OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KÄTILÖN TUTKINTO-OHJELMA > KÄTILÖN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kätilön tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sairaanhoitajan ammatin perusteet
                                                               
Alalle orientoituminen 3
       
               
                               
Kliinisen hoitotyön perusta 8
       
               
                               
Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen ja genetiikan perusteet hoitotyössä 5
       
               
                               
Lääkehoito ja lääkelaskut 4
       
               
                               
Infektioiden ehkäisy 2
       
               
                               
Ensiapu 2
       
               
                               
Anatomia ja fysiologia 1 2
       
               
                               
260000260000000013130000000000000000
Kokonaisvaltainen hoitotyö
                                                               
Hoitotyön dokumentointi 2
         
                 
                           
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 3
         
                 
                           
Sisätauteja sairastavan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 6
         
                 
                           
Farmakologia 2
         
                 
                           
Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot 1 3
         
                 
                           
Anatomia ja fysiologia 2 2
         
                 
                           
1800000180000000009900000000000000
Operatiivinen hoitotyö
                                                               
Kirurginen hoitotyö 4  
         
                   
                       
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
         
                   
                       
Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot 2 3  
         
                   
                       
Anatomia ja fysiologia 3 2  
         
                   
                       
Professional English for Nurses 3  
         
                   
                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 2  
         
                   
                       
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
         
                   
                       
Strukturoitu tiedonhankinta 2  
         
                   
                       
0230000023000000000011.511.5000000000000
Perhehoitotyö
                                                               
Lasten ja nuorten hoitotyö sekä vammaisten hoitotyö 5  
           
                     
                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
           
                     
                   
Simulaatio 1 1  
           
                     
                   
Naisen hoitotyö ja imetysohjaus 5  
           
                     
                   
0180000001800000000000990000000000
Hoitotyö muuttuvissa toimintaympäristöissä
 
           
                     
                   
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3  
         
                   
                       
Tartuntataudit ja rokottaminen 3  
           
                     
                   
Hoitotyö sosiaali- ja terveyskeskuksessa 3  
           
                     
                   
Hoitotyön tutkimus 3    
           
                       
               
Ikääntyneiden hoitotyö 4    
           
                       
               
Hoitotyön johtaminen ja työelämävalmiudet 2    
           
                       
               
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                       
               
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                       
               
03012000032712000000001.51.513.513.56600000000
Kätilötyön perusteet
                                                               
Johdatus kätilötyöhön 3    
             
                         
           
Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 1 2    
             
                         
           
Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 2 2      
             
                           
       
0052000000520000000000002.52.5110000
Kätilötyön osaaminen
                                                               
Raskautta edeltävä ja raskauden aikainen kätilötyö 3    
             
                         
           
Kätilötyö syntymän aikana 5    
             
                         
           
Gynekologinen kätilötyö 2      
             
                           
       
Kätilötyö riskiraskauden aikana 3      
             
                           
       
Syntymän jälkeinen kätilötyö 2    
             
                         
           
00105000000105000000000000552.52.50000
Kätilötyön kehittäminen
                                                               
Kätilö asiantuntijana 3      
             
                           
       
Simulaatio 2 kätilötyö 2    
         
 
                   
   
       
00140000010400000000000.50.500220000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                               
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                               
Ohjattu harjoittelu 1 5
       
               
                               
Ohjattu harjoittelu 2 6
         
                 
                           
Ohjattu harjoittelu 3 7
         
                 
                           
Ohjattu harjoittelu 4 6  
         
                   
                       
Ohjattu harjoittelu 5 6  
           
                     
                   
Ohjattu harjoittelu 6, perioperatiivinen hoitotyö 6    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu 7, syntymän jälkeinen kätilötyö ja vastasyntyneen tehohoitotyö 6    
           
                       
               
Ohjattu harjoittelu 8 6      
             
                           
       
Ohjattu harjoittelu 10, kätilötyö raskauden aikana 6    
             
                         
           
Ohjattu harjoittelu 11, kätilötyö syntymän aikana I 6    
             
                         
           
Ohjattu harjoittelu 12, syntymän jälkeinen kätilötyö 8      
             
                           
       
18122414051366121214002.52.56.56.533336666770000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
             
