OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOITAJAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ensihoitajan tutkinto-ohjelma, Ensihoitaja (AMK): 240 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Ida Nikkola
Osaamispäällikkö
ida.nikkola@tuni.fi
p. 0406473553
Irmeli Nieminen
Opintojenohjaaja
irmeli.nieminen@tuni.fi
p. 0503119677
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ensihoitaja, (AMK) EQF6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista sekä opintojen ulkopuolella hankitusta osaamisestaan. Katso TAMKin yleiset AHOT/hyväksiluku -ohjeet. Linkki TAMKin yleisiin AHOT-ohjeisiin

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset:
Linkki TAMKin www-sivujen hakuohjeisiin
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen ensihoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen ja tämän omaisten hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, työturvallisuusohjeistusta ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.

Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa potilaan hoidon tarpeen arvioinnin, aloittaa tarvittavat hoitotoimenpiteet ja käyttää ensihoidon perusvälineitä ja -laitteita. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.

Loppuvaiheen opinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa ensihoitajana tehdä eettisesti päteviä, näyttöön perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Opiskelija osaa arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa ja toteuttaa potilaan hoitotasoista ensihoitoa. Opiskelija osaa toimia onnettomuustilanteissa ja johtaa ensihoitotilanteita. Opiskelija osaa avustaa hätäsynnytyksessä ja hoitaa vastasyntynyttä lasta ja äitiä. Opiskelija omaa valmiudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja ensihoitotyötä. Opiskelija syventää ensihoitotyön osaamistaan opinnäytetyön avulla.

Sijoittuminen työelämään

Ensihoitaja toimii sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa hoitotasolla ja sairaaloiden ja terveyskeskusten poliklinikoilla sekä päivystys-, ensiapu-, teho- ja valvontayksiköissä tai muissa ensihoidon asiantuntemusta vaativissa hoito-, suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja kehittämistehtävissä. Ensihoitajat työskentelevät myös sairaanhoitajina terveydenhuollon eri toimipisteissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Katso TAMKin YAMK-tutkintojen hakuohjeet:
YAMK-tutkinnot
Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja, mm.
hoitotieteessä tai terveystieteissä.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä.
Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta.
Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä. Katso TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava ensihoitajan tutkinto-ohjelma, laajuus 240 op, kesto noin 4 vuotta, toteutetaan päiväopintoina.
Opetuksessa käytetään monenlaisia opetusmenetelmiä, kuten teoriaopetus, pienryhmäopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot ja harjoitustunnit, työelämässä toteutettava harjoittelu ja itsenäinen opiskelu.
Opiskelijan ensihoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen aikana.
Ensihoitajakoulutus sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 75 opintopistettä.

Tutkinnon kehittäminen

Ensihoitajakoulutuksen neuvottelukunta on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä antamalla kommentteja opetussuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta.
Opetussuunnitelmassa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat ja tulevaisuuden haasteet sekä valtakunnalliset ensihoidon osaamiskuvaukset ja TAMKin strategia. Lisäksi opetussuunnitelmassa on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädösten toteutuminen,sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kansallinen määrittely, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston kompetenssiluokitukset, Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiset kompetenssit ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF). Opetussuunnitelman kehittämisessä on huomioitu myös sosiaali- ja terveysalan kehittämisen erilaiset raportit, mm. OKM:n osaamisella soteen hankkeen raportit. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta.