OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOANALYYTIKON TUTKINTO-OHJELMA > BIOANALYYTIKKOKOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Bioanalyytikkokoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusosaaminen bioanalytiikassa
                                                 
Toimintaympäristö ja asiakas terveyspalvelujärjestelmässä
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja sosiaali-ja terveysalan ammattiin 3
     
           
                       
Ensiapu, kliiniset hoitotoiminnot ja potilasturvallisuus 3
     
           
                       
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 3
       
             
                   
Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka 3
       
             
                   
Viestintätaidot bioanalytiikassa
                                                 
Informaatiojärjestelmät ja viestintätaidot 3
     
           
                       
Professional English for Medical Laboratory Scientists 3  
       
               
               
Yrkessvenska för bioanalytiker, muntlig 2  
         
                 
           
Yrkessvenska för bioanalytiker, skriftlig 1  
         
                 
           
Asiakaspalvelu-, näytteenottotoiminta- ja vierianalytiikkaosaaminen
                                                 
Preanalytiikka ja näytteenottotoiminta 4
     
           
                       
Näytteenottotoiminta ja vierianalytiikka 3
       
             
                   
Asiakaspalvelu ja ohjaus bioanalyytikon työssä 3
       
             
                   
Bioanalytiikan perusteet
                                                 
Bioanalytiikan työtavat ja työturvallisuus 3
     
           
                       
Matematiikka, kemia ja fysiikka 5
     
         
                   
Perusmenetelmät ja analyysitekniikat 6
     
         
                   
Näytelogistiikka ja automaatio 3  
       
               
               
Biotieteet
                                                 
Immunologia ja tautioppi 3
     
           
                       
Farmakologia ja lääkelaskut 3  
       
               
               
Anatomia ja fysiologia 4
     
         
                   
Biokemia ja solubiologia 5
     
         
                   
51120029229300014.514.511114.54.51.51.5000000
Erikoisalakohtainen osaaminen laboratoriotutkimusprosesseissa
                                                 
Näytetutkimukset analytiikassa
                                                 
Hematologian perusteet ja perustutkimukset 3
       
             
                   
Anemioiden ja pahanlaatuisten veritautien diagnostiikka 3  
         
                 
           
Hemostaasi-ja hyytymisjärjestelmän tutkiminen ja laadunohjaus hematologian tutkimuksissa 3    
         
                   
       
Kliinisen kemian perustutkimukset I 3  
       
               
               
Kliinisen kemian perustutkimukset II 4  
       
               
               
Kliinisen kemian perustutkimukset III 3  
         
                 
           
Kliinisen kemian erikoistutkimukset 3    
           
                     
   
Kliinisen mikrobiologian perusteet 3  
       
               
               
Bakteriologia 3  
         
                 
           
Kliinisen mikrobiologian erityisalueet 3    
         
                 
   
Kudosleikkeiden valmistaminen ja kudosten tunnistus 3  
       
               
               
Kliinisen sytologian perusteet 3  
         
                 
           
Histologiset värjäykset, immunohistokemia ja molekyylipatologia 3    
         
                   
       
Soluviljelymenetelmät ja puhdastilatyöskentely 3    
         
                   
       
Molekyylibiologia ja genetiikka 7  
       
             
           
Immunohematologia 4  
         
                 
           
Potilastutkimukset
                                                 
Kliininen fysiologia I 3
     
         
                   
Kliininen fysiologia II 3  
       
               
               
Kliininen fysiologia III ja neurofysiologia 3    
         
                   
       
Ohjattu harjoittelu laboratoriotuotannossa ja potilastutkimuksissa
(Valitaan opintoja 24 op)
                                                 
Preanalytiikan ja vieritestien perusharjoittelu ja potilastutkimukset 5
       
             
                   
Harjoittelu kliinisen hematologian, immunohematologian ja kemian laboratoriotuotannossa 9
 
 
     
 
           
   
Harjoittelu kliinisen mikrobiologian laboratoriossa 3    
         
                 
   
Harjoittelu patologian laboratoriossa 3    
         
                 
   
Harjoittelu kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratoriossa 4    
         
                 
   
Harjoittelu molekyyligenetiikan laboratoriossa 3    
         
                 
   
