OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomin tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området, muntlig 2    
         
                   
       
Svenska inom det sociala området, skriftlig 1    
         
                   
       
Ammatillisen kasvun prosessi
                                                 
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4
     
         
                   
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä 3  
       
               
               
Sosionomi asiantuntijana ja elämänlaajuisena oppijana 3    
         
                   
       
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
       
             
                   
Toimintakyvyn tukeminen ikäihmisten arjessa 5
     
           
                       
Lääkehoito ja ensiapu 4
     
           
                       
Sosiaalipedagogiikka työorientaationa 5
       
             
                   
Sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus 7  
       
               
               
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa 5  
       
               
               
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3    
           
                     
   
Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 3  
       
               
               
Sosionomin asiakastyömenetelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät I 5
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät I 4
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät II 3  
         
                 
           
Ilmaisun monet muodot varhaiskasvatuksessa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät II 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Varhaiskasvatus ja päivähoito 10  
         
                 
           
Lastensuojelu 10  
       
 
             
   
   
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 10  
       
 
             
   
   
Ikäihmiset ja senioripalvelut 10  
       
 
             
   
   
Päihde- ja mielenterveystyö 10  
       
 
             
   
   
Vammaistyö 10  
       
 
             
   
   
Lapsi- ja perhelähtöinen työ 10  
       
 
             
   
   
International Studies and Multicultural Social Work 10    
           
                     
   
Yrittäjyysosaaminen 10    
           
                     
   
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
           
                       
Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3  
       
               
               
Globaali monikulttuurinen yhteiskunta 5
       
             
                   
Sosionomin tutkiva kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                 
Tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Varhaiskasvatuksen tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 5    
         
                   
       
Projektityö sote-alalla 3    
         
                   
       
Osallisuuden projektiopinnot 6    
         
                   
       
Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
                                                 
Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous sekä yrittäjyys 5    
           
                     
   
Lähijohtaminen ja työhyvinvointi sosiaalialalla 5    
           
                     
   
51808302823265423600141411.511.51313272711.511.5303000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Asiakastyön harjoittelu I 10
       
             
                   
Asiakastyön harjoittelu II 15  
         
                 
           
Pedagogisen osaamisen harjoittelu varhaiskasvatuksessa 15  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 10      
           
                       
Lähijohtamisen harjoittelu 10      
           
                       
Pedagogisen johtamisen harjoittelu varhaiskasvatuksessa 10      
           
                       
10300300100300030005500151500001515
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön raportointi 5    
         
                   
0012.52.50000102.52.500000000551.31.31.31.3
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan tiimiyrityksen perustaminen 5  
         
                 
           
Sosiaali- ja terveysalan asiakasverkostot 5  
         
                 
           
Sosiaali- ja terveysalan kannattava yritys 5  
         
                 
           
01500000150000000007.57.5000000
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Johtaminen ja työhyvinvointi 3    
         
                   
       
Käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja innovointi 3    
         
                   
       
Sosiaalialan ammatillinen osaaminen (pakollinen) 10 op 10    
         
                   
       
Asiakasviestintä ja markkinointi 3    
         
                   
       
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous ja hallinto 3    
         
                   
       
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
Proakatemiaharjoittelu 1 5    
         
                   
       
Proakatemiaharjoittelu 2 5    
           
                     
   
Proakatemiaharjoittelu 3 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 6160 / 12560 / 130.560 / 37.560 / 2860 / 3360 / 2660 / 9960 / 6360 / 67.560 / 37.560 / 1460 / 1460 / 16.560 / 16.560 / 1360 / 1360 / 49.560 / 49.560 / 31.560 / 31.560 / 33.860 / 33.860 / 18.860 / 18.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosionomi (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Sosionomin tutkinto-ohjelman arvoperusta on YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja kansainvälisen sosiaalityöntekijä järjestön IFSW:n eettisissä ohjeissa ja periaatteissa. Arvot ovat: ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus, yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen, sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa, syrjinnän ja väkivallan vastustaminen sekä köyhyyden vähentäminen. Sosiaalialan yhteiskunnallisia perusarvoja ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus sekä tasa-arvoa ja demokratiaa edistävät arvot. Sosiaalialan ammattilaisen tulee edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä asiakkaittensa elämän lisäksi myös yhteiskunnassa.

