OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOANALYYTIKON TUTKINTO-OHJELMA > BIOANALYYTIKON TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Toimintaympäristö ja asiakas
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja bioanalyytikon ammattiin 5
     
           
                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3
       
             
                   
Ammattietiikka ja ammatillinen kehittyminen 7
10221641111133220.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Kieliopinnot
                                                 
Professional English for Biomedical Laboratory Scientists 3  
       
               
               
Yrkesvenska för bioanalytiker, muntlig 2  
         
                 
           
Yrkesvenska för bioanalytiker, skriftlig 1  
         
                 
           
0600003300000001.51.51.51.5000000
Preanalytiikka, vierianalytiikka ja asiakaspalveluosaaminen
                                                 
Ensiapu, kliiniset hoitotoiminnot ja potilasturvallisuus 3
     
           
                       
Preanalytiikka ja näytteenottotoiminta 7
     
         
                   
Vierianalytiikka ja terveysteknologia 5
   
       
               
Mikroskopoinnin perusteet ja solujen tunnistaminen 3
       
             
                   
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5
 
 
     
   
           
192118.510.5200114.34.35.35.31100000.50.50.50.5
Bioanalytiikan perusteet
                                                 
Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus 5
     
           
                       
Analyysitekniikat, automaation perusteet ja näytelogistiikka 3
       
             
                   
Matematiikka, kemia, fysiikka 5
     
           
                       
Anatomia ja fysiologia 4
     
           
                       
Immunologia ja immunologiset menetelmät 4
     
           
               
Tautioppi ja kliinisen lääketieteen perusteet 3
   
 
       
   
               
Farmakologian perusteet 3  
       
               
               
Biokemia ja solubiologia 5
     
         
                   
2550216.58.5500028.38.34.34.32.52.500000011
Erikoisalakohtainen osaaminen
                                                 
Hematologian perusteet ja perustutkimukset 3
       
             
                   
Hematologian automaatio ja hemostaasijärjestelmän tutkiminen 3  
         
                 
           
Anemioiden ja pahanlaatuisten veritautien diagnostiikka 3    
         
                   
       
Immunohematologia ja verikeskustoiminta 4  
         
                 
           
Entsyymien, lipidien ja hiilihydraattiaineenvaihdunnan tutkiminen 3  
       
               
               
Elektrolyytit, verikaasut, proteiinit ja kuona-aineet 3  
         
                 
           
Kliinisen kemian erikoistutkimukset 3    
           
                     
   
Kliinisen mikrobiologian perusteet 3  
       
               
               
Bakteriologia 3  
         
                 
           
Kliinisen mikrobiologian erityisalueet 3    
         
                   
       
Histotekniikka ja histologia 3  
       
               
               
Kliinisen sytologian perusteet 3  
         
                 
           
Histologiset värjäykset, immunohistokemia ja molekyylipatologia 3    
         
                   
       
Sydämen ja verenkierron tutkimukset 3
     
         
                   
Keuhkojen toimintatutkimukset, isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu 4  
       
               
               
Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ja potilastutkimusten seminaari 3    
         
                 
   
Kliininen genetiikka 3    
         
                   
       
Molekyylibiologia 5  
       
               
               
Soluviljelymenetelmät ja puhdastilatyöskentely 3    
           
                     
   
6342101.54.5181614700.80.82.32.39988773.53.500
Ohjattu harjoittelu 1
                                                 
Preanalytiikan, vieritestien perusharjoittelu ja potilastutkimukset 5
     
 
         
   
           
Verikeskus 4    
         
                   
       
Kliininen hematologia 4    
         
                   
       
Kliininen kemia 4    
           
                     
   
Kliininen fysiologia ja neurofysiologia 4    
           
                     
   
4116004018800022000.50.5444400
Ohjattu harjoittelu 2
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                 
Patologia 4    
           
                     
   
Kliininen mikrobiologia 4    
           
                     
   
Molekyylibiologia 4    
           
                     
   
001200000012000000000006600
Toimintaympäristön kehittäminen
                                                 
Tilastotiede ja analyyttinen laatu 3  
       
             
           
Strukturoitu tiedonhankinta 3  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet 3  
         
                 
           
Terveysalan organisaatiot ja työelämätaidot 3      
           
                       
0903001.57.500300000.80.83.83.800001.51.5
Valinnaiset ammattiopinnot
                                                 
Ammatillinen kehittyminen erikoisalakohtaisesti 3      
           
                       
Erikoisalakohtainen harjoittelu 9      
           
                       
000120000001200000000000066
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0221001111100000.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
60 / 6460 / 6160 / 6460 / 2560 / 32.560 / 31.560 / 31.560 / 29.560 / 2960 / 3560 / 2560 / 16.460 / 16.460 / 15.960 / 15.960 / 15.860 / 15.860 / 14.860 / 14.860 / 14.560 / 14.560 / 17.560 / 17.560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelmasta valmistuvan tutkintonimike on bioanalyytikko (AMK). Tutkinto on korkeakoulututkinto ja vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 6). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa bioanalyytikon terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja).

Koulutuksen tuottama osaaminen
Bioanalyytikon ydinosaamisalueena on terveysalan laboratoriotutkimusprosessin hallinta ja kehittäminen sekä itsenäisesti että moniammatillisen tiimin jäsenenä. Työ sisältää laboratorionäytteiden ottoa, käsittelyä ja analysointia, erilaisten vieritestien suorittamista ja asiakkaiden ohjaamista sekä potilastutkimuksia. Työssä korostuu potilasturvallisuus ja vastuu tutkimustulosten luotettavuudesta ja niistä tiedottaminen jatkotoimenpiteiden edellyttämällä tavalla. Lisäksi ydinosaamisalueena on muiden terveysalan ammattiryhmien ohjaus näytteenottoon ja vierianalytiikkaan liittyvissä tehtävissä sekä laboratoriotutkimusten ja potilastutkimusten käytössä asiakkaan terveydentilaa tutkittaessa.

