OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIONOMIN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosionomin tutkinto-ohjelma, Sosionomi (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Outi Wallin
Osaamipäällikkö
Tiina Säilä
Opinto-ohjaaja
Mervi Vainikainen
Opintoasiainkoordinaattori
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sosiaalialan koulutuksen arvoperusta liittyy yhteiskuntaa sitoviin ihmisoikeuksien periaatteisiin. Valtakunnallisesti määritellyt sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamiskompetenssit ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyöosaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen.
Ensimmäisen vuoden teemoina ovat sosionomin tavoitelähtöinen työ, asiakkaan arjen ja elämänhallinnan tukeminen sekä ihmisen kehityksen ja elämänkulun ymmärtäminen. Opiskelija ymmärtää myös sosiaalialan työn yhteiskunnalliset ja eettisesti vaativat tavoitteet.
Toisen vuoden teemana ovat sosiaalialan työn tiedot ja taidot. Opiskelija osaa käyttää erilaisia sosiaalialan työmuotoja ja -menetelmiä, arvioida sekä kehittää niitä. Harjoittelussa opiskelijalle muodostuu edistynyttä, teoreettisesti perusteltua osaamista. Keskivaiheen opinnoissa mahdollistuu myös selkeä kansainvälinen juonne. Keskeinen mahdollinen urapolku on lastentarhanopettajan kelpoisuus, jonka saaminen edellyttää vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
Kolmannen vuoden teemana on sosiaalialan tutkiva kehittäminen. Tämän vuoden aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat osallisuutta edistäviä TAMKIn strategialähtöisiä ja muita työelämäprojekteja. Opiskelija laatii myös työelämälähtöisen opinnäytetyön, joka osoittaa kykyä kehittävään ja tutkivaan työotteeseen
Opintojen loppuvaiheessaen sosionomi ammatillisena toimijana valmistuu siirtymään valmiina sosionomina työelämään. Hän tekee lähijohtamisen harjoittelun ja soveltavan, kehittävän harjoittelun työuransa kannalta sopivassa paikassa.

Sijoittuminen työelämään

Sosionomit työskentelevät erilaisissa sosiaalialan työn asiantuntijatehtävissä sekä perus- että erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla Suomessa ja kansainvälisesti.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava nuorten sosionomi AMK-koulutus: laajuus 210 op, kesto noin 3,5 vuotta, toteutetaan kokopäiväopintoina.
Tutkintoon johtava aikuisten sosionomi AMK-koulutus, laajuus 210 op, kesto noin 3,5 vuotta, toteutetaan monimuoto-opintoina, hyödyntäen myös virtuaaliopintoja.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset, sosionomien kompetenssipätevyydet sekä TAMKin strategia.
TAMKin sosiaalialan neuvottelukunta on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä antamalla kommentteja opetussuunnitelman sisällöstä, painopistealueista ja rakenteesta.