OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > ENSIHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ensihoitajan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sairaanhoitajan ammatin perusteet
                                                       
Alalle orientoituminen 3
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusta 8
     
             
                           
Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen ja genetiikan perusteet hoitotyössä 5
     
             
                           
Lääkehoito ja lääkelaskut 4
     
             
                           
Infektioiden ehkäisy 2
     
             
                           
Ensiapu 2
     
             
                           
Anatomia ja fysiologia 1 2
     
             
                           
26000260000000131300000000000000
Kokonaisvaltainen hoitotyö
                                                       
Hoitotyön dokumentointi 2
       
               
                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 3
       
               
                       
Sisätauteja sairastavan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 6
       
               
                       
Farmakologia 2
       
               
                       
Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot 1 3
       
               
                       
Anatomia ja fysiologia 2 2
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Operatiivinen hoitotyö
                                                       
Kirurginen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot 2 3  
       
                 
                   
Anatomia ja fysiologia 3 2  
       
                 
                   
Professional English for Nurses 3  
       
                 
                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 2
       
               
                       
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
                 
                   
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3  
       
                 
                   
Strukturoitu tiedonhankinta 2
       
               
                       
42200042200000002211110000000000
Hoitotyö muuttuvissa toimintaympäristöissä
                                                       
Hoitotyö sosiaali- ja terveyskeskuksessa 3  
         
                   
               
Ikääntyneiden hoitotyö 4  
         
                   
               
Hoitotyön johtaminen ja työelämävalmiudet 2      
             
                           
Ensihoidon perusosaaminen 8  
         
                   
               
015020001500020000007.57.500000011
Perhehoitotyö
                                                       
Lasten ja nuorten hoitotyö sekä vammaisten hoitotyö 5    
         
                     
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7    
         
                     
           
Tartuntataudit ja rokottaminen 3    
         
                     
           
Hoitotyön tutkimus 3    
         
                     
           
Naisen hoitotyö sekä ensihoito naisen hoitotyössä 6    
         
                     
           
00240000024000000000001212000000
Akuuttihoitotyön osaaminen
                                                       
Akuuttihoitotyö 6    
           
                       
       
Simulaatio 1 1    
         
                     
           
007000001600000000000.50.5330000
Ensihoitotyön syventävä osaaminen
                                                       
Ensihoidon syventävä osaaminen 10      
           
                         
   
Hoitotyön ja ensihoitopalvelun johtaminen 3      
             
                           
Ensihoitolääketiede 1 2      
           
                         
   
Ensihoitolääketiede 2 5      
             
                           
Yrkessvenska i vården, muntlig 2      
           
                         
   
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1      
           
                         
   
Simulaatio 2 2      
           
                         
   
Ensihoidon osaaminen 2      
             
                           
0002700000017100000000000008.58.555
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                       
Ohjattu harjoittelu 1 5
     
             
                           
Ohjattu harjoittelu 2 7
       
               
                       
Ohjattu harjoittelu 3 6  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu 4, ensihoidon perusosaaminen 10  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu 5 6  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu 6, synnytys ja lastenhoitotyö 9    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu 7 8    
           
                       
       
Ohjattu harjoittelu 8, päivystyspoliklinikka sairaalassa 6    
           
                       
       
Ohjattu harjoittelu 9, tehohoitotyö sairaalassa 6    
           
                       
       
Ohjattu harjoittelu 10, ensihoidon syventävä osaaminen 6      
           
                         
   
Ohjattu harjoittelu 11, ensihoidon syventävä osaaminen 6      
             
                           
1123291256716920662.52.5333.53.5884.54.510103333
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
005100000055500000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 5960 / 6060 / 6560 / 5660 / 3160 / 2860 / 2960 / 3160 / 3460 / 3160 / 2860 / 2860 / 15.560 / 15.560 / 1460 / 1460 / 14.560 / 14.560 / 15.560 / 15.560 / 1760 / 1760 / 15.560 / 15.560 / 1460 / 1460 / 1460 / 14
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ensihoitaja on asiakas ja potilaslähtöisesti työskentelevä, laaja-alaiset tekniset ja toiminnalliset perustiedot ja taidot omaava akuuttihoitotyön ja ensihoidon asiantuntija moniammatillisen hoitoketjun erivaiheissa. Ensihoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja lääketieteeseen sekä näiden tieteenalojen hoitokäytäntöjen soveltamiseen sekä muihin tieteenaloihin kuten yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Ensihoitaja omaa hyvät yhteistyötaidot (ihmissuhde-, johtamis- ja viestintätaidot).
Hoitotyön ja ensihoidon oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden tarkastelua. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista. Ensihoitaja tutkinto-ohjelman arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

