OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, vuosina 2014-2018 aloittaneet

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Hanna Kinnari-Korpela

Opinto-ohjaaja
Anja Salo

Opintoasiain koordinaattori
Reetta Palander

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), NQF 6

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset, ks. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.

Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.

TAMKin tutkintosääntö

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.

Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.

Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Opinnoille on eri vuositeemat, joiden tavoitteet ovat seuraavat:

Ensimmäisen vuoden jälkeen olet tutustunut tieto- ja viestintätekniikan toimialaan ja hankkinut matemaattis-luonnontieteellistä perusosaamista tekniikan alalta. Sinulla on valmiudet olla harjoittelijana ICT-alan työtehtävissä. Olet opiskellut syventäviin ammattiaineopintoihin johtavia perusopintoja, joita ovat muun muassa ohjelmointi, elektroniikka ja tietoverkot.

Toisen vuoden jälkeen olet hankkinut insinööriosaamisen matemaattis-luonnontieteellisiä perustietoja ja -taitoja sekä syventänyt ICT-alan perusosaamistasi. Sinulla on valmiudet olla mukana ICT-alan työtehtävissä kuten esimerkiksi elektroniikan vianhaussa ja testauksessa, ohjelmistotestauksessa ja -suunnittelussa sekä tietoverkkojen testauksessa ja rakentamisessa. Toisen opiskeluvuoden aikana olet valinnut suuntautumispolun syventäviä ammattiopintoja varten.

Kolmannen vuoden jälkeen sinulla on valmiudet olla mukana haastavissa ICT-alan työtehtävissä ja projekteissa suuntautumispolun mukaisesti. Ohjelmistotekniikan suuntautumispolun opiskelijana sinulla on valmiuksia toimia ohjelmistotekniikan projekteissa, alkaen määrittelystä aina vaativaan ohjelmistokehitykseen ja koodaamiseen. Tietoliikennetekniikan ja tietoverkkojen suuntautumispolun opiskelijana sinulla on valmiuksia osallistua tietoliikenneverkkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautumispolun opiskelijana omaat valmiuksia toimia laitteistoläheisten elektroniikkalaitteiden suunnittelussa, toteutuksessa, testauksessa ja ohjelmoinnissa.

Neljännen vuoden opintojen jälkeen olet täyttänyt koulutuksen tavoitteet valmistuvalle insinöörille.

Sijoittuminen työelämään

Työtehtävät liittyvät tyypillisesti ICT-alan tuotekehitys ja suunnittelu (R&D) projekteihin (SW, HW, RF) sekä asiantuntija-, käyttö-, ylläpito-, markkinointi- ja johtotehtäviin. Tehtävissä painotetaan kykyä itsenäiseen ja tiimissä tapahtuvaan työskentelyyn, ongelmien ratkaisuun ja oman työn kehittämiseen. Useat ICT-alan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin ja monikansallisiin alan yrityksiin. On tärkeää, että sinulla on valmiudet toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. ICT-ala tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet yksityisyrittäjyyteen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnoissa painotetaan simulointeja, ohjelmakehitystä ja laboratoriossa tapahtuvaa työskentelyä. Opiskelija pääsee näin toteamaan simulointien oikeellisuuden aidoissa järjestelmissä ja itse suoritetuilla mittauksilla ja demonstraatioilla.

Opetus toteutetaan pääosin normaaleissa luokkahuoneissa ja käytännön oppiminen toteutetaan laboratoriotiloissa. Laboratorio-opetuksessa syvennetään teoriassa opittuja asioita käytännön tilanteisiin, opitaan simuloimaan tai mallintamaan tilanne ja toteamaan mittauksilla ratkaisun toimivuus.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.