OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMIKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomikoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
Svenska inom det sociala området, muntlig 2    
           
                     
   
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området, skriftlig 1    
           
                     
   
Ammatillisen kasvun prosessi
                                                 
Minä ja sinä matkalla sosionomiksi 4
     
         
                   
Sosionomina kohtaamassa asiakkaita ja työyhteisöjä 3  
       
               
               
Sosionomi kehittäjänä, vaikuttajana, yhteistyön tekijänä ja elinikäisenä oppijana 3    
         
                   
       
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Elämänkulun ja kehityksen psykologia 5
       
             
                   
Toimintakyvyn tukeminen arjessa 3
     
           
                       
Lääkehoito ja ensiapu 3
     
           
                       
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön työorientaatiot 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen sosiaalityössä 5  
       
               
               
Professional English for Social Work 3    
         
                   
       
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen kasvatuksessa ja erityiskasvatuksessa 5  
       
               
               
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät I 4
     
           
                       
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät I 5
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät II 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät II 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset asiakastyömenetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Varhaiskasvatus ja päivähoito 8  
       
 
             
   
   
Perhepalvelut ja lastensuojelu 8  
       
 
             
   
   
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 8  
       
 
             
   
   
Ikäihmiset ja senioripalvelut 8  
       
 
             
   
   
Päihde- ja mielenterveystyö 8  
       
 
             
   
   
Vammaistyö 8  
       
 
             
   
   
International Studies and Multicultural Social Work 8  
       
 
             
   
   
Yrittäjyysosaaminen 8  
       
 
             
   
   
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
           
                       
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3  
       
               
               
Community and Multicultural Social work 3
       
             
                   
Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3
       
             
                   
Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous 4    
           
                     
   
Sosionomin tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                                                 
Tutkimuksellinen seminaarityö 4  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 6    
         
                   
       
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaalialalla
                                                 
Projektiosaaminen sosiaalialalla 3    
         
                   
       
Osallisuuden projektiopinnot 5    
         
                   
       
Lähijohtaminen 3    
           
                     
   
Työhyvinvointi 3    
         
                   
       
Yrittäjyys sosiaali- ja hyvinvointialalla 3  
       
               
               
5169680252630392642012.512.51313151519.519.51313212100
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Ikäihmisen kohtaamisen harjoittelu 3
     
           
                       
Practical training I/Asiakastyön harjoittelu I 7
       
             
                   
Asiakastyön harjoittelu II 15  
         
                 
           
Lähijohtamisen harjoittelu 10      
           
                       
Syventävä harjoittelu 10      
           
                       
10150203701500201.51.53.53.5007.57.500001010
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Opinnäytetyön itsenäinen työskentelyvaihe 1 5    
           
                     
   
Opinnäytetyöseminaari 1 3    
         
                   
       
Opinnäytetyöseminaari 2 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön itsenäinen työskentely ja seminaariesitys 2 4    
         
                   
00132000067200000000333.53.511
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 6160 / 8460 / 8160 / 2260 / 2860 / 3360 / 3060 / 5460 / 3260 / 4960 / 2260 / 1460 / 1460 / 16.560 / 16.560 / 1560 / 1560 / 2760 / 2760 / 1660 / 1660 / 24.560 / 24.560 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosionomi (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA

Sosionomikoulutuksen arvoperusta on YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa, jonka arvot ovat:

Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus

Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa

Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen

Köyhyyden vähentäminen

Sosionomikoulutuksen lähtökohtana ovat kansainvälisen sosiaalityöntekijä järjestön IFSW:n eettiset ohjeet ja periaatteet. Ne perustuvat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamiseen. Ne ovat ehdottomia ja kuuluvat kaikille ihmisille pelkän ihmisyyden perusteella. Sosionomikoulutuksessa edistetään ja puolustetaan kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia ja oikeutta ihmisarvoiseen elämään.

