OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Automaatiotekniikan perusosaaminen
                                                       
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Automaatiotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
       
               
                       
180001350000006.56.52.52.5000000000000
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Teollisuuselektroniikka 5
       
               
                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Työelämävalmiudet 2
       
               
                       
Harjoittelu 1 4
       
               
                       
320003290000001.51.514.514.5000000000000
Automaatioalan tietotekninen perusosaaminen
                                                       
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                 
                   
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5  
       
                 
                   
Sähkösuunnittelun perusteet 3  
       
                 
                   
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5  
       
                 
                   
Virtapiirien mallintaminen 5  
       
                 
                   
Säätötekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
03200003200000000016160000000000
Automaatiotekniikan ammatillinen perusosaaminen
                                                       
Prosessiteollisuuden mittaukset 5  
         
                   
               
Logiikkaohjelmoinnin jatkokurssi 5  
         
                   
               
Automaatiojärjestelmät 3  
         
                   
               
Automaation käyttöliittymät 3  
         
                   
               
Soveltava ohjelmointi 3  
         
                   
               
Sähkövoimatekniikan perusteet 4  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3  
         
                   
               
Harjoittelu 2 6  
         
                   
               
Harjoittelu 3 6  
         
                   
               
03800000380000000000191900000000
Sovellusalakohtainen automaatio
                                                       
Instrumentoinnin suunnittelu 5    
         
                     
           
Säätömenetelmät 5    
         
                     
           
Automaation kenttäväylät ja tietoverkot 3    
         
                     
           
Prosessiautomaation sovellukset 5    
         
                     
           
Mittaustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
002300000230000000000011.511.5000000
Säätötekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Automaation tietotekniikka 3    
           
                       
       
Automatiojärjestelmien suunnittelu 5    
           
                       
       
Säätötekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Sähkömoottorikäytöt 5    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Harjoittelu 4 12    
           
                       
       
00340000003400000000000017170000
Automaatioalan syventävä osaaminen
                                                       
Automaatiotekniikan valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Koneautomaatio
                                                       
Tuotanto- ja koneautomaatio 5    
           
                       
       
Koneoppiminen ja data-analytiikka automaatiossa
                                                       
Koneoppiminen 5    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
         
                   
               
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                       
       
Sähkövoima- ja asennustekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Teollisuuden sähköasennukset ja -suunnittelu 5    
           
                       
       
032500003025000000001.51.50012.512.50000
Automaatiotekniikan valinnaiset opinnot
()
                                                       
Tietokoneavusteinen matematiikka 3    
         
                     
           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
English for Engineers 3
     
             
                           
Automaatioalan projektityö 5    
           
                       
       
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
           
                       
       
Robotiikka 5    
         
                     
           
Automaatioalan kemia ja fysiikka 4    
         
                     
           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
602506000151000330000007.57.5550000
Älykkäät koneet, ammatillinen perusosaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
Älykkäät koneet, valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähkötekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Konetekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Tietotekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Älykkäät koneet, projektien toteutus
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 6860 / 7360 / 10760 / 060 / 3460 / 3460 / 3260 / 4160 / 3860 / 6960 / 060 / 060 / 1760 / 1760 / 1760 / 1760 / 1660 / 1660 / 20.560 / 20.560 / 1960 / 1960 / 34.560 / 34.560 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Elokuussa aloittava opiskelijaryhmä noudattaa tätä opetussuunnitelmaa, jonka tunnus on 19I231. Opetussuunnitelman opintosuunnat ovat automaatiotekniikka ja älykkäät koneet.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen
Automaatiotekniikka on keskeinen menestystekijä teollisuudessa. Sillä ohjataan erilaisia prosesseja, automatisoidaan tuotteiden valmistusta ja sen avulla koneista ja laitteista saadaan tehokkaampia, tarkempia ja turvallisempia. Automaatiossa yhdistyvät tänä päivänä säätötekniikka, anturi- ja mittaustekniikka ja tietotekniikka. Automaatiotekniikan koulutus antaa opiskelijalle osaamista automaation eri osa-alueista kenttä- ja ohjelmistosuunnittelusta aina isojen projektien, järjestelmien ja prosessien hallintaan

Monet sekä sähkö- että automaatioalan työtehtävät liittyvät kansainvälisiin projekteihin. Alalla työskenteleviltä vaaditaan hyvää kielitaitoa, kommunikointikykyä, projektiosaamista ja joustavuutta.

