OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RÖNTGENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > RÖNTGENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientaatio opiskeluun ja röntgenhoitajan ammattiin
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja sosiaali- ja terveysalan ammattiin 3
     
           
                       
Orientaatio röntgenhoitajan ammattiin 3
     
           
                       
Sosiaali- ja terveysalan etiikka ja ammattietiikka 2  
       
               
               
Ohjaustaidot sosiaali- ja terveysalalla 2
       
             
                   
Asiantuntijuuteen kasvu 3
 
 
 
   
   
   
8.32.30.3262.320.300.32331.21.2110.20.2000.20.211
Kieliopinnot
                                                 
Professional English for Radiographers 3  
         
                 
           
Svenska för röntgenskötare, muntlig 2  
       
               
       
Svenska för röntgenskötare, skriftlig 1  
       
               
       
04.51.500004.51.5000000002.32.30.80.80000
Potilaan hoito ja kliiniset toimenpiteet
                                                 
Potilaan hoito ja orientoiva harjoittelu 5
     
         
                   
Ensiapu 2
     
         
                   
Potilaan hoitoa tukevat opinnot 4
     
           
                       
Potilaan lääkehoito 3
     
           
                       
14000113000005.55.51.51.50000000000
Kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö I
                                                 
Matematiikka, fysiikka ja säteilyfysiikka 4
     
           
                       
Kuvantamisen tekniikka ja orientoiva harjoittelu 4
     
           
                       
Tekninen laadunvarmistus 2  
       
               
               
Ihmisen anatomia ja fysiologia 3
     
         
                   
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia 3
     
           
                       
Natiiviröntgen- ja ultraäänitutkimukset 4
     
         
                   
Natiiviröntgentutkimukset, orientoiva harjoittelu I 3
       
             
                   
Natiiviröntgentutkimukset, orientoiva harjoittelu II 3
       
             
                   
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu I 7
       
             
                   
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu II 8  
       
               
               
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu III 8  
         
                 
           
31180013181080006.56.5995544000000
Kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö II
                                                 
Säteilyturvallisuus 3
       
             
                   
Topografinen anatomia 3  
       
               
               
Tietokonetomografiatutkimukset 5  
       
               
               
Magneettitutkimukset 3  
       
               
               
Rintojen kuvantamistutkimukset 3  
       
               
               
Varjoainetutkimukset ja toimenpiteet 3  
       
             
           
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu IV 8    
         
                   
       
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu V 8    
           
                     
   
31716003152880001.51.57.57.511444400
Isotooppitutkimukset ja lääkesädehoidot sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
                                                 
Isotooppitutkimukset, lääkesädehoidot ja säteilysuojelu I 3  
         
                 
           
Isotooppitutkimukset, lääkesädehoidot ja säteilysuojelu II 5  
         
                 
           
Isotooppitutkimukset, harjoittelu 8    
         
                   
       
0880000880000000044440000
Sädehoito ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
                                                 
Sädehoidon laitteet ja säteilysuojelu sädehoidossa 2  
         
                 
           
Sädehoidon suunnittelu 3  
         
                 
           
Syöpätaudit 3    
         
                   
       
Sädehoito ja sädehoitoa saavan potilaan tukeminen 5    
         
                   
       
Sädehoito, harjoittelu 8    
           
                     
   
0516000058800000002.52.5444400
Radiografian ja sädehoidon kehittäminen ja johtaminen sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
                                                 
Strukturoitu tiedonhankinta 3
       
             
                   
Potilaan säteilyaltistuksen optimointi 4  
       
             
           
Tilastotiede 2  
       
             
           
Toimintayksikön johtaminen, terveystaloustiede ja yrittäjyys 3    
           
                     
   
Säteilyturvallisuusvastaava (STV) 5      
           
                       
Kuvantamistutkimukset ja toimintayksikön johtaminen, harjoittelu 8      
           
                       
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, harjoittelu 7      
           
                       
3632003330320001.51.51.51.51.51.5001.51.51010
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Vapaasti valittavat 5      
           
                       
Röntgenhoitajan työ 5      
           
                       
Projektiopinnot 5    
         
                   
001140000011400000000000.50.577
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 5    
           
                     
   
