OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA, KENIA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma, Kenia

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientoivat opinnot
                                                 
Orientaatio fysioterapeuttikoulutukseen 2
     
           
                       
2000200000011000000000000
Ihminen toimivana kokonaisuutena
                                                 
Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 7
     
           
                       
Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 3
     
           
                       
100001000000055000000000000
Fysioterapeuttinen tutkiminen
                                                 
Fysioterapeuttinen tutkiminen, teoria 8
     
           
                       
Fysioterapeuttinen tutkiminen, harjoitustunnit 5
     
           
                       
13000130000006.56.5000000000000
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen
                                                 
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Terapeuttisen harjoittelun perusteet
                                                 
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, teoria 5
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, harjoitustunnit 4
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, ohjattu harjoittelu 2
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Aikuisten fysioterapia 1
                                                 
Aikuisten fysioterapia 1, teoria 9  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, harjoitustunnit 8  
       
               
               
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 8  
       
               
               
0250000250000000012.512.500000000
Aikuisten fysioterapia 2
                                                 
Aikuisten fysioterapia 2, teoria 12  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, harjoitustunnit 8  
         
                 
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 7  
         
                 
           
027000002700000000013.513.5000000
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät
                                                 
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 2    
         
                   
30110300011001.51.50000000.50.50.50.5
Lasten ja nuorten fysioterapia
                                                 
Lasten ja nuorten fysioterapia, teoria 7    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoitustunnit 5    
         
                   
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 8    
         
                   
       
00200000020000000000010100000
Ikääntyneiden fysioterapia
                                                 
Ikääntyneiden fysioterapia, teoria 9    
           
                     
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 7    
           
                     
   
001600000016000000000008800
Fysioterapeutti yrittäjänä
                                                 
Projektiopinnot 3    
           
                     
   
Työelämälähtöinen projekti 6      
           
                       
Yrittäjyys, talous ja johtaminen 4      
           
                       
003100000031000000000001.51.555
Ammatillisesti syventävät opinnot
                                                 
Tilastotiede 2    
         
                   
       
Työhyvinvointi 3  
         
                 
           
Asiantuntijuuden kehittyminen 3
Liikuntafysiologia ja valmennusoppi 5    
           
                     
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5 7      
           
                       
1.33.57.57.810.30.33.32.35.37.80.50.50.10.10.10.11.61.61.11.12.62.63.93.9
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Suomen kieli ja viestintä
                                                 
Suomen kieli 1 5
     
           
                       
Suomen kieli 2 3
       
             
                   
Suomen kieli 3 3  
       
               
               
Suomen kieli 4 3  
         
                 
           
Suomen kieli 5 3    
         
                   
       
Suomen kieli 6 3    
           
                     
   
866053333302.52.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.500
60 / 61.360 / 61.560 / 63.560 / 23.860 / 3160 / 30.360 / 28.360 / 33.360 / 30.360 / 33.360 / 23.860 / 15.560 / 15.560 / 15.160 / 15.160 / 14.160 / 14.160 / 16.660 / 16.660 / 15.160 / 15.160 / 16.660 / 16.660 / 11.960 / 11.9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Fysioterapeutti (AMK) rekisteröidään tutkinnon suorittamisen jälkeen terveydenhuollon ammattihenkilöksi laillistettuna fysioterapeuttina. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö.

Fysioterapeutin ammatin kuvaus

Fysioterapeutti on lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan yksilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä parantavia tai ylläpitäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kuntoutujan voimavarojen, selviytymisen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen. Fysioterapiapalvelut kuuluvat terveys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujärjestelmään ja niiden kohteena on ihmisen liikkuminen ja toimintakyky.

Fysioterapeutti selvittää fysioterapeuttisen tutkimisen avulla ihmisen eriytyneitä liikkeitä, liikkumista ja toimintaa. Tekemänsä tutkimisen ja kliinisen päättelyn perusteella hän laatiin fysioterapiadiagnoosin ja toteuttaa terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi.

