OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientoivat opinnot
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
Orientaatio fysioterapeuttikoulutukseen 4
     
           
                       
4000400000022000000000000
Ihminen toimivana kokonaisuutena
                                                 
Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 7
     
           
                       
Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 3
     
           
                       
100001000000055000000000000
Fysioterapeuttinen tutkiminen
                                                 
Fysioterapeuttinen tutkiminen, teoria 8
     
           
                       
Fysioterapeuttinen tutkiminen, harjoitustunnit 5
     
           
                       
13000130000006.56.5000000000000
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen
                                                 
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Professional English for Physiotherapists
                                                 
Professional English for Physiotherapists 3
       
             
                   
30000300000001.51.50000000000
Terapeuttisen harjoittelun perusteet
                                                 
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, teoria 5
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, harjoitustunnit 4
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, ohjattu harjoittelu 2
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät
                                                 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3
       
             
                   
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3
       
             
                   
6000060000000330000000000
Aikuisten fysioterapia 1
                                                 
Aikuisten fysioterapia 1, teoria 9  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, harjoitustunnit 8  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, ohjattu harjoittelu 8  
       
               
               
0250000250000000012.512.500000000
Aikuisten fysioterapia 2
                                                 
Aikuisten fysioterapia 2, teoria 12  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, harjoitustunnit 8  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, ohjattu harjoittelu 7  
         
                 
           
Yrkessvenska för fysioterapeuter, muntlig färdighet 2  
         
                 
           
Yrkessvenska för fysioterapeuter, skriftlig färdighet 1  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
Lasten ja nuorten fysioterapia
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Lasten ja nuorten fysioterapia, teoria 7    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoitustunnit 5    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, ohjattu harjoittelu 8    
         
                   
       
00200000020000000000010100000
Ikääntyneiden fysioterapia
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Ikääntyneiden fysioterapia, teoria 9    
           
                     
   
Ikääntyneiden fysioterapia, ohjattu harjoittelu 7    
           
                     
   
001600000016000000000008800
Fysioterapeutti yrittäjänä
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                 
Projektiopinnot 3  
         
                 
           
Yrittäjyys, talous ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työelämälähtöinen projekti 6    
       
               
039200032720000001.51.5113.53.511
Ammatillisesti syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Asiantuntijuuden kehittyminen 4
Tilastotiede 2    
         
                   
       
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3      
           
                       
Työelämävalmiudet 3      
           
                       
Työhyvinvointi 3      
           
                       
Valinnainen fysioterapiaharjoittelu 7    
         
                   
0.90.96.412.90.40.40.40.42.43.912.90.20.20.20.20.20.20.20.21.21.22.02.06.56.5
Opinnäytetyö
                                                 
Strukturoitu tiedonhankinta 3  
         
                 
           
Tutkimustyön menetelmät 3    
         
                   
       
Opinnäytetyösuunnitelma 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
039300036330000001.51.5331.51.51.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan tiimiyrityksen perustaminen 5    
         
                   
       
Sosiaali- ja terveysalan asiakasverkostot 5    
           
                     
   
Sosiaali- ja terveysalan kannattava yritys 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Johtaminen ja työhyvinvointi 3    
       
               
Käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja innovointi 3    
       
               
Fysioterapian ammatillinen osaaminen (pakollinen) 10    
         
                 
   
Asiakasviestintä ja markkinointi 3    
       
               
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous ja hallinto 3    
       
               
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3    
       
               
002050000101050000000055552.52.5
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
Proakatemiaharjoittelu 1 5    
           
                     
   
Proakatemiaharjoittelu 2 5      
           
                       
Proakatemiaharjoittelu 3 5      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 60.960 / 61.960 / 95.460 / 37.960 / 27.460 / 33.460 / 25.460 / 36.460 / 45.460 / 49.960 / 37.960 / 13.760 / 13.760 / 16.760 / 16.760 / 12.760 / 12.760 / 18.260 / 18.260 / 22.760 / 22.760 / 2560 / 2560 / 1960 / 19
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Fysioterapeutti (AMK) rekisteröidään tutkinnon suorittamisen jälkeen terveydenhuollon ammattihenkilöksi laillistettuna fysioterapeuttina. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö.

Fysioterapeutin ammatin kuvaus

Fysioterapeutti on lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan yksilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä parantavia tai ylläpitäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kuntoutujan voimavarojen, selviytymisen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen. Fysioterapiapalvelut kuuluvat terveys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujärjestelmään ja niiden kohteena on ihmisen liikkuminen ja toimintakyky.

Fysioterapeutti selvittää fysioterapeuttisen tutkimisen avulla ihmisen eriytyneitä liikkeitä, liikkumista ja toimintaa. Tekemänsä tutkimisen ja kliinisen päättelyn perusteella hän laatiin fysioterapiadiagnoosin ja toteuttaa terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi.