Ensihoitaja (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Ensihoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Ensihoitajan tutkintoon sisältyvän sairaanhoitaja tutkinnon yhtenäiset osaamisvaatimukset on määritelty valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla ja ne muodostuvat osaamisesta, johon sisältyy ammatillisuus ja eettisyys, kommunikointi ja asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, terveyden edistäminen, johtaminen ja työntekijyysosaaminen, informaatioteknologia ja kirjaaminen, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, yrittäjyys ja kehittäminen, laadun varmistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä sekä potilas- ja asiakasturvallisuus. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi genomiosaamisen ja yksilöllistetyn hoidon osaamisen, digitaaliset kommunikointitaidot ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen hoitotyössä, hyvinvointiteknologiaosaamisen ja palveluammatin periaatteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa hyödyntää ammatissaan myös kestävän kehityksen periaatteita. Ensihoitaja osaakin auttaa äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sairaaloissa ja sairaaloiden ulkopuolella. Ensihoitaja osaa tukea ihmisen terveyttä, tutkia, hoitaa ja neuvoa sairastunutta ja hänen omaisiaan kokonaisvaltaisesti ja kuljettaa ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon.


Opintojen sisältö ja eteneminen

Ensimmäisen lukukauden jälkeen sairaanhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia sekä tietää genomitiedon perusteet. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Lukukausien kaksi, kolme, neljä ja viisi aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa sekä hyödyntää käyttäjälähtöistä hyvinvointiteknologiaa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hoitotyön edustajana potilaan/asiakkaan edun mukaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa potilaan hoidon tarpeen arvioinnin, aloittaa tarvittavat hoitotoimenpiteet ja käyttää ensihoidon perusvälineitä ja -laitteita.

Kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen lukukauden opinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa ensihoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Opiskelija osaa arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa ja toteuttaa potilaan hoitotasoista ensihoitoa. Opiskelija osaa toimia onnettomuustilanteissa ja johtaa ensihoitotilanteita. Opiskelija osaa avustaa hätäsynnytyksessä ja hoitaa vastasyntynyttä lasta ja äitiä. Opiskelija omaa valmiudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja ensihoitotyötä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään. Opiskelija syventää ensihoitotyön osaamistaan opinnäytetyön avulla.

Ensihoitaja tutkinto-ohjelma toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna. Osa opinnoista voidaan toteuttaa myös englanninkielisenä. Osan opinnoista opiskelija voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai hankkeissa. Ensihoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää ohjattua harjoittelua 75 opintopistettä aidossa asiakas / potilaskontakteissa erilaisissa hoitoympäristöissä. Harjoittelujaksojen tulee sijoittua laaja-alaisesti hoitotyön eri osa- alueille.

Ensihoitajakoulutus sisältää 5 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijalla on ristiinopiskelumahdollisuus. Opiskelija voi myös laajentaa omaa osaamistaan osallistumalla opintojen aikana erilaisiin hankkeisiin.

Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen ja toisen lukukauden opinnoista on suoritettava 30 op ennen kolmannelle lukukaudelle siirtymistä, näiden 30 op tulee sisältää opintojakso lääkehoito ja lääkelaskut. Ennen toista harjoittelua opiskelijan tulee osallistua infektioiden ehkäisy, kliinisen hoitotyön perusta, ohjattu harjoittelu 1 ja sisätauteja sairastavan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö opintojaksoihin. Opintojakso Lääkehoito ja lääkelaskut-opintojaksoon tulee olla suoritettuna ennen toista ohjattua harjoittelua.

Ennen kolmatta harjoittelua tulee suorittaa hyväksytysti opintojaksot infektioiden ehkäisy ja kliinisen hoitotyön perusta. Tämän lisäksi ennen harjoitteluita 3-7 opiskelijan tulee osallistua harjoitteluympäristössä toteutettavaan hoitotyön opintojaksoon.

Ensihoitotyön syventävän osaamisen opintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 140 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot, ensihoidon perusosaamisen opinnot ja ohjatut harjoittelut 1-5.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää osaamistaan osallistumalla englanninkieliseen opetukseen kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa sekä muissa kansainvälisesti toteutetuissa opinnoissa. Tämän lisäksi opiskelija voi tehdä ohjattuja harjoitteluja kansainvälisessä vaihdossa.