OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Terveydenhoitajakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hoitotyön teoreettiset perusteet
                                                       
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
       
               
                         
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
       
               
                         
Strukturoitu tiedonhankinta 3
     
             
                           
Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi 2
       
               
                         
Oppimisen taidot 3
     
             
                           
Asiantuntijuuden kehittyminen 2
   
           
                       
Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3
     
             
                           
Anatomia ja fysiologia 3
     
             
                           
210011380000016.56.58000000000000.50.5
Hoitotyön ammatillinen osaaminen
                                                       
Hoitotyön toiminnot arjessa 4
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön menetelmät 4
     
             
                           
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
       
                 
                       
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 2
     
             
                           
Ensiapu 2
       
                 
                       
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
                 
                     
Ammatillinen vuorovaikutus 3
       
                 
                       
183001083000005508300000000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                       
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
             
                           
Farmakologia 2
       
                 
                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
               
                         
Lääkehoidon ja elvytyksen näyttö 1  
       
                   
                   
7100341000001.51.522010000000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                       
Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3  
         
                   
               
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3  
       
                   
                   
Gerontologinen hoitotyö 4  
       
                 
                     
01000007300000000431.51.500000000
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
       
                 
                     
Sisätaudit 2  
       
                 
                     
Säteilysuojelu, kuvantaminen ja tautioppi 2  
       
                 
                     
0800008000000000800000000000
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö
                                                       
Kirurginen hoitotyö 4
       
                 
                       
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
         
                   
               
Kirurgia ja anestesiologia 2
       
                 
                       
6400060400000006002200000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
         
                   
               
0700000700000000003.53.500000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                       
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4  
         
                   
               
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Kieliopinnot
                                                       
Professional English for Nurses 3  
         
                   
               
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
         
                     
           
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
         
                     
           
0330000330000000001.51.51.51.5000000
Opinnäytetyö
                                                       
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
         
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
008.56.500002.5651.5000000001.31.3332.52.50.80.8
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                       
Hoitotiede eilen ja tänään 3    
         
                     
           
Hoitotyön tutkimus 2    
         
                     
           
Hoitotyön johtaminen 2      
             
                           
005200005002000000002.52.5000011
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                       
Terveydenhoitajan työn perusteet
                                                       
Terveydenhoitajan työn perusteet 1 3    
           
                       
       
Terveydenhoitajan työn perusteet 2 2      
             
                           
Lapsen ja perheen terveydenhoitotyö
                                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4    
           
                       
       
Synnytysoppi ja imetysohjaus 3    
           
                       
       
Lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 4    
           
                       
       
Syventävä rokotusosaaminen 1    
           
                       
       
Nuoren terveydenhoitotyö
                                                       
Koululaisen, nuoren ja opiskelijan terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Aikuisen terveydenhoitotyö
                                                       
Työntekijän työhyvinvointia ja työkykyä edistävä terveydenhoitajatyö 3      
             
                           
Aikuisen ja ikääntyvän terveydenhoitajatyö 2      
           
                         
   
Terveydenhoitajan työn kehittäminen
                                                       
Kehittämistehtävä 5      
             
                           
001515000001551000000000007.57.52.52.555
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                       
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
     
             
                         
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
     
             
                           
Orientoiva harjoittelu, nestehoito 1
       
               
                         
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1  
       
                 
                     
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1
       
                 
                       
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1  
       
                   
                   
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisenhoitotyö 1  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 2      
             
                           
Ohjattu harjoittelu 1 9  
       
                   
                   
Ohjattu harjoittelu 2 6  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu 3 6    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu, lasten hoitotyö ja lapsivuodeosasto 9    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 3
   
         
 
                   
   
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 3      
           
                         
   
Orientoiva harjoittelu, neuvola 1    
           
                       
       
Lasta odottavan, lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitotyö, harjoittelu 10    
           
                       
       
