OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > SAIRAANHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sairaanhoitajan ammatin perusteet
                                                 
Alalle orientoituminen 3
     
           
                       
Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen ja genetiikan perusteet hoitotyössä 5
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perusta 8
     
           
                       
Lääkehoito ja lääkelaskut 4
     
           
                       
Infektioiden ehkäisy 2
     
           
                       
Ensiapu 2
     
           
                       
Anatomia ja fysiologia 1 2
     
           
                       
26000260000001313000000000000
Kokonaisvaltainen hoitotyö
                                                 
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 3
       
             
                   
Hoitotyön dokumentointi 2
       
             
                   
Sisätauteja sairastavan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 6
       
             
                   
Farmakologia 2
       
             
                   
Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot 1 3
       
             
                   
Anatomia ja fysiologia 2 2
       
             
                   
180000180000000990000000000
Operatiivinen hoitotyö
                                                 
Kirurginen hoitotyö 4  
       
               
               
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
               
               
Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot 2 3  
       
               
               
Professional English for Nurses 3  
       
               
               
Anatomia ja fysiologia 3 2  
       
               
               
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 2  
       
               
               
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
               
               
Strukturoitu tiedonhankinta 2  
       
               
               
0230000230000000011.511.500000000
Perhehoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyö sekä vammaisten hoitotyö 5  
         
                 
           
Naisen hoitotyö 4  
         
                 
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
         
                 
           
Simulaatio 1 1    
         
                   
       
0161000016100000000880.50.50000
Hoitotyö muuttuvissa toimintaympäristöissä
                                                 
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3    
         
                   
       
Tartuntataudit ja rokottaminen 3    
         
                   
       
Hoitotyö sosiaali- ja terveyskeskuksessa 3    
         
                   
       
Hoitotyön tutkimus 3    
         
                   
       
Ikääntyneiden hoitotyö 4    
         
                   
       
Simulaatio 2 2      
           
                       
Hoitotyön johtaminen ja työelämävalmiudet 2    
           
                     
   
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                     
   
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                     
   
002120000165200000000882.52.511
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
Kotiin tuotettu teknologisoituva hoitotyö 4    
           
                     
   
Digitalisoituva terveydenhuolto 4      
           
                       
Lasten ja nuorten hoitotyö
                                                 
Pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 4    
           
                     
   
Äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja perheen hoitotyö 4      
           
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdepalveluissa 4    
           
                     
   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen erityispalveluissa 4      
           
                       
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö 4    
           
                     
   
Anestesiahoitotyö leikkausosastolla 4      
           
                       
Sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                 
Vaativa kliininen hoitotyö 4    
           
                     
   
Akuuttihoitotyö 4      
           
                       
Vanhustyön osaamisen kehittäminen ja lähijohtaminen
                                                 
Vanhustyön kliininen osaaminen ja omavalvonta 4    
           
                     
   
Vanhuspalvelujen lähijohtamisen perusteet 4      
           
                       
002424000002424000000000012121212
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                 
Ohjattu harjoittelu 1 5
     
           
                       
Ohjattu harjoittelu 2 6
       
             
                   
Ohjattu harjoittelu 3 7
       
             
                   
Ohjattu harjoittelu 4 6  
       
               
               
Ohjattu harjoittelu 5 6  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu 6 6  
         
                 
           
Ohjattu harjoittelu 7 6    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu 8 6    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu 9 7      
           
                       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa
                                                 
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, hoitotyö ja arkikuntoutus teknologisoituvissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, lasten ja nuorten hoitotyö
                                                 
Ohjattu harjoittelu, pitkäaikaisesti ja neurologisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 10    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, äkillisesti sairaan ja tehohoitoa vaativan lapsen ja perheen hoitotyö 10      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                 
Ohjattu harjoittelu, sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdepalveluissa 10    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen erityispalveluissa 10      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Ohjattu harjoittelu, leikkaushoitotyö 10    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, anestesiahoitotyö leikkausosastolla 10      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                 
Ohjattu harjoittelu, vaativa kliininen hoitotyö 10    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, akuuttihoitotyö 10      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, vanhustyön osaamisen kehittäminen ja lähijohtaminen
                                                 
Ohjattu harjoittelu, vanhustyön kliininen osaaminen ja omavalvonta 10    
           
                     
   
Ohjattu harjoittelu, vanhuspalvelujen lähijohtamisen perusteet 10      
           
                       
18187267513612666672.52.56.56.5336633333333.533.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5  
     
 
           
   
       
02.52.50002.502.50000001.31.3001.31.30000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 6260 / 59.560 / 130.560 / 9860 / 3160 / 3160 / 31.560 / 2860 / 30.560 / 10060 / 9860 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.860 / 15.860 / 1460 / 1460 / 15.360 / 15.360 / 5060 / 5060 / 4960 / 49
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sairaanhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta. Hoitotyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat.

