OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > ENSIHOITAJAKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ensihoitajakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hoitotyön teoreettiset perusteet
                                                       
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
     
             
                             
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
     
               
                           
Strukturoitu tiedonhankinta 3
     
               
                           
Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi 2
     
               
                           
Oppimisen taidot 3
     
             
                             
Asiantuntijuuden kehittyminen 2
     
             
                           
Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia 3
     
             
                             
Anatomia ja fysiologia 3
       
               
                       
220001930000001091.51.5000000000000
Hoitotyön ammatillinen osaaminen
                                                       
Hoitotyön toiminnot arjessa 4
     
               
                           
Kliinisen hoitotyön menetelmät 4
       
               
                       
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 3
     
             
                             
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 2
     
               
                           
Ensiapu 2
       
               
                       
Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 3  
       
                 
                   
Ammatillinen vuorovaikutus 3
       
               
                       
1830099300000364.54.51.51.50000000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                       
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
               
                       
Farmakologia 2
       
               
                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
               
                       
Lääkehoidon ja elvytyksen näyttö 1    
         
                     
           
701007001000003.53.500000.50.5000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                       
Tartuntataudit ja rokotusosaaminen 3  
         
                   
               
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3  
         
                   
               
Gerontologinen hoitotyö 4  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
       
               
                       
Sisätaudit 2
       
               
                       
Säteilysuojelu, kuvantaminen ja tautioppi 2
       
               
                       
8000080000000044000000000000
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö
                                                       
Kirurginen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 4  
       
                 
                   
Kirurgia ja anestesiologia 2  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
       
                 
                   
07000070000000003.53.50000000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                       
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4    
         
                     
           
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4    
         
                     
           
0080000080000000000044000000
Kieliopinnot
                                                       
Professional English for Nurses 3    
         
                     
           
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                       
       
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                       
       
006000003300000000001.51.51.51.50000
Opinnäytetyö
                                                       
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 7    
         
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                         
   
008.56.5000008.56.5000000000004.34.33.33.300
Ensihoidon perusosaaminen
                                                       
Ensihoidon perusosaaminen 1 3  
         
                   
               
Ensihoidon perusosaaminen 2 4  
         
                   
               
0700000700000000003.53.500000000
Hoitotyön ja ensihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                       
Hoitotiede eilen ja tänään 3    
         
                     
           
Hoitotyön tutkimus 2    
         
                     
           
Hoitotyön johtaminen 2    
           
                       
       
Ensihoitopalvelun johtaminen 3      
             
                           
007300005203000000002.52.511001.51.5
Akuuttihoitotyö
                                                       
Akuuttihoitotyö 4    
           
                       
       
Ensihoitolääketiede 1 3      
           
                         
   
0043000004300000000000221.51.500
Ensihoidon syventävä osaaminen
                                                       
Ensihoidon syventävä osaaminen, osa 1 3      
           
                         
   
Ensihoidon syventävä osaaminen, osa 2 4      
           
                         
   
Ensihoitolääketiede 2 3      
           
                         
   
Ensihoitolääketiede 3 3      
             
                           
00013000000103000000000000551.51.5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                                       
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 4
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, nestehoito 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisenhoitotyö 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, synnytyksessä avustaminen 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, tehohoitotyö 1    
           
                       
       
Orientoiva harjoittelu, hoitotyö päivystyspoliklinikalla 2    
           
                       
       
Orientoiva harjoittelu, ensihoidon perusosaaminen 4  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, ensihoidon syventävä osaaminen 4      
           
                         
   
Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu, ensihoidon simulaatio 2    
         
 
                   
   
Ohjattu harjoittelu 1 9  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu 2 6  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu 3, lasten hoitotyö ja synnytys 6    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu 4, ensihoidon perusosaaminen 9  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu 5, akuuttihoitotyön syventävä osaaminen sairaalassa 6    
           
                       
       
Ohjattu harjoittelu 6, ensihoidon syventävä osaaminen 12      
           
                       
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 3  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 3      
             
                           
735212007122311101010003.53.56611.511.55.55.5555555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
60 / 6260 / 7260 / 55.560 / 50.560 / 2860 / 3460 / 3260 / 4060 / 2860 / 27.560 / 29.560 / 2160 / 1360 / 1560 / 1760 / 1760 / 1660 / 1660 / 2060 / 2060 / 1460 / 1460 / 13.860 / 13.860 / 14.860 / 14.860 / 10.560 / 10.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ensihoitaja (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Ensihoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Ensihoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Ensihoitaja osaa auttaa äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sairaaloissa ja sairaaloiden ulkopuolella. Ensihoitaja osaa tukea ihmisen terveyttä, tutkia, hoitaa ja neuvoa sairastunutta ja hänen omaisiaan kokonaisvaltaisesti ja kuljettaa ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon.

Ensihoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja lääketieteeseen sekä näiden tieteenalojen hoitokäytäntöjen soveltamiseen sekä muihin tieteenaloihin kuten yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Ensihoitaja omaa hyvät yhteistyötaidot (ihmissuhde-, johtamis- ja viestintätaidot). Ensihoitaja on asiakas / potilaslähtöisesti työskentelevä, laaja-alaiset tekniset ja toiminnalliset perustiedot ja taidot omaava akuuttihoitotyön ja ensihoidon asiantuntija hoitoketjun erivaiheissa.

Hoitotyön ja ensihoidon oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

ENSIHOITAJAKOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPISKELUVUOSINA
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen ensihoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen ja tämän omaisten hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, työturvallisuusohjeistusta ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää perustason ensihoidon teknologiaa, laitteita ja välineitä. Opiskelija osaa tutkia potilaan peruselintoimintoja, tehdä tilannearvioin ja aloittaa ensihoidon perustason hoitovälineillä. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Loppuvaiheen opinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa ensihoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti.
Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Opiskelija osaa arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, aloittaa potilaan hoidon hoitotasoisella ensihoidolla. Opiskelija osaa toimia onnettomuustilanteissa ja johtaa ensihoitotilanteita. Opiskelija osaa avustaa hätäsynnytyksessä ja hoitaa vastasyntynyttä lasta ja äitiä. Opiskelija omaa valmiudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja ensihoitotyötä. Opiskelija syventää ensihoitotyön osaamistaan opinnäytetyön avulla.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Ensihoitajakoulutus toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna. Osa opinnoista voidaan toteuttaa myös englanninkielisenä. Osan opinnoista opiskelija voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai hankkeissa. Aikuiskoulutuksessa opiskelu voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Ensihoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 84 opintopistettä.

Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää kansainvälisyys osaamistaan 20-30 op laajuisesti. Opinnot voivat koostua englanninkielisestä teoriaopetuksesta kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa tai kansainvälisessä vaihdossa tehdyistä harjoitteluista tai muista kansainvälisesti toteutetuista opinnoista.