OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSARKKITEHDIN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma, Rakennusarkkitehti (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelman tutkintovastaava: Minna Nyström-Järvinen, puh 050 4097158
etunimi.sukunimi[at]tuni.fi
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Rakennusarkkitehti (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen läpäiseminen hyväksytysti

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Rakennusarkkitehdin koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia rakennussuunnittelijana ja asiantuntijana rakennetun ympäristön suunnittelun eri tehtävissä.
Rakennusarkkitehtien opiskelu ja työtehtävät edellyttävät luovuutta ja kolmiulotteista hahmotuskykyä. Opintoihin kuuluu visuaalisen ja esteettisen näkemyksen kehittämistä.
Rakennusarkkitehdiksi opiskeleva oppii tuntemaan ja soveltamaan työssään suunnittelu- ja projektiosaamista, rakennus- ja talotekniikkaa, energiatehokasta suunnittelua sekä asiakaslähtöistä toimintaa. Kansainvälinen yhteistyö on luonteva osa opintoja.
Opiskelu ja harjoittelu muodostavat nousujohteisen kokonaisuuden. Vuosittaiset osaamistavoitteet ovat seuraavat:
1 vuosi:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija:
- tuntee rakentamisen ja rakennusalan perusteet
- tunnistaa keskeiset rakennusalan toimijat ja niiden tehtävät
- ymmärtää arkkitehtuurisuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
- hallitsee suunnittelun perustyökalut, 3D-mallinnusta ja visualisointia
- osaa perusasioita talonrakennustekniikasta ja infrarakentamisesta.
Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijan matemaattis-luonnontieteelliset taidot ja tietotekniset valmiudet riittävät opintojen jatkamiseen. Lisäksi hän on hankkinut tuntumaa projektimuotoiseen opiskeluun.
2. vuosi
Toisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija:
- tuntee asuntosuunnittelun periaatteet
- omaa valmiudet erilaisten pientalojen rakennussuunnitteluun
- osaa laatia rakennuspiirustuksia
- kehittää edelleen 3D-mallinnus- ja visualisointitaitojaan
- tuntee runkojärjestelmät
- tuntee kantavien rakenteiden ja vaipan rakenneosat
- pystyy määrittelemään keskeisten kantavien osien kokoja
- hallitsee rakennusfysiikan ja rakennusainekemian sekä energiatalouden keskeiset asiat.
Opiskelijalla on käsitys yhdyskuntasuunnittelun perusteista.
Projektimuotoisella opiskelulla on tärkeä osuus toisen vuoden opinnoissa.
3. vuosi
Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija:
- omaa valmiudet kokeneemman suunnittelijan ohjauksessa tehdä sekä
asuinkerrostalojen että tavanomaisten liike- ja toimistorakennusten suunnittelua
- tietää rakentamisen lupakäytännöt ja niihin liittyvät prosessit
- tuntee rakennusten teknisten järjestelmien ja BIM-mallinnuksen perusteet sekä suunnitelmien yhteensovittamisen periaatteet.
Opiskelijalla on käsitys korjausrakentamisen perusteista. Lisäksi hän syventää yhdyskuntasuunnittelun osaamistaan. Tuotemallinnus ja visualisointi ovat luonteva osa suunnittelutyötä.
4. vuosi
Neljäntenä opintovuonna sovelletaan aiemmin opittua suunnitteluosaamista projektityöskentelyyn ja opinnäytetyöhön. Opintojen täydentävinä teemoja ovat rakennusterveys, projektinhallinta ja pääsuunnittelijan tehtävät.
Valinnaisia opintokokonaisuuksia ovat korjausrakentaminen ja energiatehokas suunnittelu.

Sijoittuminen työelämään

Valmistuttuaan rakennusarkkitehti (AMK) pystyy toimimaan suunnittelijana suunnittelutoimistossa, rakennusliikkeessä, pientaloteollisuudessa tai rakennusmateriaalituotannon parissa.
Opinnot antavat perustan ja kelpoisuuden MRA:n määräämään vaativan suunnitteluluokan rakennussuunnittelijan ja pääsuunnittelijan tehtäviin. Valmis rakennusarkkitehti (AMK) pystyy hakemaan pätevyyksiä vaadittavan työkokemuksen täytyttyä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkintoon johtava koulutus (240 op) toteutetaan kokopäiväopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

Koulutuspäätös perustuu Opetus- ja Kulttuuriministeriön joulukuussa 2013 tekemään päätökseen käynnistää AMK-tasoinen rakennusarkkitehtikoulutus Suomessa. Koulutuksen suuntaviivat on mietitty opetusministerin asettamassa erillisessä koulutuksen käynnistämisedellytyksiä pohtivassa työryhmässä.
Opetussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen kompetenssimatriisiin, jonka lähtökohtana on EU-tasoinen arkkitehdin ammattidirektiivi. TAMK:n opetussuunnitelman kehittäminen pohjautuu ko työryhmän raportin antamiin suuntaviivoihin ja elinkeinoelämän antamiin painotuksiin.
Opetussuunnitelmatyö jatkuu opintojen etenemisen myötä saatujen toteutuspalautteiden ja elinkeinoelämästä saatujen palautteiden kautta.