Sairaanhoitajan yhtenäiset osaamisvaatimukset on määritelty valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla ja ne muodostuvat osaamisesta, johon sisältyy ammatillisuus ja eettisyys, kommunikointi ja asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, terveyden edistäminen, johtaminen ja työntekijyysosaaminen, informaatioteknologia ja kirjaaminen, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, yrittäjyys ja kehittäminen, laadun varmistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä sekä potilas- ja asiakasturvallisuus. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi genomiosaamisen ja yksilöllistetyn hoidon osaamisen, digitaaliset kommunikointitaidot ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen hoitotyössä, hyvinvointiteknologiaosaamisen ja palveluammatin periaatteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa hyödyntää ammatissaan kestävän kehityksen periaatteita. TAMKssa sairaanhoitajakoulutus on profiloitunut vaativaan kliiniseen hoitotyöhön ja yksilöllistettyyn terveyden edistämiseen.

Sairaanhoitaja tukee ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää hoitotyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluissa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa direktiivin (2013/55/EU) mukaisesti.

Opintojen sisältö ja eteneminen:

Sairaanhoitajaopiskelijan osaaminen rakentuu syventyen ja opinnot on jäsennetty kolmeen vaiheeseen. Opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä vuodessa. Sairaanhoitajakoulutus toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna, jossa osa opinnoista voidaan toteuttaa englanninkielisenä.

Alkuvaiheen opintojen eli ensimmäisen lukukauden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia sekä tietää genomitiedon perusteet. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen eli lukukausien kaksi, kolme, neljä ja viisi aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa sekä hyödyntää käyttäjälähtöistä hyvinvointiteknologiaa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hoitotyön edustajana potilaan/asiakkaan edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Lukukausilla kuusi ja seitsemän vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin valitsemallaan hoitotyön erityisalueella. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää myös osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää ohjattua harjoittelua 75 opintopistettä aidossa asiakas / potilaskontakteissa erilaisissa hoitoympäristöissä. Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelujaksojen tulee sijoittua monipuolisesti hoitotyön eri osa- alueille.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää 5 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijalla on ristiinopiskelumahdollisuus. Opiskelija voi myös laajentaa omaa osaamistaan osallistumalla opintojen aikana erilaisiin hankkeisiin.

Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen ja toisen lukukauden opinnoista on suoritettava 30 op ennen kolmannelle lukukaudelle siirtymistä, näiden 30 op tulee sisältää hyväksytty suoritus opintojaksosta lääkehoito ja lääkelaskut.

Ennen toista harjoittelua opiskelijan tulee osallistua infektioiden ehkäisy, lääkehoito ja lääkelaskut sekä kliinisen hoitotyön perusta opintojaksoon. Ennen kolmatta harjoittelua tulee suorittaa hyväksytysti opintojaksot infektioiden ehkäisy, lääkehoito ja lääkelaskut sekä kliinisen hoitotyön perusta. Tämän lisäksi ennen ohjattuja harjoitteluita 3-7 opiskelijan tulee osallistua ohjatussa harjoittelussa toteutettavan hoitotyön alueen opintojaksoon (esim. ennen kirurgian harjoittelua tulee opiskelija osallistua kirurgisen potilaan hoitotyön opinjaksolle).

Sairaanhoitajakoulutuksen ohjattujen harjoitteluiden 2-9 harjoittelupaikkoja valitessa huomioidaan harjoitteluiden sijoittuminen laaja-alaisesti hoitotyön eri alueille. Harjoitteluja tehdään eri-ikäisten potilaiden parissa perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, vuodeosastolla ja avoterveydenhuollossa (julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa ja kolmannella sektorilla), huolehtien somatiikan ja mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen kehittymisestä.

Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä sen alueen opinnot, mitä opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoikseen, anatomian ja fysiologian opinnot sekä vähintään kuusi ohjattujen harjoitteluiden opintojaksoa.

Lasten ja nuorten sekä perioperatiiviseen vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin kuhunkin voidaan valita maksimissaan 70 opiskelijaa vuodessa. Opiskelijavalinta toteutuu tukintosääntö 9 § mukaisesti. Valinta tehdään muiden kuin vapaasti valittavien opintojen keskiarvon mukaan. Valinta tehdään erillisen aikataulun mukaan keväisin ja syksyisin opiskelijan haketuessa vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin, jolloin hakijoiden opintosuoritukset tarkastellaan. (Kappaleen teksti lisätty koulutuksen vararehtorin päätöksellä 18.8.2022)

Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelijan tulee olla osallistunut opintojaksoihin strukturoitu tiedonhankinta ja hoitotyön tutkimus sekä suorittanut ohjatut harjoittelut 1-3.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää osaamistaan osallistumalla englanninkieliseen opetukseen kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa sekä muissa kansainvälisesti toteutetuissa opinnoissa. Tämän lisäksi opiskelija voi tehdä ohjattuja harjoitteluja kansainvälisessä vaihdossa.