Valmistuvien insinöörien työelämään sijoittuminen
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma kouluttaa insinöörejä sähkövoimatekniikan ja automaatiotekniikan alojen tehtäviin. Koulutus antaa valmiudet toimia teknisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä luo laajan teoreettisen pohjan, joka mahdollistaa alan erikoisosaamisen kehittämisen työtehtävissä ja jatko-opinnoissa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet insinöörit työskentelevät suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi- ja johtotehtävissä. Alalla työllistytään teollisuuteen, suunnittelutoimistoihin, palvelualan ja teknisen kaupan yrityksiin, energia- ja viestintäalan laitoksiin niin kotimarkkinoille kuin kansainvälisiin tehtäviin. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet yrittäjyyteen.

Tutkinto-ohjelman arvoperusta
Valmistuva insinööri tuntee sähkö- tai automaatioalaan liittyvän vastuun sekä kestävän kehityksen merkityksen alallaan. Häneltä vaaditaan hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, sähkö- ja automaatiotekniikan teoreettisen perustan hallintaa ja taitoa käyttää käytännön järjestelmiä kuvaavia matemaattisia malleja. Monet alan työtehtävät edellyttävät kykyä käsitellä, analysoida ja esittää tietoa eri muodoissaan. Aloilla hyödynnetään laajasti nykyaikaisia tietoteknisiä sovellutuksia. Muuttuvan työelämän tarpeet ovat keskeinen lähtökohta koulutuksen sisällöille.

Opetuksen toteuttaminen
Opetuksessa käytetään perinteisten menetelmien tukena monipuolisia ja nykyaikaisia oppimis- ja mallinnusympäristöjä. Opetus sisältää todellisia, työelämälähtöisiä mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. Osaamisen kehittymistä ja syventämistä tuetaan yhdistämällä teoria monipuolisesti käytäntöön niin laboratoriotyöskentelyssä kuin työelämäharjoittelussa.

Tutkinto-ohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana luodaan laaja pohja insinööriopinnoille. Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa syvennetään osaamista oman opintosuunnan tavoitteiden mukaisesti. Opintosuunnat saavat kukin erilaisia sisällöllisiä ja määrällisiä painotuksia seuraavasti:

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
Automaatiotekniikan insinööriltä vaaditaan erityisesti säätö-, mittaus- ja ohjausteknistä sekä tieto- ja ohjelmistoteknistä osaamista. Opintojen keskeisiä osaamisalueita ovat ohjelmoitavien logiikoiden ja automaatiojärjestelmien ohjelmointi,
automaatioväylät sekä instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu. Sovellusalueina tässä koulutuksessa painottuvat prosessiteollisuuden ja valmistavan teollisuuden automaatio sekä automaattisesti toimivat koneet ja laitteet. Tutkinnossa voi myös suorittaa sähkötöiden johtamiseen vaadittavat opinnot (sähköpätevyys 2). Opintojen lisäksi pätevyyteen vaaditaan lain määräämä aika työkokemusta soveltuvista sähköalan työtehtävistä sekä hyväksytysti suoritettu sähköpätevyyskoe.


ÄLYKKÄÄT KONEET / INTELLIGENT MACHINES OPINTOSUUNTA
Älykkäiden koneiden opintosuunta on tekniikan koulutusten yhteinen. Opintosuunnan keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, sulautetut järjestelmät, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Merkittävä osa opintosuunnan opinnoista toteutetaan työelämälähtöisenä projektina.

SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
kts. opetussuunnitelma 20I231. Sähkövoimatekniikan opintosuunnan opinnot on suunniteltu niin, että opinnot aloitetaan tammikuussa ja niihin haetaan syksyn yhteishaussa.

Vuositavoitteet:
1. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelija kykenee työskentelemään harjoittelijana yksinkertaisissa sähkö- ja automaatiotekniikan työtehtävissä alan yrityksessä. Opinnoissa keskitytään opiskeluvalmiuksien ja matemaattis-luonnontieteellisen sekä sähkötekniikan perusosaamisen kehittämiseen.

2. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan tiedot ja taidot työskennellä harjoittelijana sähkö- ja automaatioalan yrityksessä kehittyvät. Hänellä on insinööriosaamisen perustaidot ja hän hallitsee oman suuntautumispolkunsa ammatilliset perusteet.

3. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan pystyy työskentelemään sähkö- ja automaatioalan yrityksessä harjoittelijana insinöörin työtehtävissä. Hänellä on oman ammattialansa perustiedot.

4. OPISKELUVUODEN JÄLKEEN opiskelijan pystyy työskentelemään sähkö- ja automaatioalan yrityksessä insinöörin työtehtävissä. Hän on saanut valmiudet kehittyä oman ammattialansa ammattilaiseksi.