Fysioterapeutilla on valmistumisensa jälkeen valmiudet itseohjautuvaan kliinisen päätöksentekoprosessin mukaiseen, asiakaslähtöiseen, tehokkaaseen ja kustannusvaikuttavaan toimintaan. Toiminta on näyttöön perustuvaa, lakeja ja ammattialan eettisiä periaatteita noudattavaa. Hän työskentelee eri-ikäisten ihmisten parissa mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, yksityisissä fysioterapialaitoksissa, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erilaisissa hankkeissa ja markkinoinnissa. Hän osaa toimia erilaisissa ammatillisissa tilanteissa luontevasti myös englannin ja ruotsin kielellä. Fysioterapeutti työskentelee usein työryhmän jäsenenä vaikka vastaakin itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman toteuttaminen

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede. Opinnot koostuvat ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintokokonaisuudet jakautuvat sekä teoreettisiin että käytännöllisiin opintojaksoihin. Eri oppiaineiden tietoa yhdistetään opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviksi kokonaisuuksiksi, joissa huomioidaan kuntoutusteknologian mahdollisuudet. Ammattiopintojen sisältämästä harjoittelusta (yhteensä 75 opintopistettä) 39 opintopisteen osuus toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna eri harjoittelupaikoissa ja 6 projektityönä. Harjoittelussa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa korostuu kunkin opiskelijan henkilökohtaisen ammatillisen kasvun prosessi. Se vaihtelee yksilöllisesti mm. opiskelijan aikaisemman osaamisen ja oppimisympäristöjen mukaan. Koulutus toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulussa ongelmaperustaisen pedagogiikan (problem based learning = PBL) mukaisesti. Oppimisprosessi käynnistyy fysioterapeutin työn sisältöalueista rakennetuilla lähtökohdilla, joiden pohjalta opiskelijat laativat oppimistehtävät. He vastaavat oppimistehtäviinsä viikko-ohjelman mukaisten oppimistilanteiden sekä itsenäisen ja opiskelijatovereiden kanssa toteutetun opiskelun perusteella. Ongelmaperustainen pedagogiikka tukee opiskelijan tiedonhankintataitojen, henkilökohtaisen tiedonmuodostuksen ja ryhmässä tapahtuvan oppimisen kehittymistä koko koulutuksen ajan.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman vuositeemat

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen painottuu ensimmäisen lukuvuoden aikana terveen ihmisen liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkimiseen ja ohjaamiseen. Opiskelija saa valmiuksia mm. hierontaan, perusliikkumisen ohjaamiseen ja terapeuttisen harjoittelun sekä erilaisten muiden ohjaus- ja opetusmenetelmien käyttämiseen. Opiskelija saa lukuvuoden aikana kokemuksia asiakkaan kohtaamisesta, asiakaspalvelusta ja tutustuu fysioterapeutin työhön. Opiskelija perehtyy ensimmäisen lukuvuoden aikana fysioterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin ja oppii koulutuksen aikana niiden mukaiseen toimintaan.

Toisen lukuvuoden aikana opiskelija harjaantuu aikuisikäisten tuki- ja liikuntaelinsairaiden, hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden, neurologisesti sairaiden ja mielenterveyskuntoutujien fysioterapian toteuttamisessa. Opiskelija tutustuu harjoittelujaksojen aikana erilaisiin terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristöihin. Lisäksi hän perehtyy fysioterapeutin ammatissa tarvittavaan englannin ja ruotsin kieleen. Lukuvuoden päätteeksi hän osaa ohjatusti hyödyntää tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kolmantena lukuvuonna opiskelija perehtyy lasten ja nuorten samoin kuin ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn erityiskysymyksiin. Lukuvuoden päätteeksi hän osaa suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa sekä arvioida sen vaikutuksia. Kliinisessä päättelyssä painottuvat asiakkaan ja hänen viiteryhmiensä lähtökohdat. Kolmannen vuoden aikana opiskelija saa valmiuksia myös fysioterapiayrittäjänä toimimiseen sekä mahdollisuuden hanketyöhön.

Ennen koulutuksen päättymistä opiskelija on saanut valmiuksia projektien toteuttamiseen. Hän on syventänyt ammatillista osaamistaan valitsemillaan fysioterapian erityisalueilla erityisesti opinnäytetyön sekä valinnaisten opintojen kautta. Lisäksi hän on omaksunut monipuolista kieliosaamista kiinteäksi osaksi omaa ammatillista identiteettiään.

Kolmannen lukuvuoden alusta lähtien osa opiskelijoista voi suuntautua hyvinvointiyrittäjyyteen hakemalla proakatemian yrittäjyyspainotteiselle suuntautumispolulle. Hyvinvointialojen proakatemiassa opiskellaan monialaisessa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden muodostamassa tiimissä valmentajan johdolla. Opiskelijat perustavat oman tiimiyrityksen ja tekevät yhteistyötä liiketalouden opiskelijoiden kanssa. He kehittävät opiskelun aikana sosiaali- ja terveysalan palveluja ja toimintoja eri työelämätahojen tarpeisiin. Opinnot koostuvat tiimipalavereista, pienryhmätyöskentelystä, itsenäisestä opiskelusta sekä hyvinvointipalvelujen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet vastaavat ydinkohdiltaan fysioterapeutin tutkinto-ohjelman ns. perusryhmän opinto-ohjelman oppimistavoitteita.

Yhteensä kuusi opintojaksoa on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Tampereen korkeakouluyhteisön toisten tutkinto-ohjelmien mm. lääkäri- ja ensihoitajakoulutuksen kanssa. Fysioterapeuttiopiskelijat harjoittelevat moniammatillisissa ryhmissä niin sanotussa Taito-tilassa. Opintojen aikana on mahdollista tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kanssa.

Fysioterapeuttiopiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon kolmannen tai neljännen lukuvuoden aikana. Vaihto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus 30 opintopisteen laajuisiin opintoihin sekä kevät- että syyslukukaudella. Omat opiskelijat saavat mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen vaihto-opiskelijoiden vertaisopiskelijoina tai opettajavieraiden ohjaajina.

Koulutuksen päätteeksi opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteita fysioterapeutin työssä.