OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA > ENSIHOITAJAKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ensihoitajakoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ensihoitotyön ja hoitotieteen perusteet
                                                       
Oppimisen taidot 6
     
             
                           
Hoitotyön ammatillinen perusta 6
     
             
                           
Ammatillinen vuorovaikutus 4
     
             
                           
Ensiapu 2
       
                 
                       
180001620000008802000000000000
Kieliopinnot
                                                       
Professional English for Nurses 3  
       
                 
                   
Yrkessvenska i vården, muntlig 2    
           
                       
         
Yrkessvenska i vården, skriftlig 1    
           
                       
         
03300030030000001.51.50000300000
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                       
Infektioiden ehkäisy hoitotyössä 3
     
             
                           
Epidemiologia, lääketieteen perusteet ja kliiniset ja mikrobiologiset tutkimukset 3
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusta 1 6
       
               
                         
Kliinisen hoitotyön perusta 2 4
       
               
                         
Kliinisen hoitotyön perusta 3 3
       
                 
                       
1900061300000033103000000000000
Ensihoitotyötä tukevat opinnot
                                                       
Anatomia ja fysiologia 5
     
             
                           
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset opinnot 5    
         
                     
           
5050500050002.52.50000002.52.5000000
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
                                                       
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
             
                           
Farmakologia 2
       
                 
                       
Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto 2
       
                 
                       
7000340000001.51.504000000000000
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
                                                       
Gerontologinen hoitotyö 3  
         
                   
               
Hoitotyö avoterveydenhuollossa 4  
         
                   
               
0700000700000000003.53.500000000
Kliininen hoitotyö
                                                       
Kliinistä hoitotyötä tukevat opinnot 6  
       
                 
                   
Kirurginen hoitotyö 3  
       
                 
                   
Perioperatiivinen hoitotyö 3  
       
                 
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
                 
                       
312000312000000003660000000000
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 8  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
                                                       
Lasten- ja nuorten hoitotyö 4    
         
                     
           
Äitiys- ja naisenhoitotyö 4    
         
                     
           
0080000080000000000044000000
Ensihoidon perusosaaminen
                                                       
Ensihoidon perusosaaminen 1 3  
         
                   
               
Ensihoidon perusosaaminen 2 4  
         
                   
               
0700000700000000003.53.500000000
Opinnäytetyö
                                                       
Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
         
Opinnäytetyön toteutus 7    
         
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 3      
           
                         
   
008.56.5000008.56.5000000000006.81.83.33.300
Hoitotyön ja ensihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
                                                       
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 5    
         
                     
           
Hoitotyön johtaminen 2    
           
                       
         
Ensihoitopalvelun johtaminen 3      
             
                           
007300005203000000002.52.520001.51.5
Ensihoitotyön syventävät ammattiopinnot, teoria
                                                       
Akuuttihoitotyö
                                                       
Akuuttihoitotyö 4    
           
                         
       
Ensihoitolääketiede 1 4      
           
                         
   
Ensihoidon syventävä osaaminen
                                                       
Ensihoidon syventävä osaaminen, osa 1 3      
           
                         
   
Ensihoidon syventävä osaaminen, osa 2 4      
           
                         
   
Ensihoitolääketiede 2 3      
           
                         
   
Ensihoitolääketiede 3 3      
             
                           
00417000004143000000000004771.51.5
Harjoittelu
                                                       
Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta 5
       
               
                         
Orientoiva harjoittelu, lääkehoito ja nestehoito 2
     
             
                       
Orientoiva harjoittelu, sisätauti-kirurginen hoitotyö 2  
       
                 
                   
Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 1  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 11  
       
                 
                   
Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö 3    
           
                         
       
Orientoiva harjoittelu, avoterveydenhuolto 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1  
         
                   
               
Orientoiva harjoittelu, lasten ja naisen hoitotyö ja synnytys 3    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu, lasten hoitotyö 5    
         
                     
           
Ohjattu harjoittelu, synnytyssali 1    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, ensihoidon perusosaaminen 4  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu, ensihoidon perusosaaminen 1 4  
         
                   
               
Ohjattu harjoittelu, ensihoidon perusosaaminen 2 6    
         
                     
           
Orientoiva harjoittelu, kliininen hoitotyö 2 4    
       
 
               
   
Orientoiva harjoittelu, akuutti- ja tehohoitotyö 3    
           
                         
       
Ohjattu harjoittelu, tehohoitotyö 6    
           
                         
       
Ohjattu harjoittelu, akuuttihoitotyö päivystyspoliklinikalla 6      
             
                           
Orientoiva harjoittelu, ensihoidon syventävä osaaminen 4      
           
                       
Ohjattu harjoittelu 6, ensihoidon syventävä osaaminen 12      
           
                       
7.02429.723.30.76.3141016.313.3815.300.75.70.777558.28.20.712.7447.77.7
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
60 / 5960 / 6160 / 65.260 / 54.860 / 30.760 / 28.360 / 2960 / 3260 / 34.360 / 30.860 / 28.560 / 26.360 / 1560 / 15.760 / 15.760 / 12.760 / 14.560 / 14.560 / 1660 / 1660 / 17.260 / 17.260 / 12.560 / 18.560 / 14.360 / 14.360 / 13.260 / 13.2
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ensihoitaja (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti. Ensihoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Ensihoitajakoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Ensihoitaja osaa auttaa äkillisesti sairastuneita ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita sairaaloissa ja sairaaloiden ulkopuolella. Ensihoitaja osaa tukea ihmisen terveyttä, tutkia, hoitaa ja neuvoa sairastunutta ja hänen omaisiaan kokonaisvaltaisesti ja kuljettaa ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon.

Ensihoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja lääketieteeseen sekä näiden tieteenalojen hoitokäytäntöjen soveltamiseen sekä muihin tieteenaloihin kuten yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Ensihoitaja omaa hyvät yhteistyötaidot (ihmissuhde-, johtamis- ja viestintätaidot). Ensihoitaja on asiakas / potilaslähtöisesti työskentelevä, laaja-alaiset tekniset ja toiminnalliset perustiedot ja taidot omaava akuuttihoitotyön ja ensihoidon asiantuntija hoitoketjun erivaiheissa.

Hoitotyön ja ensihoidon oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.

ENSIHOITAJAKOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN ERI OPISKELUVUOSINA
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen ensihoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen ja tämän omaisten hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, työturvallisuusohjeistusta ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa käyttää perustason ensihoidon teknologiaa, laitteita ja välineitä. Opiskelija osaa tutkia potilaan peruselintoimintoja, tehdä tilannearvioin ja aloittaa ensihoidon perustason hoitovälineillä. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Loppuvaiheen opinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa ensihoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti.
Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Opiskelija osaa arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, aloittaa potilaan hoidon hoitotasoisella ensihoidolla. Opiskelija osaa toimia onnettomuustilanteissa ja johtaa ensihoitotilanteita. Opiskelija osaa avustaa hätäsynnytyksessä ja hoitaa vastasyntynyttä lasta ja äitiä. Opiskelija omaa valmiudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja ensihoitotyötä. Opiskelija syventää ensihoitotyön osaamistaan opinnäytetyön avulla.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Ensihoitajakoulutus toteutuu suomenkielisenä kokopäiväopiskeluna. Osa opinnoista voidaan toteuttaa myös englanninkielisenä. Osan opinnoista opiskelija voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tai hankkeissa. Aikuiskoulutuksessa opiskelu voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Ensihoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 84 opintopistettä.