OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PALVELULIIKETOIMINNAN TUTKINTO-OHJELMA > PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Palveluliiketoiminnan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Ala tutuksi ! 10
     
           
                       
Raaka-aineesta asiakkaan annokseksi 10
     
           
                       
Laatu ja turvallisuus esimiehen vastuulla 10
       
             
                   
Vieraanvaraisesti asiakkaalle 10
       
             
                   
Sähköiset järjestelmät toiminnan johtamisessa 10  
       
               
               
Esimiehen työkalupakki 10  
         
                 
           
Koneet ja laitteet 10  
       
               
               
Minä esimiehenä 10  
         
                 
           
Ideasta yritykseksi 10    
         
                   
       
Tuotteistan palveluni 10    
         
                   
       
Uudet viisasten kivet a) 15    
           
                     
   
Tulevaisuudentila - tehdään yhdessä 10    
           
                     
   
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu 1 a 5
       
             
                   
Harjoittelu 2 a 10    
           
                     
   
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Professional English for the service industry 5
       
             
                   
Viestimällä tuloksiin 5
     
           
                       
Yrkessvenska för servicebranschen, Skriftlig 3  
       
               
               
Yrkessvenska för servicebranschen , Muntlig 2  
       
               
               
5545700253025202050012.512.5151512.512.510101010252500
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Harjoittelu 1 b 10
       
             
                   
1000150100000150055000000007.57.5
60 / 6560 / 4560 / 7060 / 1560 / 2560 / 4060 / 2560 / 2060 / 2060 / 5060 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 2060 / 2060 / 12.560 / 12.560 / 1060 / 1060 / 1060 / 1060 / 2560 / 2560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutuksessa saadaan koulutuksen kautta laaja-alaiset valmiudet toimia ravintola-alalla sekä ravitsemis- ja toimitilapalveluissa.Koulutuksesta valmistuneet restonomit ovat perehtyneet ravintolapalvelujen sekä ravitsemis- ja / tai toimitilapalvelujen toteuttamiseen, suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja esimiestehtäviin. Heillä on valmiuksia toimia kielitaitoa vaativissa alan esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tiedotus-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä.
Koulutuksen arvoperusta on hyvinvointi-, estetiikka-, verkosto- ja vieraanvaraisuus osaamisessa, jonka pohjan muodostaa kyky tunnistaa asiakaskäyttäytymisen periaatteet ja käyttäytymisen muutokset. Hyvinvointiosaamista on terveellisten, turvallisten ja taloudellisesti kannattavien palvelujen tuottaminen asiakkaiden ja työyhteisön hyvinvointia edistäen. Keskeistä on toimialan tuntemus, kyky huomioida esteettiset näkökulmat palvelutoiminnassa ja ymmärtää vieraanvaraisuus alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä.
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija osaa toteuttaa kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja puhtauspalveluja vieraanvaraisesti ja tuloksellisesti sekä tarkastella toimialan kehittämistarpeita.
Toisen vuoden jälkeen opiskelija osaa ottaa vastuuta työyhteisön menestymiseen vaikuttavista inhimillisistä, taloudellisista ja toiminnallisista tekijöistä. Hän osaa kehittää kansainvälisen ruokakulttuurin sekä ruoka- ja /tai puhtauspalvelujen
työkäytänteitä käyttäjälähtöisesti.
Kolmannen ja neljännen vuoden jälkeen opiskelija osaa johtaa ja kehittää kansainvälistä ruokakulttuuria sekä ruoka- ja /tai puhtauspalveluja moni ammatillisuutta ja uutta teknologiaa hyödyntäen.
Oppimista ja osaamista arvioidaan tarkastellen
- sosiaalisia taitoja
- tiedollista osaamista
- käytännön työtaitoja
- arviointiosaamista.