OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Terveydenhoitajakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet
                                                       
Oppimisen taidot 6
     
             
                           
Hoitotyön ammatillinen perusta 6
       
               
                       
Ammatillinen vuorovaikutus 4
       
               
                       
Ensiapu 2
       
               
                       
180006120000003366000000000000
Kieliopinnot
                                                       
Professional English for Nurses 3  
       
                   
                   
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
         
                       
           
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
         
                       
           
0330003030000000030003000000
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                       
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 3
     
             
                           
Epidemiologia, lääketieteen perusteet ja kliiniset ja mikrobiologiset tutkimukset 3
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusta 1 6
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusta 2 4
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusta 3 3
       
               
                       
19000163000000881.51.5000000000000
Hoitotyötä tukevat opinnot
                                                       
Anatomia ja fysiologia 5
     
             
                           
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset opinnot 5    
         
                       
           
5050500050002.52.500000005000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                       
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
             
                           
Farmakologia 2
       
               
                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
               
                       
7000340000001.51.522000000000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                       
Gerontologinen hoitotyö 3  
         
                     
               
Hoitotyö avoterveydenhuollossa terveydenhoitajille 2  
         
                     
               
Rokotusosaamisen perusteet 2  
         
                     
               
0700000700000000000700000000
Kliininen hoitotyö
                                                       
Kliinistä hoitotyötä tukevat opinnot 6  
       
                 
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö 3  
       
                 
                   
Kirurginen hoitotyö 3  
       
                 
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 3  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 8  
       
                 
                   
0800008000000000440000000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                       
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4  
         
                   
                 
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4  
         
                   
                 
0800000800000000008000000000
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                       
Hoitotyön johtaminen 4      
           
                       
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 5  
         
                     
               
0504000500220000000500001111
Opinnäytetyö
                                                       
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
         
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                         
   
008.56.5000008.56.5000000000004.34.33.33.300
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                       
Terveydenhoitajan työn perusteet
                                                       
Terveydenhoitajan työn perusteet 1 3    
           
                       
       
Terveydenhoitajan työn perusteet 2 2      
             
                           
Lapsen ja perheen terveydenhoitotyö
                                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4    
           
                       
       
Synnytysoppi ja imetysohjaus 3    
           
                       
       
Lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 4    
           
                       
       
Nuoren terveydenhoitotyö
                                                       
Koululaisen, nuoren ja opiskelijan terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Aikuisen terveydenhoitotyö
                                                       
Työntekijän työhyvinvointia ja työkykyä edistävä terveydenhoitajatyö 3      
             
                           
Aikuisen ja ikääntyvän terveydenhoitajatyö 2      
           
                         
   
Terveydenhoitajan työn kehittäminen
                                                       
Kehittämistehtävä 5      
             
                           
00141500000145100000000000772.52.555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                       
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 5
     
           
                       
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito ja nestehoito 2
     
           
                       
Ohjattu perusharjoittelu 6
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
         
                   
                 
Ohjattu harjoittelu kliininen hoitotyö 11    
         
                     
             
Orientoiva harjoittelu, sisätauti-kirurginen hoitotyö 2  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 2    
         
                       
           
Orientoiva harjoittelu, avoterveydenhuolto 1  
         
                     
               
Ohjattu harjoittelu avosairaanhoito / kotisairaanhoito 4  
         
                     
               
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja lastenhoitotyö 2  
         
                   
                 
Ohjattu harjoittelu, lastenhoitotyö 4    
         
                       
           
Ohjattu harjoittelu, lapsivuodeosasto 4    
         
                       
           
Ohjattu harjoittelu, kliininen osaaminen 2    
         
                       
           
Orientoiva harjoittelu, neuvola 1    
           
                       
       
Lasta odottavan, lapsen ja lapsiperheen terveydenhoitotyö, harjoittelu 10    
           
                       
       
Kouluikäisen terveydenhoitotyön harjoittelu 5      
           
                         
   
Työterveyshuollon harjoittelu 5      
             
                           
Aikuisen ja ikääntyvän terveydenhoitotyö,harjoittelu 4      
           
                         
   
Valinnainen syventävä harjoittelu 5      
             
                           
131734193.59.541323119101.751.754.754.75228511125.55.54.54.555
60 / 6260 / 6360 / 64.560 / 44.560 / 33.560 / 28.560 / 3060 / 3360 / 3160 / 33.560 / 22.560 / 2260 / 16.7560 / 16.7560 / 14.2560 / 14.2560 / 13.560 / 16.560 / 1660 / 1760 / 1160 / 2060 / 16.860 / 16.860 / 11.360 / 11.360 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Terveydenhoitajaopinnot perustuvat sairaanhoitajaopintoihin, jotka sisältyvät annettavaan tutkinotodistukseen. Koulutuksen laajuus on 240 op ja koulutus kestää 4 vuotta.
Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on terveydenhoitaja AMK.

Terveydenhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä hoitaa sairastuntutta ihmistä kokonaisvaltaisesti. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on ihmisen aktvoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitaja osallistuu terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, niiden varhaiseen toteamiseen, sairastuneiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen sekä terveellisen elin- ja työympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Työssä korostuvat itsenäinen päätöksenteko, hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaiden elämäntilanteisiin.

Terveydenhoitaja on terveydenhoitajatyön, perusterveydenhuollon, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää perhekeskeistä terveydenhoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa työyhteisössä. Terveydenhoitaja toimii erilaisissa neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, aikuisneuvonnassa, työterveyshuollossa, sairaanhoidon vastaanotolla, sairaalassa, kotisairaanhoidossa ja terveyden edistämisen ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Terveydenhoitaja voi toimia myös järjestöissä, erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, hoitotyön päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta. Osaamisessa korostuu erityisesti perhekeskeinen terveydenhoitotyö elämänkulun eri vaiheissa ja terveyden edistämisen työmenetelmien hallinta. Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja terveydenhoitotyöhön, hoitotieteeseen ja terveydenhoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, terveys-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Terveydenhoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

Hoitotyön opintojen eteneminen
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniamatillisessa yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Terveydenhoitotyön ammattiopinnoissa opiskelijan ammatillisuus vahvistuu ja erityisesti terveyttä edistävä osaaminen syvenee ja laajenee. Opiskelija osaa terveydenhoitajana tehdä eettisesti kestäviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin terveydenhoitajan eri työalueilla. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan asiakkaan, potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä /terveydenhoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan terveydenhoitotyön alueella opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla.

Opetuksen toteuttaminen
Terveydenhoitajatutkinnon suorittamien on kokopäiväopiskelua. Koulutus sisältää vaadittavan määrän ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Terveydenhoitotyön ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op. Näihin tulee sisältyä sairaanhoitajavaiheen kliiniset opinnot ja anatomia ja fysiologia.

Opetussuunnitelmassa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat ja tulevaisuuden haasteet sekä TAMKin strategia. Lisäksi opetussuunnitelmassa otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädösten toteutuminen, opetusministeriön asettaman Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 – työryhmän
osaamiskuvausten toteutuminen, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF). Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta.

Terveydenhoitajakolulutuksen neuvottelukunta on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä antamalla kommentteja opetussuunnitelman sisällösta ja rakenteesta.