Kouluikäisen terveydenhoitotyön harjoittelu 5      
           
                         
   
Työterveyshuollon harjoittelu 5      
             
                           
Aikuisen ja ikääntyvän terveydenhoitotyö,harjoittelu 4      
           
                         
   
Valinnainen syventävä harjoittelu 5      
             
                           
8.5212825.54.541110171113.5121.33.331110558.58.55.55.56.86.866
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
0005000000500000000000002.52.500
60 / 60.560 / 6560 / 59.560 / 5560 / 30.560 / 3060 / 3060 / 3560 / 27.560 / 3260 / 28.560 / 26.560 / 14.360 / 16.360 / 1360 / 1760 / 1660 / 1460 / 17.560 / 17.560 / 13.860 / 13.860 / 1660 / 1660 / 14.360 / 14.360 / 13.360 / 13.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Terveydenhoitajaopinnot perustuvat sairaanhoitajaopintoihin, jotka sisältyvät annettavaan tutkinotodistukseen. Koulutuksen laajuus on 240 op ja koulutus kestää 4 vuotta.
Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on terveydenhoitaja AMK.

Terveydenhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä hoitaa sairastuntutta ihmistä kokonaisvaltaisesti. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on ihmisen aktvoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitaja osallistuu terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, niiden varhaiseen toteamiseen, sairastuneiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen sekä terveellisen elin- ja työympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Työssä korostuvat itsenäinen päätöksenteko, hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaiden elämäntilanteisiin.

Terveydenhoitaja on terveydenhoitajatyön, perusterveydenhuollon, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää perhekeskeistä terveydenhoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa työyhteisössä. Terveydenhoitaja toimii erilaisissa neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, aikuisneuvonnassa, työterveyshuollossa, sairaanhoidon vastaanotolla, sairaalassa, kotisairaanhoidossa ja terveyden edistämisen ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Terveydenhoitaja voi toimia myös järjestöissä, erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Osaamisessa korostuu erityisesti perhekeskeinen terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa ja terveyden edistämisen työmenetelmien hallinta. Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja terveydenhoitotyöhön, hoitotieteeseen ja terveydenhoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, terveys-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Terveydenhoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

Hoitotyön opintojen eteneminen
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniamatillisessa yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Terveydenhoitotyön ammattiopinnoissa opiskelijan ammatillisuus vahvistuu ja erityisesti terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa terveydenhoitajana tehdä eettisesti kestäviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin terveydenhoitajan eri työalueilla. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan asiakkaan, potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä /terveydenhoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan terveydenhoitotyön alueella opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla.

Opetuksen toteuttaminen
Terveydenhoitajatutkinnon suorittamien on kokopäiväopiskelua. Koulutus sisältää vaadittavan määrän ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Alkuvaiheen opinnoista on suoritettava 30 op ennen keskivaiheen opintoihin siirtymistä. Alkuvaiheen opintojen orientoiva harjoittelu ja lääkehoito ja lääkelaskut on suoritettava ennen ensimmäistä ohjattua harjoittelua.

Terveydenhoitotyön ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op. Näihin tulee sisältyä sairaanhoitajavaiheen kliiniset opinnot ja anatomia ja fysiologia.

Opetussuunnitelmassa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat ja tulevaisuuden haasteet sekä TAMKin strategia. Lisäksi opetussuunnitelmassa otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädösten toteutuminen, opetusministeriön asettaman Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 – työryhmän
osaamiskuvausten toteutuminen, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF). Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta.

Terveydenhoitajakolulutuksen neuvottelukunta on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä antamalla kommentteja opetussuunnitelman sisällösta ja rakenteesta.

Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää kansainvälisyys osaamistaan 20-30 op laajuisesti. Opinnot voivat koostua englanninkielisestä teoriaopetuksesta kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa tai kansainvälisessä vaihdossa tehdyistä harjoitteluista tai muista kansainvälisesti toteutetuista opinnoista.