Laboratoriotutkimusprosessi muodostuu asiakkaan ohjauksesta, näytteenotosta, näytteen käsittelystä ja analysoinnista sekä tuloksen luotettavuuden arvioinnista. Laboratoriotutkimusprosessin toteuttaminen edellyttää asiakaspalveluosaamista, menetelmä- ja informaatioteknologiaosaamista, laatu- ja työturvallisuusosaamista sekä oman työn arviointia. Bioanalyytikolta edellytetään tiedonhallinta-, viestintä- ja kielitaitoa sekä jatkuvaa oppimista. Bioanalyytikon tulee hallita käyttämänsä analyysimenetelmät, laitteet ja teknisen suorittamisen sekä tehtävissä vaadittavat kädentaidot ja visuaaliset tunnistusmenetelmät.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Bioanalyytikko toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisissä laboratorioissa sekä muissa terveysalan laboratoriotoiminnan osaamista vaativissa laboratoriopalvelutuotannon tehtävissä kuten lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa, alan yrityksissä ja eläinlaboratorioissa.
Bioanalyytikko osallistuu laitteiden ja menetelmien validointiin ja laadunohjaukseen sekä opetus-, ohjaus- ja konsultointipalveluihin. Bioanalyytikko toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa ryhmissä ja kehittää kliinistä laboratoriotyötä. Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin työtehtäviin osallistuminen edellyttää hyvää ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa kliinisissä ja tutkimuslaboratorioissa.

Koulutuksen arvoperusta
Keskeisinä koulutuksen toimintaohjeina ovat potilaan/asiakkaan ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden ja oikeuksien kunnioittaminen. Kliinisessä laboratoriotyössä korostuu laboratoriotutkimusprosessin luotettavuus ja palvelun saatavuus, asiakaskeskeisyys, potilasturvallisuus ja taloudellisuus.

Opetuksen toteuttaminen
Koulutus toteutetaan ammattikorkeakouluista annetun lainsäädännön mukaisesti ja se koostuu perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä ohjatusta harjoittelusta, valinnaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Koulutuksessa keskeisinä sisältöinä ovat kliinisen fysiologian ja neurofysiologian, hematologian, immunologian ja immunohematologian, histologian ja sytologian, kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, näytteenottotoiminnan, molekyylibiologian ja genetiikan, vierianalytiikan, laite-ja automaatiotekniikan opinnot sekä isotooppitutkimukset. Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu (75 op) toteutetaan opetuslaboratoriossa ja ammattikorkeakoulujen solmimien harjoittelusopimusten mukaisissa kliinisissä ja tutkimuslaboratorioissa. Opiskeluun liittyvän ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Opiskelusta osan voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis-ja toimintaympäristössä ja on selvillä koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan terveyspalvelujärjestelmässä. Opiskelija osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ammattiopintojen perustaksi. Opiskelija osaa perehdytettynä ottaa näytetutkimuksiin tarvittavia yleisimpiä verinäytteitä ottaen huomioon näytteenoton esivalmistelut, tietosuojan ja vaitiolovelvollisuuden sekä potilas- ja työturvallisuuden. Opiskelija osaa rekisteröidä potilastutkimuksista sydänfilmin luotettavasti. Ensimmäisen vuoden opinnot tulee olla suoritettuna toisen opintovuoden ensimmäisen periodin loppuun mennessä.

Toisen vuoden jälkeen opiskelija on perehtynyt terveysalan laboratoriotoiminnan tieteellisiin perusteisiin ja osaa tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia sen eri osa-alueilla. Opiskelija pystyy perehdytyksen jälkeen toimimaan itsenäisesti näytteenotossa. Opiskelija on laajentanut osaamistaan kaikilla ammattiaineiden alueilla asiakaslähtöisesti ottaen huomioon laatuasiat, tietosuojan ja työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää tiedonhankintataitoja ja englannin kieltä ja osaa hyödyntää työelämästä saamaansa kokemusta teoriatiedon syventämiseen. Toisen vuoden opinnot tulee olla suoritettuna ennen kolmannen opintovuoden ohjattua harjoittelua.

Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija osaa toimia perehdytyksen jälkeen itsenäisesti erilaisissa kliinisissä laboratorioissa. Osaa ohjata potilasta ja muuta henkilöstöä laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla sekä toimia laatukriteereiden mukaisesti. Opiskelija osaa tehdä opinnäytetyön itsenäisesti ohjausta hyödyntäen. Bioanalyytikko-opiskelija voi toimia tilapäisesti laillistetun laboratoriohoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun hän on suorittanut kaksi kolmasosaa bioanalytiikan opinnoistaan. Perusammattiopintojen ohjattu harjoittelu tulee olla suoritettuna ennen valinnaisia ammattiopintoja.

Neljännen vuoden jälkeen (3,5 v.) valmistuttuaan bioanalyytikko osaa toimia perehdytyksen jälkeen laboratoriotoiminnan perustehtävissä sen eri osa-alueilla ja on syventänyt/laajentanut osaamistaan valitsemillaan osaamisalueilla. Opinnäytetyön teossa ja valinnaisissa ammattiopinnoissa opiskelija osaa hyödyntää tutkittua tietoa ja osaa kehittää ammattitoimintaa moniammatillisissa projekteissa.