Fysioterapeutilla on valmistumisensa jälkeen valmiudet itseohjautuvaan kliinisen päätöksentekoprosessin mukaiseen, asiakaslähtöiseen, tehokkaaseen ja kustannusvaikuttavaan toimintaan. Toiminta on näyttöön perustuvaa, lakeja ja ammattialan eettisiä periaatteita noudattavaa. Hän työskentelee eri-ikäisten ihmisten parissa mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, yksityisissä fysioterapialaitoksissa, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erilaisissa hankkeissa ja markkinoinnissa. Hän osaa toimia erilaisissa ammatillisissa tilanteissa luontevasti myös englannin ja ruotsin kielellä. Fysioterapeutti työskentelee usein työryhmän jäsenenä vaikka vastaakin itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman toteuttaminen

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede. Opinnot koostuvat ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintokokonaisuudet jakautuvat sekä teoreettisiin että käytännöllisiin opintojaksoihin. Eri oppiaineiden tietoa yhdistetään opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviksi kokonaisuuksiksi, joissa huomioidaan kuntoutusteknologian mahdollisuudet. Ammattiopintojen sisältämästä harjoittelusta (yhteensä 77 opintopistettä) 39 opintopisteen osuus toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna eri harjoittelupaikoissa ja 6 projektityönä. Harjoittelussa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa korostuu kunkin opiskelijan henkilökohtaisen ammatillisen kasvun prosessi. Se vaihtelee yksilöllisesti mm. opiskelijan aikaisemman osaamisen ja oppimisympäristöjen mukaan.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman vuositeemat

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen painottuu ensimmäisen lukuvuoden aikana terveen ihmisen liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkimiseen ja ohjaamiseen. Opiskelija saa valmiuksia mm. hierontaan, perusliikkumisen ohjaamiseen ja terapeuttisen harjoittelun sekä erilaisten muiden ohjaus- ja opetusmenetelmien käyttämiseen. Opiskelija saa lukuvuoden aikana kokemuksia asiakkaan kohtaamisesta, asiakaspalvelusta ja tutustuu fysioterapeutin työhön. Opiskelija perehtyy ensimmäisen lukuvuoden aikana fysioterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin ja oppii koulutuksen aikana niiden mukaiseen toimintaan.

Toisen lukuvuoden aikana opiskelija harjaantuu aikuisikäisten tuki- ja liikuntaelinsairaiden, hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden, neurologisesti sairaiden ja mielenterveyskuntoutujien fysioterapian toteuttamisessa. Opiskelija tutustuu harjoittelujaksojen aikana erilaisiin terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristöihin. Lisäksi hän perehtyy fysioterapeutin ammatissa tarvittavaan englannin ja ruotsin kieleen. Lukuvuoden päätteeksi hän osaa ohjatusti hyödyntää tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kolmantena lukuvuonna opiskelija perehtyy lasten ja nuorten samoin kuin ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn erityiskysymyksiin. Lukuvuoden päätteeksi hän osaa suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa sekä arvioida sen vaikutuksia. Kliinisessä päättelyssä painottuvat asiakkaan ja hänen viiteryhmiensä lähtökohdat. Kolmannen vuoden aikana opiskelija saa valmiuksia myös fysioterapiayrittäjänä toimimiseen sekä mahdollisuuden hanketyöhön.

Ennen koulutuksen päättymistä opiskelija on saanut valmiuksia projektien toteuttamiseen. Hän on syventänyt ammatillista osaamistaan valitsemillaan fysioterapian erityisalueilla erityisesti opinnäytetyön sekä valinnaisten opintojen kautta. Lisäksi hän on omaksunut monipuolista kieliosaamista kiinteäksi osaksi omaa ammatillista identiteettiään.

Fysioterapeuttiopiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon kolmannen tai neljännen lukuvuoden aikana. Vaihto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus 30 opintopisteen laajuisiin opintoihin sekä kevät- että syyslukukaudella. Omat opiskelijat saavat mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen vaihto-opiskelijoiden vertaisopiskelijoina tai opettajavieraiden ohjaajina.

Koulutuksen päätteeksi opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteita fysioterapeutin työssä.