OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > ENSIHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ensihoitajan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Sairaanhoitajan ammatin perusteet
                                                       
Alalle orientoituminen 4
     
             
                           
Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot arjessa 6
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön menetelmät 6
     
             
                           
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
     
             
                           
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
             
                           
Infektioiden ehkäisy 2
     
             
                           
Hoitotyön prosessi ja sen dokumentointi 2
     
             
                           
26000260000000131300000000000000
Kokonaisvaltainen hoitotyö
                                                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
               
                       
Kliiniset opinnot 6
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
       
               
                       
Ammatillinen etiikka ja vuorovaikutus 5
       
               
                       
Farmakologia 2
       
               
                       
Strukturoitu tiedonhankinta 3
       
               
                       
22000022000000001111000000000000
Operatiivinen hoitotyö
                                                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3  
       
                 
                   
Kirurginen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Operatiivisen alan kliiniset opinnot 5  
       
                 
                   
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
                 
                   
Professional English for Nurses 3  
         
                   
               
0220000193000000009.59.51.51.500000000
Hoitotyö muuttuvissa toimintaympäristöissä
                                                       
Ensihoidon perusosaaminen 7  
         
                   
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
         
                   
               
Gerontologinen hoitotyö 4  
         
                   
               
Yrkessvenska i vården, muntlig 2  
       
                 
                   
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1  
       
                 
                   
0210000318000000001.51.59900000000
Perhehoitotyö
                                                       
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3  
         
                   
               
Tartuntataudit ja rokottaminen 3    
         
                     
           
Äitiys- ja naisen hoitotyö sekä sairaalan ulkopuolinen synnytys 4    
         
                     
           
Lasten ja nuorten hoitotyö 4    
         
                     
           
Hoitotyön osaaminen 1      
           
                         
   
031110003110100000001.51.55.55.5000.50.500
Opinnäytetyö
                                                       
Orientaatio opinnäytetyöhön 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
         
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                         
   
008.56.5000008.56.5000000000004.34.33.33.300
Akuuttihoitotyön osaaminen
                                                       
Hoitotiede eilen ja tänään 3    
         
                     
           
Käyttäjälähtöinen hyvinvointiteknologia 3    
           
                       
       
Hoitotyön johtaminen 2    
           
                       
       
Akuuttihoitotyö 4    
           
                       
       
Ensihoitolääketiede 1 3    
       
                 
   
001410000410100000000022550.50.500
Ensihoidon syventävä osaaminen
                                                       
Ensihoitolääketiede 2 3      
           
                         
   
Ensihoitolääketiede 3 3      
             
                           
Lasten ensihoidon syventävä osaaminen 2      
           
                         
   
Aikuisten ensihoidon syventävä osaaminen 5      
           
                         
   
Johtajuus ensihoidon toimintaympäristöissä 3      
           
                       
0001600000011.54.50000000000005.85.82.32.3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                       
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
     
             
                           
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
     
             
                           
Orientoiva harjoittelu, laskimonsisäinen nestehoito 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, lasten ja nuorten hoitotyö 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisen hoitotyö 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, ensihoidon perusosaaminen 4  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, synnytyksessä avustaminen 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, tehohoitotyö 1    
           
                       
       
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö päivystyspoliklinikalla 2    
           
                       
       
Orientoiva harjoittelu, ensihoidon syventävä osaaminen 4      
           
                         
   
Ohjattu harjoittelu 1 6
       
               
                       
Ohjattu harjoittelu 2 6  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu 3, ensihoidon perusosaaminen 6  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu 4 6    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu 5, synnytys ja lasten hoitotyö 6    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu 6, akuuttihoitotyö sairaalassa 6    
           
                       
       
Ohjattu harjoittelu 7, ensihoidon syventävä osaaminen 6      
           
                         
   
Ohjattu harjoittelu 8, ensihoidon syventävä osaaminen 6      
             
                           
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 ensihoitotyö 2      
             
                           
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 4  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 2      
           
                         
   
132426205812121791282.52.54466668.58.54.54.56644
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
60 / 6160 / 7060 / 59.560 / 49.560 / 3160 / 3060 / 3460 / 3660 / 3260 / 27.560 / 3260 / 17.560 / 15.560 / 15.560 / 1560 / 1560 / 1760 / 1760 / 1860 / 1860 / 1660 / 1660 / 13.860 / 13.860 / 16.160 / 16.160 / 8.860 / 8.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ensihoitaja (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Ensihoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Ensihoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Ensihoitaja osaa auttaa äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sairaaloissa ja sairaaloiden ulkopuolella. Ensihoitaja osaa tukea ihmisen terveyttä, tutkia, hoitaa ja neuvoa sairastunutta ja hänen omaisiaan kokonaisvaltaisesti ja kuljettaa ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon.

Ensihoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja lääketieteeseen sekä näiden tieteenalojen hoitokäytäntöjen soveltamiseen sekä muihin tieteenaloihin kuten yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Ensihoitaja omaa hyvät yhteistyötaidot (ihmissuhde-, johtamis- ja viestintätaidot). Ensihoitaja on asiakas / potilaslähtöisesti työskentelevä, laaja-alaiset tekniset ja toiminnalliset perustiedot ja taidot omaava akuuttihoitotyön ja ensihoidon asiantuntija hoitoketjun erivaiheissa.

Hoitotyön ja ensihoidon oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

ENSIHOITAJAKOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPISKELUVUOSINA
Ensimmäisen ja toisen lukukauden jälkeen ensihoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen ja tämän omaisten hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, työturvallisuusohjeistusta ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Kolmannen, neljännen ja viidennen lukukauden aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää perustason ensihoidon teknologiaa, laitteita ja välineitä. Opiskelija osaa tutkia potilaan peruselintoimintoja, tehdä tilannearvioin ja aloittaa ensihoidon perustason hoitovälineillä. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen lukukauden opinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa ensihoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Opiskelija osaa arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, aloittaa potilaan hoidon hoitotasoisella ensihoidolla. Opiskelija osaa toimia onnettomuustilanteissa ja johtaa ensihoitotilanteita. Opiskelija osaa avustaa hätäsynnytyksessä ja hoitaa vastasyntynyttä lasta ja äitiä. Opiskelija omaa valmiudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja ensihoitotyötä. Opiskelija syventää ensihoitotyön osaamistaan opinnäytetyön avulla.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Ensihoitajakoulutus toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna. Osa opinnoista voidaan toteuttaa myös englanninkielisenä. Osan opinnoista opiskelija voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai hankkeissa. Aikuiskoulutuksessa opiskelu voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Ensihoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 83 opintopistettä

OPINTOJEN ETENEMINEN
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Ensimmäisen ja toisen lukukauden opinnoista on suoritettava 50 op ennen kolmannelle lukukaudelle siirtymistä, näiden 50 op tulee sisältää opintojakso lääkehoito ja lääkelaskut. Ennen ensimmäistä harjoittelua tulee suorittaa opintojaksot lääkehoito ja lääkelaskut, orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta ja orientoiva harjoittelu, lääkehoito sekä opiskelijan tulee osallistua harjoitteluympäristössä toteutettavan hoitotyön teoriaopintoihin ja orientoivan harjoittelun opintojaksoon.

Ensihoitotyön ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä ensihoidon perusosaamisen opinnot.

Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää kansainvälisyys osaamistaan 20-30 op laajuisesti. Opinnot voivat koostua englanninkielisestä teoriaopetuksesta kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa tai kansainvälisessä vaihdossa tehdyistä harjoitteluista tai muista kansainvälisesti toteutetuista opinnoista.