Sosiaalialan ammatti-identiteetin perusta on arvoperustan omaksuminen ja sen mukainen toiminta. Vahva ja selkeä ammatti-identiteetti suojelee työntekijää työn haasteilta. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota eettisyyteen, yhteisöllisyyteen, vahvan sosiaalialan ammatti-identiteetin ja ammatillisen toimjuuden muodostumisen tukemiseen erillisillä ammatillista kasvua tukevilla pedagogisilla ratkaisuilla.

SOSIONOMI(AMK):n VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET
Valtakunnallisesti määritellyt sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamiskompetenssit ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. TAMKin yhteiset kompetenssit ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen. Nämä sisältyvät opetussuunnitelmaan ja ohjaavat koulutuksen toteuttamista.

Sosiaalialalla kohdattavat ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimutkaisia ilmiöitä ja sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakas- ja voimavarakeskeistä. Sosiaalialan työ on moniammatillista, jota tehdään yhä useammin monialaisissa hankkeissa, palveluissa ja verkostoissa. Sosionomikoulutus perustuu työelämälähtöiseen ammattikorkeakoulupedagogiikkaan. Harjoitteluiden lisäksi merkittävä osa koulutuksesta toteutetaan aidoissa työelämän oppimisympäristöissä ja yhteistyössä Tampereen yliopiston uuden korkeakouluyhteisön kanssa. Sosionomikoulutus perustuu laajaan tietoperustaan, monitieteisyyteen ja monialaisuuteen. Koulutuksen tietoperusta on kasvatus- ja yhteiskunta- sekä psykologiatieteissä. Koulutuksessa käsitellään laajasti erilaisia sosiaalialan työmuotoja kasvatuksesta sosiaalityöhön.

Opetussuunnitelma perustuu työelämän toiveiden mukaisesti laaja-alaiseen osaamiseen, joka mahdollistaa joustavan siirtymisen työtehtävästä toiseen. Erityisosaamista tuetaan vaihtoehtoisilla ammatillisilla moduliopinnoilla, opinnäytetyöllä, vapaavalintaisilla opinnoilla sekä projektiopinnoilla. Sosiaalialan yrittäjyysnäkökulman sisällyttäminen opetussuunnitelmaan tuo sosionomeille tietoa monimuotoisesta palvelujen tuotannosta. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää kestävän kehityksen ja ekososiaalisuuden sekä monikulttuuristuvan yhteiskunnan kulttuurisensitiivisent näkökulmat.

SOSIAALIALAN OSALLISTAVA JA DIALOGINEN PEDAGOGIIKKA
Osallisuus ja dialogisuus sekä niihin liitettävät voimaantuminen ja emansipaatio ovat paitsi sosionomikoulutuksen keskeisiä teoreettisia lähtökohtia, myös koulutusta ohjaavia pedagogisia näkökulmia. Yhteisöllinen, dialoginen ja valmentava pedagogiikka näkyy erityisesti yhteistoiminnallisina oppimisen tapoina sekä avoimena ja välittömänä vuorovaikutuskulttuurina opiskelijoiden ja opettajien välillä. Opiskelijan yksilöllisyyttä huomioidaan hänen aiempien opintojensa, tavoitteiden, valintojen ja vastuullisuuden tunnistamisen kautta. Ammatillisen kasvun prosessi keskittyy itseohjautuvan, vastuullisen, reflektiivisen, eettisesti toimivan ja vuorovaikutustaitoisen sosionomin ammatti-identiteetin rakentumiseen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Opiskelu sosiaalialalla on käytännöllistä ja työelämäläheistä. Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet työllistyvät monipuolisiin sosiaalialan tehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektoreille sekä järjestöjen palvelukseen. Sosionomi (AMK) työllistyy hyvin varhaiskasvatuksen sosionomeiksi ja/tai opettajiksi, lastensuojelun tehtäviin, perhetyöhön sekä monenlaisiin sosiaaliohjaajan tehtäviin eri sosiaalipalveluissa.

Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) myötä kelpoisuudet varhaiskasvatuksen tehtäviin muuttuivat 1.9.2018. Jatkossa varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Siirtymäsäännös mahdollistaa varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) ja varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuuden saavuttamisen sosionomi (AMK) -tutkintoa suorittaville, jos opinnot on aloitettu ennen 1.9.2019 ja saatu päätökseen 31.7.2023 mennessä, jos opinnot sisältävät väh. 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan liittyviä opintoja. 1.9.2019 jälkeen opintonsa aloittavat saavat varhaiskasvatuksen sosionomikelpoisuuden.

SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA:
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikan luodaan pohja sosiaalialan työhön ja opiskelija tekee valinnan varhaiskasvatuksen opintosuuntaan. Opinnoissa läpikäytäviä teemoja ovat sosiaalialan työn perusteet teoriassa ja käytännössä, ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus, sosionomi asiakastyössä sekä kansalaisuus ja yhteiskunnan jäsenyys. Vuoden aikana opiskelija oppii erilaisia sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja osaa tukea tavoitelähtöisesti asiakkaan elämänhallintaa. Opiskelija ymmärtää sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät ja eettisen perustan.

Toisen vuoden teemoina ovat sosiaalialan ilmiöt, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäosaaminen ja eettinen asiakastyö. Opinnoissa alkavat vaihtoehtoiset modulit, joiden avulla opiskelija voi kehittää erityisosaamistaan ja suunnitella omaa urapolkuaan. Opiskelija osaa käyttää erilaisia sosiaalialan työmuotoja ja -menetelmiä, arvioida sekä kehittää niitä. Harjoittelussa opiskelijalle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. Opinnoissa on mahdollista hakea kansainväliseen vaihto-opiskeluun.

Toisen opintovuoden jälkeen sosionomiopiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea Proakatemian hyvinvointialan tiimiopiskeluun. Tiimiin koostuvat sosionomi- ja fysioterapiaopiskelijoista, jotka muodostavat oman monialaisen osuuskuntayrityksensä ja opinnot toteutuvat suurelta osin erilaisissa työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa. Proakatemiaopinnot muodostavat oman opintosuunnan, josta opiskelija saa todistukseensa lisämaininnan.

Kolmannen vuoden teemana on sosiaalialan tutkiva kehittäminen, monimotoisessa toimintaympäristöissä työskentely sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. Tämän vuoden aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat osallisuutta edistäviä TAMKIn strategialähtöisiä ja työelämälähtöisiä projekteja. Opetukseen integroidaan kansainvälisyysosaamista, tutkivaa kehittämistä sekä yrittäjyysosaamista. Opiskelija laatii työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykyä kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyö valmistuu kolmannen vuoden aikana lähes loppuvaiheeseen asti. Ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttamistehtävä liittyy usein opinnäytetyöhön.

Kolmannen vuoden tuloksena opiskelija osaa toimia sosiaalialan monissa työtehtävissä, joissa edellytetään tavoitteellista asiakkaiden tai asiakasryhmien ohjaamista myös vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Sosionomin lähijohtajuusosaaminen täydentyy tietoja soveltavalla harjoittelulla. Valtakunnallisissa linjauksissa lähijohtamiseen ja palvelujen tuotteistamiseen liittyvää osaamista on pidetty tärkeänä.

Neljännen vuoden teemana on sosionomi ammatillisena toimijana, ja hän valmistuu siirtymään valmiina sosionomina työelämään.

SOSIAALIALAN KANSAINVÄLISYYSPOLKU TAMKissa
Sosionomi-opiskelija voi valita eri vuosina kansainvälisiä ja monikulttuurisia opintoja. Hän voi hakea erimittaisiin kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin siten, että hän voi työllistyä kansainvälisiin tehtäviin. TAMKiin saapuu myös kv-vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opetuskieli on tällöin englanti.