Sosiaalialan yhteiskunnallisia perusarvoja ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus sekä tasa-arvoa ja demokratiaa edistävät arvot. Sosionomikoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota marginalisoitujen, syrjäytettyjen, osattomien ja haavoittuvissa olosuhteissa elävien ihmisten osallisuuteen. Sosiaalialan ammattilaisen tulee edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä asiakkaittensa elämän lisäksi myös yhteiskunnassa.

Arvoperustan omaksuminen ja sen mukainen toiminta on sosiaalialan ammatti-identiteetin perusta. Vahva ja selkeä ammatti-identiteetti suojelee työntekijää työn haasteilta. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vahvan sosiaalialan ammatti-identiteetin muodostumisen tukemiseen erillisillä ammatillista kasvua tukevilla pedagogisilla ratkaisuilla.

SOSIONOMIKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

Valtakunnallisesti määritellyt sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamiskompetenssit ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. TAMKin yhteiset kompetenssit ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen. Nämä sisältyvät opetussuunnitelmaan ja ohjaavat koulutuksen toteuttamista.

Sosiaalialalla kohdattavat ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimutkaisia ilmiöitä ja sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakas- ja voimavarakeskeistä. Sosionomikoulutus perustuu laajaan tietoperustaan, monitieteisyyteen ja monialaisuuteen. Koulutuksen tietoperusta on kasvatus- ja yhteiskunta- sekä psykologiatieteissä. Koulutuksessa käsitellään laajasti erilaisia sosiaalialan työmuotoja kasvatuksesta sosiaalityöhön.

Sosiaalialan työ on moniammatillista. Sitä tehdään yhä useammin monialaisissa hankkeissa, palveluissa ja verkostoissa. Sosionomikoulutuksessa tuetaan vahvan sosiaalisen asiantuntijuuden muodostumista, mikä tukee Sosionomin osaamista ja asiantuntijuutta sekä niiden esiin tuomista moniammatillisissa työryhmissä.

Sosionomikoulutus perustuu työelämälähtöiseen ammattikorkeakoulupedagogiikkaan. Harjoitteluiden lisäksi merkittävä osa koulutuksesta toteutetaan aidoissa työelämän oppimisympäristöissä.

Opetussuunnitelma perustuu työelämän toiveiden mukaisesti laaja-alaiseen osaamiseen, joka mahdollistaa joustavan siirtymisen työtehtävästä toiseen. Erityisosaamista tuetaan vaihtoehtoisilla ammatillisilla moduliopinnoilla, opinnäytetyöllä, vapaavalintaisilla opinnoilla sekä projektiopinnoilla.

Sosiaalialan yrittäjyysnäkökulman sisällyttäminen opetussuunnitelmaan tuo sosionomeille tietoa monimuotoisesta palvelujen tuotannosta. Lisäksi opetussuunnitelmassa kiinnitetään monikulttuuristuvan yhteiskunnan osaamisvaatimuksiin kulttuurisensitiivisyyteen ja kieliopintoihin.

SOSIAALIALAN OSALLISTAVA JA DIALOGINEN PEDAGOGIIKKA

Osallisuus ja dialogisuus sekä niihin liitettävät voimaantuminen ja emansipaatio ovat paitsi sosionomikoulutuksen keskeisiä teoreettisia lähtökohtia, myös koulutusta ohjaavia näkökulmia. Yhteisöllinen ja dialoginen pedagogiikka näkyy erityisesti yhteistoiminnallisina oppimisen tapoina sekä avoimena ja välittömänä vuorovaikutuskulttuurina opiskelijoiden ja opettajien välillä. Opiskelijan yksilöllisyyttä huomioidaan hänen aiempien opintojensa, tavoitteiden, valintojen ja vastuullisuuden tunnistamisen kautta. Ammatillisen kasvun prosessi keskittyy itseohjautuvan, vastuullisen, reflektiivisen, eettisesti toimivan ja vuorovaikutustaitoisen sosionomin ammatti-identiteetin rakentumiseen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneet työllistyvät monipuolisiin sosiaalialan tehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektoreille sekä järjestöjen palvelukseen. Sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin lastentarhanopettajiksi, lastensuojelun tehtäviin sekä monenlaisiin sosiaaliohjaajan tehtäviin eri sosiaalipalveluissa.

SOSIONOMIKOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPINTOVUOSINA:

Ensimmäisen vuoden teemana on sosionomin tavoitelähtöinen työ. Ihmisen kehityksen ja elämänkulun ymmärtäminen liittyy sosionomin asiakkaan arjen tukemiseen. Opiskelija osaa käyttää erilaisia sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja tukea tavoitelähtöisesti asiakkaan elämänhallintaa. Opiskelija ymmärtää sosiaalialan työn yhteiskunnalliset tehtävät ja eettisen perustan.

Toisen vuoden teemana ovat sosiaalialan tiedot ja taidot. Opinnoissa alkavat vaihtoehtoiset modulit, joiden avulla opiskelija voi kehittää erityisosaamistaan ja suunnitella omaa urapolkuaan. Opiskelija osaa käyttää erilaisia sosiaalialan työmuotoja ja -menetelmiä, arvioida sekä kehittää niitä. Harjoittelussa opiskelijalle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. Opinnoissa on kansainvälinen juonne, joka mahdollistaa nykyistä opiskelijan vaihto-opiskelu ja vaihto-opiskelijoiden saapumisen tänne.

Mahdollinen urapolku on lastentarhanopettajan kelpoisuus, jonka saaminen edellyttää vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden hankkivat opiskelijat tekevät harjoittelun pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan alueilla. Omilla valinnoillaan opiskelija hankkii laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla.

Toisen opintovuoden jälkeen sosionomiopiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea Proakatemian hyvinvointialan tiimiopiskeluun. Tiimiin valitaan 10 sosionomi- ja 10 fysioterapiaopiskelijaa, jotka muodostavat oman monialaisen osuuskuntayrityksensä ja opinnot toteutuvat suurelta osin erilaisissa työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa. Proakatemiaopinnot muodostavat oman opintopolkunsa, josta opiskelija saa todistukseensa lisämaininnan.

Kolmannen vuoden teemana on sosiaalialan tutkiva kehittäminen. Tämän vuoden aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat osallisuutta edistäviä TAMKIn strategialähtöisiä ja työelämälähtöisiä projekteja. Opetukseen integroidaan kansainvälisyysosaamista, tutkivaa kehittämistä sekä yrittäjyysosaamista. Opiskelija laatii työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykyä kehittävään ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyö valmistuu kolmannen vuoden aikana lähes loppuvaiheeseen asti. Ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttamistehtävä liittyy usein opinnäytetyöhön.

Opiskelija osaa toimia sosiaalialan monissa työtehtävissä, joissa edellytetään tavoitteellista asiakkaiden tai asiakasryhmien ohjaamista myös vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Sosionomin lähijohtajuusosaaminen täydentyy tietoja soveltavalla harjoittelulla. Valtakunnallisissa linjauksissa lähijohtamiseen ja palvelujen tuotteistamiseen liittyvää osaamista on pidetty tärkeänä.

Neljännen vuoden teemana on sosionomi ammatillisena toimijana, ja hän valmistuu siirtymään valmiina sosionomina työelämään. Hän tekee syksyn aikana lähijohtamisen harjoittelun ja soveltavan, kehittävän harjoittelun työuransa kannalta sopivassa paikassa. Sosiaalialan osaamistavoitteista vaativimmat tavoitteet liittyvät eettiseen osaamiseen, jolloin sosionomi(AMK) on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti.

SOSIAALIALAN KANSAINVÄLISYYSPOLKU TAMKissa

Sosionomi-opiskelija voi valita eri vuosina kansainvälisiä ja monikulttuurisia opintoja. Hän voi hakea erimittaisiin kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin siten, että hän voi työllistyä kansainvälisiin tehtäviin.