                         
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                           
       
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
       
005100000005100000000000002.52.5550000
60 / 6260 / 8360 / 5760 / 3560 / 060 / 3160 / 3160 / 3260 / 5160 / 2560 / 3260 / 3560 / 060 / 060 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 1660 / 1660 / 25.560 / 25.560 / 12.560 / 12.560 / 1660 / 1660 / 17.560 / 17.560 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kätilö (AMK) on seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä hoitotyön asiantuntija. Kätilö osaa tukea ja hoitaa eri ikäistä ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä, sekä hoitaa sairastuneita ihmisiä kokonaisvaltaisesti näyttöön perustuen. Kätilön tehtävänä on toimia raskautta suunnittelevien, raskaana olevien, riskiraskauksien, synnyttävien, synnyttäneiden ja vastasyntyneiden sekä koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muuttuvassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kätilön ydinosaamista on myös gynekologinen hoitotyö ja naisen terveyden edistäminen koko elämänkulun aikana. Laadukas kätilötyö perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon, eettiseen osaamiseen ja käden taitoihin, jotka saavutetaan pitkillä kätilötyön osaamisalueiden harjoittelujaksoilla. Kätilö voi työskennellä monenlaisissa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin tehtävissä ja yksityisenä ammatin harjoittajana. Kätilö voi toimia erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Koulutus mahdollistaa työskentelyn myös kansainvälisissä tehtävissä.

Kätilö, AMK, tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä ja tutkinnon suorittaminen kestää neljä ja puoli vuotta. Opiskelija suorittaa sairaanhoitajan ja kätilön tutkinnon. Ensimmäisen kahden ja puolen opintovuoden aikana keskitytään sairaanhoitajaopintojen suorittamiseen ja viimeisenä kahtena vuotena suoritetaan kätilön ammattiopinnot. Kätilön osaaminen on määritelty kansallisesti ja kansainvälisesti. Sosiaali- ja terveysalan lupavalvontavirasto laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti sairaanhoitajaksi ja kätilöksi. TAMKin kätilökoulutus täyttää kätilö- ja sairaanhoitajakoulutusta koskevan Euroopan unionin direktiivien (2005/35/EY ja 2013/55/EU) vähimmäisvaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta. EU-direktiivien lisäksi koulutuksessa otetaan huomioon International Confederation of Midwives (ICM) ja WHO:n suositukset. TAMKissa suoritettu kätilö- ja sairaanhoitajatutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa direktiivin (2013/55/EU) mukaisesti.

Kätilön ammatillinen osaaminen perustuu tieteellisesti tutkittuun näyttöön. Kätilötyöllä on oma tietoperusta ja sitä tukevat muut tieteenalat kuten hoitotiede, lääketiede, luonnontieteet ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet. Kätilön ammattietiikan arvoperustana ovat ihmisarvo, ihmiskäsitys ja asiakkaan oikeuksien huomioonottaminen. Kätilötyötä ohjaavat kokonaisvaltaisen hoidon periaatteet. Kätilötyö perustuu itsemääräämisoikeuden, tasa-arvon, yksilöllisyyden, terveyskeskeisyyden, vastuullisuuden, turvallisuuden, jatkuvuuden, perhekeskeisyyden ja omatoimisuuden periaatteisiin. Kätilötyötä ohjaavat kansainväliset kätilötyön eettiset ohjeet. Kätilötyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden pohtimista.

Kätilön ammatillinen osaaminen rakentuu yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan yhtenäisten osaamisvaatimusten pohjalle. Nämä osaamisvaatimukset on määritelty valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla ja ne muodostuvat osaamisesta, johon sisältyy ammatillisuus ja eettisyys, kommunikointi ja asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, terveyden edistäminen, johtaminen ja työntekijyysosaaminen, informaatioteknologia ja kirjaaminen, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, yrittäjyys ja kehittäminen, laadun varmistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä sekä potilas- ja asiakasturvallisuus.

TAMKin sairaanhoitajakoulutukseen sisältyy edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi genomiosaamisen ja yksilöllistetyn hoidon osaaminen, digitaaliset kommunikointitaidot ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen hoitotyössä, hyvinvointiteknologiaosaamisen ja palveluammatin periaatteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa hyödyntää ammatissaan myös kestävän kehityksen periaatteita.

Opintojen sisältö ja eteneminen:

Kätilön tutkinto-ohjelma toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna, jossa osa opinnoista voidaan toteuttaa englanninkielisenä. Kätilökoulutuksen viiden ensimmäisen lukukauden aikana rakennetaan kätilöosaamisessa tarvittavaa vahvaa sairaanhoitajan osaamisperustaa, jonka jälkeen opinnot keskittyvät kätilötyön osaamisen opintoihin.

