OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RÖNTGENHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > RÖNTGENHOITAJAKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Röntgenhoitajakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Tutkimus- ja hoitoympäristö sekä asiakas sosiaali- ja terveysalalla
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja röntgenhoitajan ammattiin 3
     
         
                   
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3  
       
               
               
Tutkiva työote ja ohjaustaidot 3  
       
               
               
66001.54.5600000.80.82.32.33300000000
Viestintätaidot
                                                 
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Professional English for Radiographers 3  
       
               
               
Svenska för röntgenskötare, muntlig 2    
         
                   
       
Svenska för röntgenskötare, skriftlig 1    
         
                   
       
333030303001.51.5001.51.5001.51.50000
Potilaan hoito ja kliiniset toimenpiteet
                                                 
Potilaan hoito ja orientoiva harjoittelu I 3
     
           
                       
Potilaan hoito ja orientoiva harjoittelu II 3
     
         
                   
Potilaan hoitoa tukevat opinnot 3
     
         
                   
Potilaan lääkehoito 3
     
           
                       
Ensiapu 2
     
         
                   
Potilaan hoito, harjoittelu 6
       
             
                   
2000010100000055550000000000
Kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö I
                                                 
Matematiikka, fysiikka ja säteilyfysiikka 4
     
           
                       
Kuvantamisen tekniikka ja orientoiva harjoittelu 4
     
           
                       
Säteilyfysiikka ja tekninen laadunvarmistus 3  
       
               
               
Ihmisen anatomia ja fysiologia I 3
     
           
                       
Ihmisen anatomia ja fysiologia II 3
     
         
                   
Natiiviröntgentutkimukset I, ultraäänitutkimukset ja orientoiva harjoittelu 3
     
         
                   
Natiiviröntgentutkimukset II ja orientoiva harjoittelu 4
       
             
                   
Natiiviröntgentutkimukset, orientoiva harjoittelu 3
       
             
                   
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu I 6
       
             
                   
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu II 6  
       
               
               
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu III 6  
         
                 
           
30150014169600077884.54.533000000
Kuvantamistutkimukset ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö II
                                                 
Säteilyturvallisuus 3  
       
               
               
Topografinen anatomia 3  
       
               
               
Tietokonetomografiatutkimukset 3  
       
               
               
Läpivalaisu-ja verisuonitutkimukset ja toimenpiteet 3  
       
             
           
Rintojen kuvantamistutkimukset 3  
         
                 
           
Magneettitutkimukset 3  
         
                 
           
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu IV 8    
         
                   
       
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu V 8    
           
                     
   
0181600010.57.588000005.35.33.83.8444400
Isotooppitutkimukset, lääkesädehoidot ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
                                                 
Isotooppitutkimukset, lääkesädehoidot ja säteilysuojelu 7  
       
             
           
Isotooppitutkimukset, harjoittelu 8    
         
                   
       
0780003.53.580000001.81.81.81.8440000
Sädehoito ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
                                                 
Sädehoidon suunnittelu ja säteilysuojelu sädehoidossa 5  
         
                 
           
Sädehoito ja sädehoitoa saavan potilaan tukeminen 5    
         
                   
       
Syöpätaudit ja kuolevan potilaan hoito 3    
         
                   
       
Sädehoito, harjoittelu 8    
           
                     
   
0516000058800000002.52.5444400
Radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen ja johtaminen sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
                                                 
Strukturoitu tiedonhankinta 3  
         
                 
           
Potilaan säteilyaltistuksen optimointi 6    
         
                 
   
Toimintayksikön johtaminen, terveystaloustiede ja yrittäjyys 3    
           
                     
   
Radiografia ja sädehoitotyö sekä säteilysuojelu 3      
           
                       
Kuvantamistutkimukset ja toimintayksikön johtaminen, harjoittelu 8      
           
                       
03911000336110000001.51.51.51.5335.55.5
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                 
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, projektiopinnot 4      
           
                       
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, harjoittelu 7      
           
                       
00011000000110000000000005.55.5
Opinnäytetyö
                                                 
Orientaatio opinnäytetyöhön ja metodiopinnot 3  
         
                 
           
Aihe- ja ideaseminaarit 3    
         
                   
       
Suunnitelmaseminaarit 3    
         
                 
   
Opinnäytetyön työstäminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyöseminaarit 3      
           
                       
039300034.54.530000001.51.52.32.32.32.31.51.5
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                       
000500000050000000000002.52.5
60 / 5960 / 6060 / 6160 / 3060 / 28.560 / 30.560 / 3260 / 2860 / 34.560 / 26.560 / 3060 / 14.360 / 14.360 / 15.360 / 15.360 / 16.160 / 16.160 / 14.160 / 14.160 / 17.360 / 17.360 / 13.360 / 13.360 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rontgenhoitajakoulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on röntgenhoitaja (AMK). Tutkinto on korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 6). Tutkinnon suorittamisen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa röntgenhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Röntgenhoitajan ydinosaamisalueet ovat kuvantamistutkimukset (röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset), niihin liittyvät toimenpiteet, sädehoito, potilaan hoito ja ohjaus sekä turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö. Koulutuksen aikana röntgenhoitajaksi opiskelevat hankkivat valmiuksia sekä oman toimintansa että radiografian ja sädehoidon arviointiin ja kehittämiseen, yrittäjyyteen sekä kansainväliseen toimintaan. Röntgenhoitajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa näyttöön perustuvan radiografia- ja sädehoitotyön osaajia, joilla on monitieteellinen tietoperusta.

Digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen kuvantamistutkimuksissa sekä sädehoidoissa edellyttää röntgenhoitajalta matemaattis-luonnontieteellistä sekä lääketieteellisen tekniikan ja tietotekniikan soveltavaa osaamista. Kliininen hoitotoiminta edellyttää lääke- ja hoitotieteellistä osaamista. Radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen vaatii tutkimusprosessin hallintaa. Röntgenhoitaja tekee selvityksiä ja kehittämistehtäviä hyödyntäen niitä työssään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tämä edellyttää röntgenhoitajalta hyvää äidinkielen taitoa ja toisen kotimaisen kielen osalta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa sekä viestintää myös vieraalla kielellä.

Röntgenhoitaja toimii säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijana. Röntgenhoitaja vastaa itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä lähetteen mukaisista potilaalle tehtävistä lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Röntgenhoitaja kohtaa työssään eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustan omaavia ja eri tavoin sairaita asiakkaita/potilaita, mikä vaatii röntgenhoitajalta kykyä nopeaan, eettisesti ja taloudellisesti kestävään päätöksentekoon. Työ edellyttää röntgenhoitajalta asiakaspalveluosaamista ja turvallisten työskentelytapojen osaamista kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Röntgenhoitaja voi toimia sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon sektorilla Suomessa tai ulkomailla. Terveydenhuollon lisäksi röntgenhoitaja voi toimia yrityksissä, eläinlääkintähuollossa ja säteilyn käytön valvontatehtävissä teollisuudessa.

Koulutuksen arvoperusta
Röntgenhoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus, korkeatasoinen ammatillinen toiminta ja turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö kuvantamistutkimuksissa sekä niihin liittyvissä toimenpiteissä ja sädehoidossa.

Opetuksen toteuttaminen
Opetusmenetelminä käytetään luentoja, ryhmätyöskentelyä, harjoituksia, itsenäistä työskentelyä ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Opetus toteutetaan tutkivan työotteen mukaisesti ja siinä hyödynnetään terveysteknologiaan liittyviä tietokoneohjelmia. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien ja tiedonhankinnan hallintaan. Opiskelijat osallistuvat työelämälähtöisiin projekteihin mm. määrittämällä potilaan säteilyaltistuksen röntgentutkimusten yhteydessä.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristössä ja on selvillä röntgenhoitajakoulutuksesta, tulevasta ammatistaan terveydenhuollossa ja suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteesta. Opiskelija osaa käyttää matemaattis-luonnotieteellisissä ja anatomian ja fysiologian opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ammattiopinnoissaan. Opiskelija osaa toimia potilaan hoitoon ja ensiapuun liittyvissä hoito- ja tutkimustilanteissa. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä natiiviröntgentutkimustilanteissa.

Toisen opintovuoden aikana opiskelija laajentaa osaamistaan asiakaslähtöisesti kuvantamistutkimusten (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidon alueella ja hän osaa toimia perehdytyksen jälkeen itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä kuvantamistutkimuksissa. Hän osaa toimia arvostavasti ja kunnioittavasti asiakkaita/potilaita, heidän omaisiaan ja työtovereitaan kohtaan. Opiskelija toimii lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti säteilyn lääketieteellisissä käyttötilanteissa. Hän osaa käyttää turvallisesti radiologisia laitteita oheislaitteineen. Opiskelija on perehtynyt tieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja osaa käyttää vierasta kieltä vuorovaikutustilanteissa.

Kolmannen opintovuoden jälkeen opiskelija on selvillä lainsäädännöstä sekä kuvantamis- ja sädehoitoyksikön johtamisesta. Opiskelija osaa optimoida potilaan säteilyaltistuksen kuvantamistutkimuksissa. Opiskelija on selvillä laadunhallintaan liittyvistä asioista radiografia- ja sädehoitotyössä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti työryhmän jäsenenä kuvantamistutkimuksissa (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidossa. Opiskelija tekee opinnäytetyötään ohjatusti. Kolmantena vuonna opiskelijalla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistaan kansainvälisessä vaihdossa. Röntgenhoitajaopiskelija voi toimia tilapäisesti laillistetun röntgenhoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa röntgenhoitajakoulutuksen opinnoistaan.

Neljännen opintovuoden aikana opiskelija syventää ammatillista osaamistaan vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla valitsemallaan erikoisalueella. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä hyödyntäen oman ammattialansa kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Hän toimii säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijana. Opiskelija vastaa itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä lähetteen mukaisista potilaalle tehtävistä lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Opiskelija osaa kohdata työssään eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustan omaavia ja eri tavoin sairaita asiakkaita, mikä vaatii opiskelijalta kykyä nopeaan, eettisesti ja taloudellisesti kestävään päätöksentekoon. Opiskelijalla on perustiedot yrittäjyydestä. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijan tutkiva ja kriittinen työote kehittyy ja hän osaa puolustaa omaa opinnäytetyötään sekä tehdä vertaisarviointia.