OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO-OHJELMA > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Fysioterapeuttikoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientoivat opinnot
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                 
Orientaatio fysioterapeuttikoulutukseen 3
     
           
                       
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
           
                       
6000600000033000000000000
Ihminen toimivana kokonaisuutena
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Ihminen toimivana kokonaisuutena, teoria 6
     
           
                       
Ihminen toimivana kokonaisuutena, harjoitustunnit 4
     
           
                       
100001000000055000000000000
Fysioterapeuttinen tutkiminen
                                                 
Fysioterapeuttinen tutkiminen, teoria 8
     
           
                       
Fysioterapeuttinen tutkiminen, harjoitustunnit 5
     
           
                       
13000130000006.56.5000000000000
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen
                                                 
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8
       
             
                   
Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Professional English for Physiotherapists
                                                 
Professional English for Physiotherapists 3
       
             
                   
30000300000001.51.50000000000
Terapeuttisen harjoittelun perusteet
                                                 
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, teoria 5
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, harjoitustunnit 4
       
             
                   
Terapeuttisen harjoittelun perusteet, ohjattu harjoittelu 3
       
             
                   
120000120000000660000000000
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                 
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
       
             
                   
30000300000001.51.50000000000
Aikuisten fysioterapia 1
                                                 
Aikuisten fysioterapia 1, teoria 8  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, harjoitustunnit 8  
       
               
               
Aikuisten fysioterapia 1, ohjattu harjoittelu 8  
       
               
               
Yrkessvenska för fysioterapeuter, muntlig färdighet 2  
       
               
               
Yrkessvenska för fysioterapeuter, skriftlig färdighet 1  
       
               
               
0270000270000000013.513.500000000
Aikuisten fysioterapia 2
(Valitaan opintoja 27 op)
                                                 
Aikuisten fysioterapia 2, teoria 11  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, harjoitustunnit 8  
         
                 
           
Aikuisten fysioterapia 2, ohjattu harjoittelu 8  
         
                 
           
027000002700000000013.513.5000000
Lasten ja nuorten fysioterapia
(Valitaan opintoja 22 op)
                                                 
Lasten ja nuorten fysioterapia, teoria 8    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoitustunnit 6    
         
                   
       
Lasten ja nuorten fysioterapia, ohjattu harjoittelu 8    
         
                   
       
00220000022000000000011110000
Ikääntyneiden fysioterapia
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Ikääntyneiden fysioterapia, osa 1 3    
           
                     
   
Ikääntyneiden fysioterapia, ohjattu harjoittelu 8    
           
                     
   
Ikääntyneiden fysioterapia, osa 2 5    
           
                     
   
001600000016000000000008800
Fysioterapeutti yrittäjänä
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                 
Fysioterapeutti yrittäjänä, teoria 3    
           
                     
   
Fysioterapeutti yrittäjänä, ohjattu harjoittelu 8    
           
                     
   
001100000011000000000005.55.500
Ammatillisesti syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Asiantuntijuuden kehittyminen 3
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 2      
           
                       
Työelämävalmiudet 3      
           
                       
Työhyvinvointi 3      
           
                       
Fysioterapian erityiskysymyksiä 2      
           
                       
Fysioterapian hanketyöskentely 6    
         
                   
Ympäristö ja terveys 3      
           
                       
0.90.93.917.40.40.40.40.40.43.417.40.20.20.20.20.20.20.20.20.20.21.71.78.78.7
Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 17 op)
                                                 
Strukturoitu tiedonhankinta 3  
         
                 
           
Tutkimustyön ja tilastotieteen menetelmät 5    
         
                   
       
Opinnäytetyösuunnitelma 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                       
0311300038330000001.51.5441.51.51.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan tiimiyrityksen perustaminen 5    
         
                   
       
Sosiaali- ja terveysalan asiakasverkostot 5    
           
                     
   
Sosiaali- ja terveysalan kannattava yritys 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Johtaminen ja työhyvinvointi 3    
       