14393704.59.519.519.5231402.32.34.84.89.89.89.89.811.511.57700
Kehittämisosaaminen
                                                 
Toimintaympäristön kehittäminen
                                                 
Tilastotiede ja analyyttinen laatu 3  
       
               
               
Yrittäjyys bioanalyytikassa 3  
         
                 
           
Kliininen laboratoriolääketiede ja moniammatillinen yhteistyö osa I 3    
           
                     
   
Kliininen laboratoriolääketiede ja moniammatillinen yhteistyö osa II 5      
           
                       
Työorganisaatioiden toiminta ja lähijohtaminen laboratoriossa 4    
           
                     
   
Strukturoitu tiedonhankinta 3  
         
                 
           
Tutkimustyön perusteet 3  
         
                 
           
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Ohjattu harjoittelu 9      
           
                       
Bioanalytiikan valinnainen/syventävä osaaminen 7      
           
                       
0127210039072100001.51.54.54.5003.53.510.510.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                       
000500000050000000000002.52.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön raportointi ja esitysseminaarit 6    
         
                   
Opinnäytetyön idea- ja suunnitelmaseminaarit, itsenäinen työskentelyvaihe 9    
         
                 
   
0012300004.57.53000000002.252.253.753.751.51.5
60 / 6560 / 6360 / 5660 / 2960 / 33.560 / 31.560 / 31.560 / 31.560 / 27.560 / 28.560 / 2960 / 16.860 / 16.860 / 15.860 / 15.860 / 15.860 / 15.860 / 15.860 / 15.860 / 13.7560 / 13.7560 / 14.2560 / 14.2560 / 14.560 / 14.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Bioanalytiikkokoulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on bioanalyytikko (AMK). Tutkinto on korkeakoulututkinto ja vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 6). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa bioanalyytikon terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja).

Koulutuksen tuottama osaaminen
Bioanalyytikon ydinosaamisalueena on terveysalan laboratoriotutkimusprosessin hallinta ja kehittäminen ja hän toteuttaa sitä itsenäisesti sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Työ sisältää laboratorionäytteiden ottoa, käsittelyä ja analysointia, erilaisten vieritestien suorittamista ja asiakkaiden ohjaamista sekä potilastutkimuksia. Työssä korostuu potilasturvallisuus ja vastuu tutkimustulosten luotettavuudesta ja niistä tiedottaminen jatkotoimenpiteiden edellyttämällä tavalla. Lisäksi ydinosaamisalueena on muiden terveysalan ammattiryhmien ohjaus näytteenottoon ja vierianalytiikkaan liittyvissä tehtävissä sekä laboratoriotutkimusten ja potilastutkimusten käytössä asiakkaan terveydentilaa tutkittaessa.

Laboratoriotutkimusprosessi muodostuu asiakkaan ohjauksesta, näytteenotosta, näytteen käsittelystä ja analysoinnista sekä tuloksen luotettavuuden arvioinnista.
Laboratoriotutkimusprosessin toteuttaminen edellyttää asiakaspalveluosaamista, menetelmä- ja informaatioteknologiaosaamista, laatu- ja työturvallisuusosaamista sekä oman työn arviointia.
Bioanalyytikolta edellytetään tiedonhallinta-, viestintä- ja kielitaitoa sekä jatkuvaa oppimista. Bioanalyytikon tulee hallita käyttämänsä analyysimenetelmät, laitteet ja teknisen suorittamisen sekä tehtävissä vaadittavat kädentaidot ja visuaaliset tunnistusmenetelmät.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Bioanalyytikko toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisissä laboratorioissa sekä muissa terveysalan laboratoriotoiminnan osaamista vaativissa laboratoriopalvelutuotannon tehtävissä kuten lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa, alan yrityksissä ja eläinlaboratorioissa.
Bioanalyytikko osallistuu laitteiden ja menetelmien validointiin ja laadunohjaukseen sekä opetus-, ohjaus- ja konsultointipalveluihin. Bioanalyytikko toimii moniammatillisesti kehitettäessä näytteenottopalveluita ja vierianalytiikkatoimintaa. Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin työtehtäviin osallistuminen edellyttää hyvää ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kultturien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa kliinisissä - ja tutkimuslaboratorioissa.

