2860 / 3160 / 060 / 060 / 15.560 / 15.560 / 16.560 / 16.560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1460 / 1460 / 15.560 / 15.560 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Terveydenhoitaja on terveydenhoitajatyön, perusterveydenhuollon, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää perhekeskeistä terveydenhoitajatyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa työyhteisössä. Osaamisessa korostuu terveyden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa ja terveyden edistämisen työmenetelmien hallinta. Terveydenhoitajakoulutus mahdollistaa laaja-alaisen osaamisen kaikilta terveydenhoitajatyön asiantuntija-alueilta sekä genomitiedon hyödyntämisen asiakkaiden terveydenedistämisessä.

Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja kesto neljä vuotta. Koulutuksen aikana suoritetaan ensin sairaanhoitajaopinnot ja sen jälkeen terveydenhoitajaopinnot. Opiskelija saa opintojen päätteeksi sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkintotodistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupavalvontavirasto laillistaa terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi.

Terveydenhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen,
luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta. Terveydenhoitajatyötä ohjaa terveydenhoitajn eettiset suositukset. Terveydenhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä, sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää työtään itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Terveydenhoitaja edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on ihmisen osallistaminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Työssä korostuvat itsenäinen päätöksenteko ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Terveydenhoitajatyön ammattiopinnoissa opiskelijan ammatillisuus vahvistuu ja erityisesti terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa terveydenhoitajana tehdä eettisesti kestäviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti.

Terveydenhoitaja voi työskennellä monenlaisissa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin tehtävissä sekä yksityisenä ammatin harjoittajana. Koulutus avaa väylän myös kansainvälisiin tehtäviin. Terveydenhoitaja voi toimia myös erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Osaamisen kehittyminen opintojen aikana

Terveydenhoitajatutkinnon suorittaminen on kokopäiväopiskelua. Koulutus sisältää terveydenhoitajan tutkintoon vaadittavan määrän ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Ensimmäisen lukukauden jälkeen terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia sekä tietää genomitiedon perusteet. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Lukukausien kaksi, kolme, neljä ja viisi aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita omahoidossa sekä hyödyntää käyttäjälähtöistä hyvinvointiteknologiaa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hoitotyön edustajana potilaan/asiakkaan edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Kuudes, seitsemäs ja kahdeksas lukukausi koostuvat terveydenhoitajatutkinnon opinnoista. Opiskelijan hoitotyön osaaminen ja taidot vahvistuvat edelleen, mutta painopiste on terveydenhoitajatyön eri osa-alueiden itsenäisen osaamisen kehittymisessä. Opiskelija osaa tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää terveydenhoitajatyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan terveydenhoitajatyössä opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla. Ennen opinnäytetyön teon aloittamista opiskelijan tulee olla osallistunut opintojaksoihin strukturoitu tiedonhankinta ja hoitotyön tutkimus sekä suorittanut ohjatut harjoittelut 1-3.

Terveydenhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää ohjattua harjoittelua 85 opintopistettä aidossa asiakas / potilaskontakteissa erilaisissa hoitoympäristöissä. Terveydenhoitajakoulutuksen harjoittelujaksojen tulee sijoittua laaja-alaisesti hoitotyön eri osa- alueille.

Terveydenhoitajahoitajakoulutus sisältää 5 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijalla on ristiinopiskelumahdollisuus. Opiskelija voi myös laajentaa omaa osaamistaan osallistumalla opintojen aikana erilaisiin hankkeisiin.

Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen ja toisen lukukauden opinnoista on suoritettava 30 op ennen kolmannelle lukukaudelle siirtymistä, näiden 30 op tulee sisältää opintojakso lääkehoito ja lääkelaskut. Ennen toista harjoittelua opiskelijan tulee osallistua infektioiden ehkäisy, lääkehoito ja lääkelaskut sekä kliinisen hoitotyön perusta opintojaksoon.

Ennen kolmatta harjoittelua tulee suorittaa hyväksytysti opintojaksot infektioiden ehkäisy, lääkehoito ja lääkelaskut sekä kliinisen hoitotyön perusta. Tämän lisäksi ennen harjoitteluita 3–7 opiskelijan tulee osallistua harjoitteluympäristössä toteutettavaan hoitotyön teoriaopintojaksoon.

Terveydenhoitajatyön ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op. Näihin tulee sisältyä sairaanhoitajavaiheen kliiniset opinnot ja anatomia ja fysiologia sekä vähintään kuusi ohjattujen harjoitteluiden opintojaksoa.

Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa terveydenhoitajatyön osaaminen vahvistuu ja erityisesti eri ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien perheiden terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa tukea perheitä ja yksilöitä elämänkulun eri vaiheissa (raskaus, vanhemmuus, parisuhde, lasten ja nuorten, aikuisten sekä työssäkäyvien terveys ja hyvinvointi) ja tukea ja vahvistaa terveellisiä elintapoja voimavaralähtöisin työmenetelmin.

Terveydenhoitajaopintojen aikana opiskelija oppii toimimaan eri toimintaympäristöissä (mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluyhteisöt, aikuisneuvonta, työterveyshuolto, järjestöt) moniammatillisissa tiimeissä ennaltaehkäisevän terveydenhoidon asiantuntijana.
Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa tehdä yhdessä asiakkaan/ perheen kanssa eettisesti päteviä ja näyttöön perustuvia terveyttä edistäviä päätöksiä sekä toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa toimia asiakasohjaajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa sekä kehittää terveydenhoitajatyötä sekä omaa toimintaansa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää osaamistaan osallistumalla englanninkieliseen opetukseen kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa sekä muissa kansainvälisesti toteutetuissa opinnoissa. Tämän lisäksi opiskelija voi tehdä ohjattuja harjoitteluja kansainvälisessä vaihdossa.