OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PALVELULIIKETOIMINNAN TUTKINTO-OHJELMA > PALVELULIIKETOIMINNAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Ammattiopinnot
                                                 
Ala tutuksi ! 10
     
           
                       
Raaka-aineesta palvelutuotteeksi 10
     
           
                       
Laatu ja turvallisuus restonomin vastuulla 10
       
             
                   
Palvelu vieraanvaraisuutena 10
       
             
                   
Digitaaliset järjestelmät toiminnan johtamisessa 10  
       
               
               
Esihenkilön työkalupakki 10  
         
                 
           
Gastronominen listasuunnittelu 5  
       
               
               
Palvelumaiseman suunnittelu 5  
       
               
               
Minä esihenkilönä 10  
         
                 
           
Ideasta yritykseksi 10    
         
                   
       
Uusia palveluja arvopohjaisesti 10    
         
                   
       
Tutkimustyön perusteita ja menetelmiä 5    
         
                   
       
Uudet viisasten kivet 10    
           
                     
   
Oman asiantuntijuuden kehittäminen 10    
         
                 
   
Tulevaisuudentila - tehdään yhdessä 10    
           
                     
   
404055020202020302501010101010101010151512.512.500
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Professional English for the Service Industry 5
       
             
                   
Viestimällä tuloksiin 5
     
           
                       
Yrkessvenska för servicebranschen, Skriftlig 3  
         
                 
           
Yrkessvenska för servicebranschen, Muntlig 2  
         
                 
           
1050055050002.52.52.52.5002.52.5000000
Harjoittelu
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Kulttuurit ja tavat 5  
         
                 
           
Restonomin matematiikkaa 3
     
           
                       
350030050001.51.500002.52.5000000
60 / 5360 / 5060 / 5560 / 1560 / 2860 / 2560 / 2060 / 3060 / 3060 / 2560 / 1560 / 1460 / 1460 / 12.560 / 12.560 / 1060 / 1060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutuksessa saadaan koulutuksen kautta laaja-alaiset valmiudet toimia ravintola-alalla sekä ravitsemis- ja toimitilapalveluissa.Koulutuksesta valmistuneet restonomit ovat perehtyneet ravintolapalvelujen sekä ravitsemis- ja / tai toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja esimiestehtäviin. Heillä on valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä.
Koulutuksen arvoperusta on hyvinvointi-, estetiikka-, verkosto- ja vieraanvaraisuus osaamisessa, jonka pohjan muodostaa kyky tunnistaa asiakaskäyttäytymisen periaatteet ja käyttäytymisen muutokset. Hyvinvointiosaamista on terveellisten, turvallisten ja taloudellisesti kannattavien palvelujen tuottaminen asiakkaiden ja työyhteisön hyvinvointia edistäen. Keskeistä on toimialan tuntemus, kyky huomioida esteettiset näkökulmat palvelutoiminnassa ja ymmärtää vieraanvaraisuus alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä.

Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toteuttaa kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja puhtauspalveluja vieraanvaraisesti ja tuloksellisesti sekä tarkastella toimialan kehittämistarpeita.
Hän arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan sekä toimii yhteisöllisesti tiedonrakentamisessa ja ymmärtää tiedon jakamisen merkityksen oman osaamisen edistämisessä. Hän ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista sekä ottaa työskentelyssä huomioon monenlaiset toimijat. Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Hän etsii sekä luo uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. Opiskelija toimii työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tehtävän edellyttämällä tavalla osana yhteisöä, kuten tiimiä tai projektiryhmää. Hän osaa johtaa omaa toimintaansa työelämässä tavoitteellisesti.

Toisen vuoden jälkeen opiskelija osaa ottaa vastuuta työyhteisön menestymiseen vaikuttavista inhimillisistä, taloudellisista ja toiminnallisista tekijöistä. Hän osaa kehittää kansainvälisen ruokakulttuurin sekä ruoka- ja /tai puhtauspalvelujen työkäytänteitä käyttäjälähtöisesti.
Opiskelija kykenee ratkaisemaan eteen tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia ja osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissakin tilanteissa. Hän kykenee vaikuttamaan yhteisössä ja yhteiskunnallisesti eettisiin arvoihin perustuen ja osaamistaan hyödyntäen. Hän kykenee toimimaan työyhteisön jäsenenä ja edistämään yhteisön ja itsensä työhyvinvointia. Opiskelija ymmärtää digitalisaation merkityksen omalla alallaan ja hyödyntää alansa digitaalisia toimintaympäristöjä sekä edistää niiden kehitystä. Hän tuntee digitaalisiin ympäristöihin liittyviä riskejä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Hän ajattelee luovasti ja näkee vaihtoehtoisia ratkaisukeskeisiä tapoja toimia erilaisissa työelämän sekä poikkitieteellisissä tilanteissa. Opiskelija kykenee viestimään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja hallitsee oman alansa työtehtävissä tarvittavan kielitaidon. Hän omaa alansa kannalta riittävän talous- ja johtamisosaamisen ja valmiuden laajentaa tätä osaamista. Hän kykenee työn suunnitteluun, itsenäiseen työskentelyyn asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Hän tunnistaa kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä sekä niiden välisiä kytköksiä kestävän kehityksen ekologisella, sosiaalis-kulttuurisella ja taloudellisella ulottuvuudella.

Kolmannen ja neljännen vuoden jälkeen opiskelija osaa johtaa ja kehittää kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja /tai puhtauspalveluja moni ammatillisuutta ja uutta teknologiaa hyödyntäen.
Opiskelija hankkii, käsittelee, arvioi, analysoi ja käyttää tietoa monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti. Hän kykenee vaikuttamaan yhteisössä ja yhteiskunnallisesti eettisiin arvoihin perustuen ja osaamistaan hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää verkostojen merkityksen työelämässä ja omaa kyvyn kehittää omia verkostojaan. Hän toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä sekä tuottaa alalle uutta tietoja ja menetelmiä. Hän ymmärtää globaalien koko ihmiskuntaa koskevien ongelmien merkityksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkeyden niiden ratkaisemisessa. Hän omaa valmiuksia yrittäjyyteen. Opiskelija pystyy keskustelemaan tutkitusta tiedosta sekä ymmärtää erilaisten esitysten ja mediatekstien statuksen. Hän ymmärtää talouden ja johtamisen merkityksen omalla alallaan ja sen, miten talouden ja johtamisen kautta rakennetaan kilpailukykyä omalla alalla. Opiskelija seuraa aktiivisesti alansa kansainvälistä kehitystä ja ymmärtää sen vaikutukset ja mahdollisuudet. Hän osaa toimia tavoitteellisesti ja organisoida toimintaa kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi ja toteuttamiseksi.

Oppimista ja osaamista arvioidaan tarkastellen
- sosiaalisia taitoja
- tiedollista osaamista
- käytännön työtaitoja
- arviointiosaamista.