0015000005100000000002.52.55500
60 / 59.360 / 60.860 / 60.860 / 3660 / 3060 / 29.360 / 3060 / 30.860 / 30.560 / 30.360 / 3660 / 1560 / 1560 / 14.760 / 14.760 / 1560 / 1560 / 15.560 / 15.560 / 15.360 / 15.360 / 15.260 / 15.260 / 1860 / 18
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on röntgenhoitaja (AMK). Tutkinto on korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 6). Tutkinnon suorittamisen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa röntgenhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa röntgenhoitajia, jotka toimivat säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijoina. Röntgenhoitajan ydinosaamisalueet ovat kuvantamistutkimukset (röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset), niihin liittyvät toimenpiteet, sädehoito, potilaan hoito ja ohjaus sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö. Asiakaslähtöisyys ja potilasturvallisuus ohjaavat opiskelua, harjoittelua ja työtä. Röntgenhoitaja vastaa itsenäisesti tai moniammatillisen työryhmän jäsenenä lähetteen mukaisista kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidosta. Röntgenhoitaja kohtaa eri-ikäisiä, eri kulttuureista tulevia ja eri tavoin sairaita potilaita, mikä vaatii röntgenhoitajalta hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tehdä eettisiä päätöksiä. Työ edellyttää röntgenhoitajalta asiakaspalveluosaamista ja turvallisten työskentelytapojen osaamista kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen kuvantamistutkimuksissa sekä sädehoidoissa edellyttää röntgenhoitajalta matemaattis-luonnontieteellistä sekä lääketieteellisen tekniikan ja tietotekniikan soveltavaa osaamista. Kliininen hoitotoiminta edellyttää lääke- ja terveystieteellistä osaamista. Röntgenhoitajan työn kehittäminen vaatii tutkimusprosessin hallintaa. Röntgenhoitaja tekee selvityksiä ja kehittämistehtäviä hyödyntäen niitä työssään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tämä edellyttää röntgenhoitajalta hyvää äidinkielen taitoa ja toisen kotimaisen kielen osalta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa sekä viestintää myös vieraalla kielellä.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Röntgenhoitaja voi toimia sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon sektorilla Suomessa tai ulkomailla. Terveydenhuollon lisäksi röntgenhoitaja voi toimia yrityksissä, eläinlääkintähuollossa ja säteilyn käytön valvontatehtävissä teollisuudessa.

Koulutuksen arvoperusta
Röntgenhoitajan koulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus, korkeatasoinen ammatillinen toiminta ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö kuvantamistutkimuksissa sekä niihin liittyvissä toimenpiteissä ja sädehoidossa.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Opetus toteutetaan tutkivan työotteen mukaisesti ja siinä hyödynnetään terveysteknologiaan liittyviä tietokoneohjelmia. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien ja tiedonhankinnan hallintaan. Opiskelijat osallistuvat työelämälähtöisiin projekteihin.

Ensimmäisen vuoden opinnot
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristössä. Hän osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä sekä anatomian ja fysiologian opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja röntgentutkimuksissa. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä natiiviröntgentutkimuksissa sekä toimia potilaan hoitoon ja ensiapuun liittyvissä tilanteissa.

Toisen vuoden opinnot
Toisen opintovuoden aikana laajennetaan osaamista kuvantamistutkimusten (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidon alueella. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa opiskelija osaa toimia perehdytyksen jälkeen itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä kuvantamistutkimuksissa. Opiskelija osaa toimia arvostavasti ja kunnioittavasti potilaita, heidän omaisia ja työtovereitaan kohtaan. Hän osaa toimia säteilylainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti säteilyn lääketieteellisissä käyttötilanteissa sekä osaa käyttää turvallisesti radiologisia laitteita. Opiskelija osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa ja käyttää myös vierasta kieltä vuorovaikutustilanteissa.

Kolmannen vuoden opinnot
Kolmannen opintovuoden jälkeen röntgenhoitajaopiskelija on opiskellut kuvantamis- ja sädehoitoyksikön johtamista. Röntgenhoitajaopiskelija osaa optimoida potilaan säteilyaltistuksen kuvantamistutkimuksissa ja hän on selvillä laadunhallintaan liittyvistä asioista röntgenhoitajan työssä. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa opiskelija osaa työryhmän jäsenenä toimia vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti kuvantamistutkimuksissa (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidossa. Opiskelija tekee opinnäytetyötä ohjatusti. Kolmantena vuonna opiskelijalla on mahdollisuus tehdä osa opinnoista kansainvälisessä vaihdossa. Röntgenhoitajaopiskelija voi toimia tilapäisesti laillistetun röntgenhoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun on suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman opinnoista.

Neljännen vuoden opinnot
Neljännen opintovuoden aikana opiskelija syventää ammatillista osaamistaan. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä hyödyntäen oman ammattialan kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Opiskelija suorittaa säteilyturvallisuusvastaavan opinnot ja osaa toimia säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijana. Opiskelija vastaa itsenäisesti ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä lähetteen mukaisista potilaalle tehtävistä lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Opiskelija osaa kohdata työssä eri-ikäisiä, eri kulttuurireista tulevia ja eri tavoin sairaita potilaita, mikä edellyttää opiskelijalta hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä nopeita, eettisesti ja taloudellisesti kestäviä päätöksiä. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijan tutkiva ja kriittinen työote kehittyy ja hän osaa puolustaa omaa opinnäytetyötä sekä tehdä vertaisarviointia.