               
Käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja innovointi 3    
       
               
Fysioterapian ammatillinen osaaminen (pakollinen) 10    
         
                 
   
Asiakasviestintä ja markkinointi 3    
       
               
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous ja hallinto 3    
       
               
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 3    
       
               
002050000101050000000055552.52.5
Sosiaali- ja terveys- alan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
Proakatemiaharjoittelu 1 5    
           
                     
   
Proakatemiaharjoittelu 2 5      
           
                       
Proakatemiaharjoittelu 3 5      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
60 / 60.960 / 57.960 / 98.960 / 40.460 / 29.460 / 31.460 / 27.460 / 30.460 / 45.460 / 53.460 / 40.460 / 14.760 / 14.760 / 15.760 / 15.760 / 13.760 / 13.760 / 15.260 / 15.260 / 22.760 / 22.760 / 26.760 / 26.760 / 20.260 / 20.2
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Fysioterapeutti (AMK) rekisteröidään tutkinnon suorittamisen jälkeen terveydenhuollon ammattihenkilöksi laillistettuna fysioterapeuttina. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö.

Fysioterapeutin ammatin kuvaus

Fysioterapeutti on lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan yksilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä parantavia tai ylläpitäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kuntoutujan voimavarojen, selviytymisen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen. Fysioterapiapalvelut kuuluvat terveys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujärjestelmään ja niiden kohteena on ihmisen liikkuminen ja toimintakyky.

Fysioterapeutti selvittää fysioterapeuttisen tutkimisen avulla ihmisen eriytyneitä liikkeitä, liikkumista ja toimintaa. Tekemänsä tutkimisen ja kliinisen päättelyn perusteella hän toteuttaa terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi.

Fysioterapeutilla on valmistumisensa jälkeen valmiudet itseohjautuvaan kliinisen päätöksentekoprosessin mukaiseen, asiakaslähtöiseen, tehokkaaseen ja kustannusvaikuttavaan toimintaan. Toiminta on näyttöön perustuvaa, lakeja ja ammattialan eettisiä periaatteita noudattavaa. Hän työskentelee eri-ikäisten ihmisten parissa mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, yksityisissä fysioterapialaitoksissa, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erilaisissa hankkeissa ja markkinoinnissa. Hän osaa toimia erilaisissa ammatillisissa tilanteissa luontevasti myös englannin ja ruotsin kielellä. Fysioterapeutti työskentelee usein työryhmän jäsenenä vaikka vastaakin itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä.

Fysioterapeuttikoulutuksen toteuttaminen

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede. Opinnot koostuvat ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintokokonaisuudet jakautuvat sekä teoreettisiin että käytännöllisiin opintojaksoihin. Eri oppiaineiden tietoa yhdistetään opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviksi kokonaisuuksiksi, joissa huomioidaan kuntoutusteknologian mahdollisuudet. Ammattiopintojen sisältämästä harjoittelusta (yhteensä 82 opintopistettä) 51 opintopisteen osuus toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna eri harjoittelupaikoissa. Harjoittelussa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita.

Fysioterapeuttikoulutuksessa korostuu kunkin opiskelijan henkilökohtaisen ammatillisen kasvun prosessi. Se vaihtelee yksilöllisesti mm. opiskelijan aikaisemman osaamisen ja oppimisympäristöjen mukaan. Koulutus toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulussa ongelmaperustaisen pedagogiikan (problem based learning = PBL) mukaisesti. Oppimisprosessi käynnistyy fysioterapeutin työn sisältöalueista rakennetuilla lähtökohdilla, joiden pohjalta opiskelijat laativat oppimistehtävät. He vastaavat oppimistehtäviinsä viikko-ohjelman mukaisten oppimistilanteiden sekä itsenäisen ja opiskelijatovereiden kanssa toteutetun opiskelun perusteella. Ongelmaperustainen pedagogiikka tukee opiskelijan tiedonhankintataitojen, henkilökohtaisen tiedonmuodostuksen ja ryhmässä tapahtuvan oppimisen kehittymistä koko koulutuksen aikana.

