OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KÄTILÖN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kätilön tutkinto-ohjelma, Kätilö (AMK): 270 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Ida Nikkola
Osaamispäällikkö
ida.nikkola@tuni.fi
p. 0406473553
Irmeli Nieminen
Opintojenohjaaja
irmeli.nieminen@tuni.fi
p. 0503119677
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Kätilö, (AMK) EQF6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista sekä opintojen ulkopuolella hankitusta osaamisestaan. Katso TAMKin yleiset AHOT/hyväksiluku -ohjeet. Linkki TAMKin yleisiin AHOT-ohjeisiin

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Kätilökoulutuksen viiden ensimmäisen lukukauden aikana rakennetaan vahva sairaanhoitajan osaamisperusta, jonka päälle rakentuu kahden seuraavan vuoden aikana kätilötyön osaaminen.

Ensimmäisen lukukauden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet ja osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita sekä osaa käyttää tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut sekä osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Toisen lukukauden aikana paneudut sisätauteja sairastavan ja palliatiivisen potilaan kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Kolmannen lukukauden aikana saat valmiuksia toimia pre, -intra ja postoperatiivisessa hoitotyössä. Neljännellä perhehoitotyön lukukaudella paneudut lasten, nuorten ja vammaisten hoitotyöhön, mielenterveys-ja päihdehoitotyöhön sekä luot pohjaa naisenhoitotyön osaamiseen. Viidennellä lukukaudella saat lisää valmiuksia työskennellä sosiaali -ja terveyskeskuksissa ja ikääntyneiden hoitotyössä. Lukukausien kaksi, kolme, neljä ja viisi aikana kehität kliinistä osaamistasi edellä kuvatuilla hoitotyön eri alueilla ja osaat määrittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja heidän läheistensä kanssa. Osaat käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintasi perustana ja osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita itsehoidossa. Taitosi oman työn kriittisessä arvioinnissa kehittyvät.

Kuudennen lukukauden jälkeen osaat seurata eri menetelmin raskauden kulkua, ohjata lasta odottavaa perhettä sekä fyysiseen muutokseen että vanhemmuuteen kasvuun liittyvissä asioissa. Osaat teoreettisesti synnytyksen kulun ja toimenpiteet sekä osaat toimia säännöllisessä synnytyksessä ohjattuna. Osaat tarkkailla, ohjata ja hoitaa synnyttänyttä äitiä ja lasta sekä tukea perhettä synnytyksen jälkeisessä muutostilanteessa.

Seitsemännen ja kahdeksannen lukukauden jälkeen osaat hoitaa säännöllisen synnytyksen ja toimia tehokkaasti muuttuvissa tilanteissa. Osaat erottaa poikkeavuudet raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana sekä osaat hoitaa raskaudenajan häiriöitä yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Osaa myös tukea ja ohjata eri ikäisiä naisia ja perheitä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi. Osaamisesi gynekologisessa hoitotyössä syventyy.

Viimeisen puolen vuoden aikana osaamisesi vahvistuu kaikilla kätilötyön osa-alueilla ja osaat ennakoida, suunnitella ja toteuttaa kätilötyötä. Osaa itsenäisesti ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja hän osoittaa kriittistä ja kehittävää ajattelua kätilötyössä.

Sijoittuminen työelämään

Kätilö voi työskennellä monenlaisissa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin tehtävissä ja yksityisenä ammatin harjoittajana. Koulutus avaa väylän myös kansainvälisiin tehtäviin. Kätilö voi toimia erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sinulla on mahdollisuus kätilöntutkinnon suoritettuasi jatkaa opintojasi eteenpäin erilaisin täydennys- ja jatkokoulutuksin.

Kätilö voi syventää ja laajentaa osaamistaan suorittamalla erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksia, erikoistumisopintoja ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. TAMK tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen. Kätilön on mahdollista hakeutua myös yliopistoon suorittamaan kandidaatin- ja maisteriopinnot hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Katso TAMKin YAMK-tutkintojen hakuohjeet:

YAMK-tutkinnot

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä.
Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta.
Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä. Katso TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Kätilöksi valmistuminen edellyttää opintojen suorittamista ja osaamistavoitteiden saavuttamista opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä ja laajuudessa. TAMKista valmistuneena kätilönä sinulla on vahvat tulevaisuuden työelämätaidot ja taito kehittää kätilötyötä.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava kätilökoulutus on laajuudeltaan 270 opintopistettä ja kestää 4,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina mm. koululla tapahtuvana lähiopetuksena, käden taitojen harjoitteluna, simulaatio-opiskeluna, itsenäisenä opiskeluna ja yhdessä tekemisenä. Osa opetuksesta voi tapahtua etäopetuksena ja ilta-aikaan. Kätilökoulutus sisältää erilaisissa hoitoympäristöissä tapahtuvaa ammattitaitoa edistävää ohjattua harjoittelua 112 opintopistettä. Opintoihin kuuluu myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opiskelijan kätilötyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan.

Opintojen suorittamisessa ja etenemisessä noudatetaan opetussuunnitelmakohtaisia periaatteita. Opetussuunnitelmien tarkemman kuvauksen ja periaatteet löydät opinto-oppaasta opetussuunnitelmat välilehdeltä.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat sekä TAMKin strategia. Lisäksi on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen säädösten toteutuminen. Valtakunnalliset sairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt on myös huomioitu sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisessä ja sisällöissä.

TAMKin kätilökoulutuksen neuvottelukunta ja työelämäyhteistyökumppanit ovat olleet mukana opetussuunnitelmatyössä antamalla kommentteja opetussuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaista viitekehystä.