Ensimmäisen lukukauden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia sekä tietää genomitiedon perusteet. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Toisella lukukaudella paneudutaan sisätautipotilaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön, kolmannella lukukaudella opitaan kirurgista ja perioperatiivista hoitotyötä, neljännellä lukukaudella paneudutaan perhehoitotyöhön ja viidennellä lukukaudella syvennytään hoitotyöhön muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä, kuten mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Sairaanhoitajavaiheen opintojen aikana kätilöopiskelijalla on yhdeksän ammattitaitoa edistävää harjoittelua, joissa hän paneutuu laaja-alaisesti hoitotyön eri osa-alueille. Tänä aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakkaita itsehoidossa sekä hyödyntää käyttäjälähtöistä hyvinvointiteknologiaa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hoitotyön edustajana asiakkaan edun mukaisesti.

Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan opintojen päälle rakentuvat kätilön ammatilliset opinnot; kätilötyön perusteet, kätilötyön osaaminen ja kätilötyön kehittäminen. Kätilötyön osaaminen sisältää raskautta edeltävän ja raskauden aikaisen kätilötyön, kätilötyön syntymän aikana, gynekologisen kätilötyön, kätilötyön riskiraskauden aikana ja syntymän jälkeisen kätilötyön. Opiskelija osaa tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää kätilötyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan kätilötyössä opinnäytetyön ja kehittämistehtävän avulla. Ennen opinnäytetyön teon aloittamista opiskelijan tulee olla osallistunut opintojaksoihin strukturoitu tiedonhankinta ja hoitotyön tutkimus sekä suorittanut ohjatut harjoittelut 1-3. Kätilöopintojen aikana opiskelijalla on yhdeksän ammattitaitoa edistävää harjoittelua, joissa hän paneutuu laaja-alaisesti kätilötyön kaikille osa-alueille. Aidoissa asiakaskontakteissa tapahtuvaa ammattitaitoa edistävää harjoittelua on neljän ja puolen vuoden aikana yhteensä 18 jaksoa (112 opintopistettä).

Kuudennen lukukauden jälkeen opiskelija osaa ohjata raskautta suunnittelevaa perhettä, seurata eri menetelmin raskauden kulkua, ohjata lasta odottavaa perhettä fyysiseen muutokseen ja vanhemmuuteen kasvuun liittyvissä asioissa. Opiskelija osaa toteuttaa syntymän aikaista ja syntymän jälkeistä kätilötyötä ohjattuna. Opiskelija osaa tarkkailla, ohjata ja hoitaa synnyttänyttä äitiä ja lasta sekä tukea perhettä synnytyksen jälkeisessä muutostilanteessa.

Seitsemännen ja kahdeksannen lukukauden jälkeen opiskelija osaa hoitaa säännöllisen synnytyksen ja toimia tehokkaasti muuttuvissa tilanteissa. Hän osaa toteuttaa perhekeskeisesti riskiraskauspotilaan kätilötyötä. Hän osaa tunnistaa poikkeavuudet raskauden ja synnytyksen aikana sekä hoitaa häiriöitä yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa tukea ja ohjata eri ikäisiä naisia ja perheitä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi. Opiskelija syventää osaamistaan gynekologisessa hoitotyössä.

Viimeisen puolen vuoden aikana opiskelijan osaaminen vahvistuu kaikilla kätilötyön osa-alueilla ja hän osaa ennakoida, suunnitella ja toteuttaa kätilötyötä. Hän osaa itsenäisesti ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja hän osoittaa kriittistä ja kehittävää ajattelua kätilötyössä.

Kätilön tutkinto-ohjelma sisältää 5 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijalla on ristiinopiskelumahdollisuus. Opiskelijoita kannustetaan opintojen aikana osallistumaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen hankkeisiin.

Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen ja toisen lukukauden opinnoista on suoritettava 30 op ennen kolmannelle lukukaudelle siirtymistä, näiden 30 op tulee sisältää opintojakso lääkehoito ja lääkelaskut. Ennen toista harjoittelua opiskelijan tulee osallistua infektioiden ehkäisy, lääkehoito ja lääkelaskut sekä kliinisen hoitotyön perusta opintojaksoon.

Ennen kolmatta harjoittelua tulee suorittaa hyväksytysti opintojaksot infektioiden ehkäisy, lääkehoito ja lääkelaskut sekä kliinisen hoitotyön perusta. Tämän lisäksi ennen harjoitteluita 3-9 opiskelijan tulee osallistua harjoitteluympäristössä toteutettavaan hoitotyön opintojaksoon.

Kätilön ammattiopintojen alkaessa kuudennella lukukaudella opiskelijalla tulee olla suoritettuna sairaanhoitajavaiheen ammattitaitoa edistävät harjoittelut 1-7 sekä sairaanhoitajavaiheen teoreettiset opinnot.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää osaamistaan osallistumalla englanninkieliseen opetukseen kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa sekä muissa kansainvälisesti toteutetuissa opinnoissa. Tämän lisäksi opiskelija voi tehdä ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja kansainvälisessä vaihdossa.