Fysioterapeuttikoulutuksen vuositeemat

Fysioterapeuttikoulutuksen tuottama osaaminen painottuu ensimmäisen lukuvuoden aikana terveen ihmisen liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkimiseen ja ohjaamiseen. Opiskelija saa valmiuksia mm. hierontaan, perusliikkumisen ohjaamiseen ja terapeuttisen harjoittelun sekä erilaisten muiden ohjaus- ja opetusmenetelmien käyttämiseen. Opiskelija saa lukuvuoden aikana kokemuksia asiakkaan kohtaamisesta, asiakaspalvelusta ja tutustuu fysioterapeutin työhön. Opiskelija perehtyy ensimmäisen lukuvuoden aikana fysioterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin monialaisesti Tampere3-yhteistyössä ja oppii koulutuksen aikana niiden mukaiseen toimintaan.

Toisen lukuvuoden aikana opiskelija harjaantuu aikuisikäisten tuki- ja liikuntaelinsairaiden, hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden, neurologisesti sairaiden ja mielenterveyskuntoutujien fysioterapian toteuttamisessa. Opiskelija tutustuu harjoittelujaksojen aikana erilaisiin terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristöihin. Lisäksi hän perehtyy fysioterapeutin ammatissa tarvittavaan englannin ja ruotsin kieleen. Lukuvuoden päätteeksi hän osaa ohjatusti hyödyntää tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kolmantena lukuvuonna opiskelija perehtyy lasten ja nuorten samoin kuin ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn erityiskysymyksiin. Lukuvuoden päätteeksi hän osaa suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa sekä arvioida sen vaikutuksia. Kliinisessä päättelyssä painottuvat asiakkaan ja hänen viiteryhmiensä lähtökohdat. Kolmannen vuoden aikana opiskelija saa valmiuksia myös fysioterapiayrittäjänä toimimiseen sekä mahdollisuuden hanketyöhön.

Ennen fysioterapeuttikoulutuksen päättymistä opiskelija on saanut valmiuksia projektien toteuttamiseen. Hän on syventänyt ammatillista osaamistaan valitsemillaan fysioterapian erityisalueilla erityisesti opinnäytetyön sekä valinnaisten opintojen kautta. Lisäksi hän on omaksunut monipuolista kieliosaamista kiinteäksi osaksi omaa ammatillista identiteettiään.

Lisätietoja
Kolmannen lukuvuoden alusta lähtien osa opiskelijoista voi suuntautua hyvinvointiyrittäjyyteen hakemalla proakatemian yrittäjyyspainotteiselle suuntautumispolulle. Hyvinvointialojen proakatemiassa opiskellaan monialaisessa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoiden muodostamassa tiimissä valmentajan johdolla. Opiskelijat perustavat oman tiimiyrityksen. He kehittävät opiskelun aikana sosiaali- ja terveysalan palveluja ja toimintoja yhteistyössä eri työelämätahojen kanssa. Opinnot koostuvat tiimipalavereista, pienryhmätyöskentelystä, itsenäisestä opiskelusta sekä hyvinvointipalvelujen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Opetussuunnitelman osaamistavoitteet vastaavat muiden opiskelijoiden oppimistavoitteita.

Yhteensä neljä opintojaksoa on suunniteltu ja toteutetaan Tampere3-yhteistyössä. Lisäksi fysioterapeuttiopiskelijat harjoittelevat moniammatillisissa ryhmissä niin sanotussa Taito-tilassa.

Fysioterapeuttiopiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon kolmannen tai neljännen lukuvuoden aikana. Vaihto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus 30 opintopisteen laajuisiin opintoihin sekä kevät- että syyslukukaudella. Omat opiskelijat saavat mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen vaihto-opiskelijoiden vertaisopiskelijoina tai opettajavieraiden ohjaajina.

Koulutuksen päätteeksi opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteita fysioterapeutin työssä.