OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sairaanhoitajan ammatin perusteet
                                                       
Alalle orientoituminen 4
     
             
                           
Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa 6
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön menetelmät 6
     
             
                           
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
     
             
                           
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
             
                           
Infektioiden ehkäisy 2
     
             
                           
Hoitotyön prosessi ja sen dokumentointi 2
     
             
                           
26000260000000131300000000000000
Kokonaisvaltainen hoitotyö
                                                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
               
                       
Kliiniset opinnot 6
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
       
               
                       
Ammatillinen etiikka ja vuorovaikutus 5
       
               
                       
Farmakologia 2
       
               
                       
Strukturoitu tiedonhankinta 3
       
               
                       
22000022000000001111000000000000
Operatiivinen hoitotyö
                                                       
Kirurginen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Operatiivisen alan kliiniset opinnot 5  
       
                 
                   
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
                 
                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3  
       
                 
                   
Professional English for Nurses 3  
       
                 
                   
02200002200000000011110000000000
Perhehoitotyö
                                                       
Lasten ja nuorten hoitotyö 4  
         
                   
               
Äitiys- ja naisen hoitotyö 4  
         
                   
               
Gerontologinen hoitotyö 4  
         
                   
               
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3  
         
                   
               
Tartuntataudit ja rokottaminen 3  
         
                   
               
Hoitotiede eilen ja tänään 3    
         
                     
           
Yrkessvenska i vården, muntlig 2  
         
                   
               
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1  
         
                   
               
0213000021300000000010.510.51.51.5000000
Hoitotyö muuttuvissa toimintaympäristöissä
                                                       
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3    
         
                     
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7    
         
                     
           
Hoitotyön osaaminen 1      
           
                         
   
Hoitotyön johtaminen 2      
           
                       
00103000010021000000005500110.50.5
Opinnäytetyö
                                                       
Orientaatio opinnäytetyöhön 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
         
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
             
                           
008.56.5000008.53.5300000000004.34.31.81.81.51.5
Terveydenhoitajatyön perusteet
                                                       
Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 3    
           
                       
       
00300000030000000000001.51.50000
Lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö
                                                       
Lasta odottavan ja synnyttäneen perheen terveydenhoitajatyö 7    
           
                       
       
Lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5    
           
                       
       
001200000012000000000000660000
Koululaisen ja perheen sekä opiskelijan terveydenhoitajatyö
                                                       
Koululaisen ja perheen terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Opiskelijan terveydenhoitajatyö 2      
           
                         
   
0005000000500000000000002.52.500
Väestön ja yhteisön terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
                                                       
Aikuisväestön terveyden edistäminen 2      
           
                         
   
Työikäisen terveydenhoitajatyö 3      
             
                           
000500000023000000000000111.51.5
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
                                                       
Kehittämistehtävä 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                       
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
     
             
                           
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
     
             
                           
Orientoiva harjoittelu, laskimonsisäinen nestehoito 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, lasten ja nuorten hoitotyö 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisen hoitotyö 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, terveydenhoitajatyö neuvolassa 1    
           
                       
       
Orientoiva harjoittelu, terveydenhoitajatyö koulu-, opiskelu- ja työterveyshuollossa 1      
           
                       
Ohjattu harjoittelu 1 6
       
               
                       
Ohjattu harjoittelu 2 6  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu 3 6  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu 4 6    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu 5, syntymän jälkeinen hoitotyö ja lasten hoitotyö 6    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu 6, lasta odottavan, lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 12    
           
                       
       
Ohjattu harjoittelu 7, kouluikäisen terveydenhoitajatyö 6      
           
                         
   
Ohjattu harjoittelu 8, työikäisen terveydenhoitajatyö 6      
             
                           
Ohjattu harjoittelu 9, aikuisen terveydenhoitajatyö 4      
           
                         
   
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 terveydenhoitajatyö 2      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 4  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 terveydenhoitajatyö 2      
           
                       
1320292158128161312.58.52.52.5446644886.56.56.36.34.34.3
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
60 / 6160 / 6360 / 65.560 / 50.560 / 3160 / 3060 / 3460 / 2960 / 2960 / 36.560 / 2560 / 25.560 / 15.560 / 15.560 / 1560 / 1560 / 1760 / 1760 / 14.560 / 14.560 / 14.560 / 14.560 / 18.360 / 18.360 / 12.660 / 12.660 / 12.860 / 12.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Terveydenhoitaja on terveydenhoitajatyön, perusterveydenhuollon, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää perhekeskeistä terveydenhoitajatyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa työyhteisössä. Osaamisessa korostuu terveyden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa ja terveyden edistämisen työmenetelmien hallinta.

Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja kesto neljä vuotta. Koulutuksen aikana suoritetaan ensin sairaanhoitajaopinnot ja sen jälkeen terveydenhoitajaopinnot. Valmistuva opiskelija saa opintojen päätteeksi sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkintotodistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupavalvontavirasto laillistaa terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi.

Terveydenhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen,
luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta. Terveydenhoitajatyötä ohjaa terveydenhoitajien eettiset ohjeet. Terveydenhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä, sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää työtään itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Terveydenhoitaja edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on ihmisen aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Työssä korostuvat itsenäinen päätöksenteko ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Terveydenhoitotyön ammattiopinnoissa opiskelijan ammatillisuus vahvistuu ja erityisesti terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa terveydenhoitajana tehdä eettisesti kestäviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti.

Terveydenhoitaja voi työskennellä monenlaisissa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin tehtävissä ja yksityisenä ammatin harjoittajana. Koulutus avaa väylän myös kansainvälisiin tehtäviin. Terveydenhoitaja voi toimia erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Osaamisen kehittyminen opintojen aikana

Terveydenhoitajatutkinnon suorittaminen on kokopäiväopiskelua. Koulutus sisältää vaadittavan määrän ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Sairaanhoitajavaiheen osaaminen rakentuu syventyen. Ensimmäisen lukukauden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Lukukausien kaksi, kolme, neljä ja viisi aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hoitotyön edustajana potilaan / asiakkaan edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Kuudes, seitsemäs ja kahdeksas lukukausi on terveydenhoitajatutkinnon suorittamista. Opiskelijan hoitotyön osaaminen ja taidot vahvistuvat edelleen, mutta painopiste on terveydenhoitajatyön eri osa-alueiden itsenäisen osaamisen kehittymisessä. Opiskelija osaa tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää terveydenhoitajatyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan terveydenhoitajatyössä opinnäytetyön avulla.

Opetuksen toteuttaminen:
Terveydenhoitajatutkinnon opiskelu on kokopäiväopiskelua. Opiskelijoita kannustetaan opintojen aikana osallistumaan kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin ja innovatiiviseen hanketyöskentelyyn terveyden edistämisen hankkeissa.

Opintojen eteneminen

Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen ja toisen lukukauden opinnoista on suoritettava 50 op ennen kolmannelle lukukaudelle siirtymistä, näiden 50 op tulee sisältää opintojakso lääkehoito ja lääkelaskut. Ennen ensimmäistä harjoittelua tulee suorittaa opintojaksot lääkehoito ja lääkelaskut, orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta ja orientoiva harjoittelu, lääkehoito sekä opiskelijan tulee osallistua harjoitteluympäristössä toteutettavan hoitotyön teoriaopintoihin ja orientoivan harjoittelun opintojaksoon.

Terveydenhoitotyön ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op. Näihin tulee sisältyä sairaanhoitajavaiheen kliiniset opinnot ja anatomia ja fysiologia.

Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa terveydenhoitajatyön osaaminen vahvistuu ja erityisesti eri ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien perheiden terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa tukea perheitä ja yksilöitä elämänkulun eri vaiheissa (raskaus, vanhemmuus, parisuhde, lasten ja nuorten, aikuisten sekä työssäkäyvien terveys ja hyvinvointi) ja tukea ja vahvistaa terveellisiä elintapoja voimavaralähtöisin työmenetelmin.

Terveydenhoitajaopintojen aikana opiskelija oppii toimimaan eri toimintaympäristöissä (mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluyhteisöt, aikuisneuvonta, työterveyshuolto, järjestöt) moniammatillisissa tiimeissä ennaltaehkäisevän terveydenhoidon asiantuntijana.
Neljännen opintovuoden vuoden jälkeen opiskelija osaa tehdä yhdessä asiakkaan/ perheen kanssa eettisesti päteviä ja näyttöön perustuvia terveyttä edistäviä päätöksiä sekä toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa toimia asiakasohjaajana asiakkaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa sekä kehittää terveydenhoitajatyötä sekä omaa toimintaansa.

Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää kansainvälisyys osaamistaan 20-30 op laajuisesti. Opinnot voivat koostua englanninkielisestä teoriaopetuksesta kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa tai kansainvälisessä vaihdossa tehdyistä harjoitteluista tai muista kansainvälisesti toteutetuista opinnoista.