Koulutuksen arvoperusta
Keskeisinä koulutuksen toimintaohjeina ovat potilaan/asiakkaan ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden ja oikeuksien kunnioittaminen. Kliinisessä laboratoriotyössä korostuu laboratoriotutkimusprosessin luotettavuus ja palvelun saatavuus, asiakaskeskeisyys ja taloudellisuus.

Opetuksen toteuttaminen
Koulutus toteutetaan ammattikorkeakouluista annetun lainsäädännön mukaisesti ja se koostuu perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu sisältyy ammattiopintoihin (75 op) ja se toteutetaan opetuslaboratoriossa ja ammattikorkeakoulujen solmimien harjoittelusopimusten mukaisissa kliinisissä- sekä tutkimuslaboratorioissa, joilta edellytetään korkeakoulutasoista harjoittelun ohjausta. Bioanalyytikon ammattitaidon perustana ovat kliinisen laboratoriotieteen ja sitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettinen tieto ja sen soveltaminen käytäntöön. Koulutuksessa keskeisinä sisältöinä ovat kliinisen fysiologian ja neurofysiologian, hematologian, immunologian ja immunohematologian, histologian ja sytologian, kliinisen kemian, kliiinisen mikrobiologian, näytteenottotoiminnan, molekyylibiologian ja genetiikan, vierianalytiikan, laite-ja automaatiotekniikan opinnot sekä isotooppitutkimukset. Keskeistä opetuksessa on, että opiskelija oppii tuottamaan käytännöllistä tietoa.
Opiskeluun liittyvän ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Opiskelusta osan voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Koulutuksen tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis-ja toimintaympäristössä ja on selvillä koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan terveyspalvelujärjestelmässä. Opiskelija osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ammattiopintojen perustaksi. Opiskelija osaa ottaa hyvin perehdytettynä näytetutkimuksiin tarvittavia yleisimpiä verinäytteitä ottaen huomioon näytteenoton esivalmistelut, tietosuojan ja vaitiolovelvollisuuden sekä potilas- ja työturvallisuuden. Opiskelija osaa rekisteröidä potilastutkimuksista sydänfilmin luotettavasti.

Toisen vuoden jälkeen opiskelija on perehtynyt terveysalan laboratoriotoiminnan tieteellisiin perusteisiin ja osaa tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia sen eri osa-alueilla. Opiskelija pystyy perehdytyksen jälkeen toimimaan itsenäisesti näytteenotossa. Opiskelija on laajentanut osaamistaan kaikilla ammattiaineiden alueilla asiakaslähtöisesti ottaen huomioon laatuasiat, tietosuojan ja työturvallisuuden. Opiskelija osaa käyttää tiedonhankintataitoja ja englannin kieltä ja osaa hyödyntää työelämästä saamaansa kokemusta teoriatiedon syventämiseen.

Kolmannen vuoden jälkeen opiskelijalle on jäsentynyt suomalainen terveyspalvelujärjestelmä ja sen lainsäädäntö sekä toimintayksiköiden johtaminen. Opiskelija osaa toimia perehdytyksen jälkeen itsenäisesti erilaisissa kliinisissä laboratorioissa. Osaa ohjata potilasta ja muuta henkilöstöä laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla sekä toimia laatukriteereiden mukaisesti. Opiskelija osaa tehdä opinnäytetyön itsenäisesti ohjausta hyödyntäen.
Bioanalyytikko-opiskelija voi toimia tilapäisesti laillistetun laboratoriohoitajan tehtävissä sen jälkeen kun hän on suorittanut kaksi kolmasosaa bioanalytiikan opinnoistaan.

Neljännen vuoden jälkeen (3,5 v.) valmistuttuaan bioanalyytikko osaa toimia perehdytyksen jälkeen laboratoriotoiminnan perustehtävissä sen eri osa-alueilla ja on syventänyt/laajentanut osaamistaan valitsemillaan osaamisalueilla. Opinnäytetyön teossa ja vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelija osaa hyödyntää tutkittua tietoa ja osaa tehdä erilaisia kehittämistöitä työelämässä valitun tutkimusotteen mukaisesti toimintayksikön kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä moniammatillisissa tiimeissä ja hankkeissa.